Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Jaterní polycystóza

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Úvod:
Uvádíme zajímavý nález jaterní polycystózy při cholescintigrafickém vyšetření 76 leté ženy.

Kazuistika:

76 letá pacientka s dg cystóza jater s nálezem dilatace biliárních cest na 11-12 mm, bez porušených jaterních laboratorních parametrů, byla odeslána na naše oddělení k provedení cholescintigrafie ke zhodnocení biliárního systému. 
Zhotovili jsme dynamickou scintigrafii jater a žlučových cest (cholescintigrafii) po i.v. aplikaci 200 MBq 99mTc značeného derivátu kyseliny iminodioctové. Pertechnetát sodný byl získán z generátoru Mo-Tc Ultratechnekow firmy Mallinckrodt Medical. Scintigrafii jsme uskutečnili na planární scintilační kameře MB 9200 v přední projekci v poloze vleže po dobu 90 minut. Vyhodnocení studie bylo provedeno programem OSTNUCLINE vyvinutým na našem oddělení (obr.1).Obr. č. 1: Dynamická scintigrafie jater a žlučových cest – cholescintigrafie.

/ Obr. č. 1: Dynamická scintigrafie jater a žlučových cest – cholescintigrafie. Doba střádání po dobu 90 minut od aplikace radiofarmaka. /


Za 120 minut (obr.2) jsme zhotovili statický scintigram opět v přední projekci s dobou střádání 5 minut.Obr. č. 2: Statická scintigrafie jater v přední projekci za 120 min. po i.v. aplikaci radiofarmaka

/ Obr. č. 2: Statická scintigrafie jater v přední projekci za 120 min. po i.v. aplikaci radiofarmaka /Scintigramy s popisem:
Po i.v. aplikaci radioindikátoru se zobrazují poněkud zvětšená játra s vícečetnými ložiskovými defekty v obou jaterních lalocích – popisovaná ložiska nejspíše odpovídají vícečetným cystám při jaterní polycystóze. Následuje normální plnění intrahepatálních žlučových cest s plynulým, lehce zpomaleným odtokem přes ductus hepatocholedochus do intestinálního traktu. Žlučník se začal chabě plnit až ke konci dynamické studie. Proto nebyl cholekinetický podnět podán. Při závěru dynamické studie pozorujeme lehkou retenci radioindikátoru v oblasti levého ductus hepaticus, která pak mizí. Na statickém scintigramu za 120 min. po aplikaci dominuje opožděně naplněný žlučník, ze žlučových cest se radiofarmakum do 120. minuty vyplavilo. 
Závěr vyšetření: nález svědčí pro mnohočetné ložiskové postižení jater (obou laloků) při jaterní polycystóze bez zhoršené hepatocelulární funkce. Drenáž žlučovými cestami včasná, mírně pomalejší, ale plynulá. Obstrukci žlučových cest neprokazujeme. Opožděné, chabější plnění žlučníku.

Pro porovnání uvádíme normální nález při cholescintigrafii u 26leté ženy s opakovanými bolestmi v pravém podžebří, jež byla vyšetřena k vyloučení obstrukce žlučových cest. Játra jsou bez prokazatelných ložiskových změn, zjišťujeme dobrou hepatocelulární funkci, rychlý tranzit jaterním parenchymem a volnou drenáž žlučových cest, s plněním žlučníku a s jeho částečnou evakuací po cholekinetickém podnětu. Hodnocení evakuační schopnosti žlučníku je poněkud problematické z několika důvodů. Jedním z nich je ten, že podaná čokoláda jako cholekinetický podnět nemusí být zcela ideální (obr.3). Obr. č. 3: Dynamická scintigrafie jater a žlučových cest – cholescintigrafie.

/ Obr. č. 3: Dynamická scintigrafie jater a žlučových cest – cholescintigrafie. Doba střádání 90 minut od aplikace radiofarmaka. Normální nález/


Závěr:
Uvádíme cholescintigrafický nález 76 leté ženy se vzácnou jaterní polycystózou, bez zhoršené hepatocelulární funkce a bez obstrukce žlučových cest.

Pozn.: polycystóza je stav charakterizovaný mnohočetným výskytem cyst v určitém orgánu nebo orgánech, např. polycystická ovaria, polycystické ledviny. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz
 
vojtech.ullmann@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz