Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Implantace ureterů do rektosigmoidea – dynamická scintigrafie ledvin

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., RNDr. Vojtěch Ullmann, MUDr. Lubomír Mrhač
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika
60 letý muž s diagnózou středně diferencovaný adenokarcinom prostaty byl v srpnu 2007 odeslán na naši kliniku k provedení dynamické scintigrafie ledvin. V roce 2001 mu pro toto onemocnění byla provedena radikální prostatektomie. Pro přetrvávající potíže s močením poté i transuretrální resekce hrdla močového měchýře a vzhledem k nádorové pozitivitě v hrdle močového měchýře byl nasazen nesteroidní antiandrogen, cytostatikum Casodex. Resekce hrdla močového měchýře byla provedena celkem třikrát. Pro problémy se střídavou retencí a inkontinencí v září 2003 následovala cystektomie s derivací moči do rektosigmoidálního pouche (implantace ureterů do detubulizovaného a rekonfigurovaného rektosigmatu, tzv. sigma rectum pouche). Terapie Casodexem byla změněna na léčbu antiandrogenem Androcur. V roce 2006 podstoupil nemocný zevní radioterapii pánve - včetně pánevních a ilických uzlin a lůžka prostaty (71 Gy). 


Dynamická scintigrafie ledvin:
Dynamickou scintigrafii ledvin (obr.1) jsme provedli po i.v. podání 200 MBq 99mTc-MAG3 (přípravek Rotop MAG3 kit firmy Mallinckrodt Medical. Pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc Ultratechnekow firmy Mallinckrodt Medical.) na planární scintilační kameře MB 9200 v zadní projekci v poloze vleže po dobu 30 minut. Vyhodnocení studie bylo provedeno programem OSTNUCLINE vyvinutým na našem oddělení. 
Při vyšetření jsou v obvyklé poloze patrné obě ledviny. Levá je mírně menší a hypofunkční, s nevýrazným konkávním zářezem v dolní polovině laterální kontury. Pravá ledvina je bez ložiskových změn. Nefrogram vpravo má strmý funkční segment, hraniční vrchol, pomalý pokles. Nefrogram vlevo s plochým funkčním segmentem, opožděným vrcholem, velmi pomalým poklesem. Oboustranně po Furosemidu jen malé zrychlení drenáže. Jsou patrné vinuté uretery a po kolekci radiofarmaka v rektosigmoideu je patrný reflux do sestupného tračníku (vyšetření je prováděno v zadní projekci, proto je sestupný tračník na obrázku pozdní exkrece zobrazen pro pozorovatele vlevo). Jsou prodlouženy tranzitní časy oběma ledvinami, výrazněji vlevo. Závěr: hypofunkční levá ledvina, zpomalená drenáž dutého systému obou ledvin s nedostatečnou odpovědí na podaný Furosemid. Vylučování radiofarmaka do rektosigmoidea s patrným refluxem do sestupného tračníku. 


Obr. č. 1: Dynamická scintigrafie ledvin v poloze vleže v zadní projekci

/ Obr. č. 1: Dynamická scintigrafie ledvin v poloze vleže v zadní projekci /


Diskuse a závěr

Rektosigmoidální pouch je relativně jednoduchým typem kontinentní derivace moči. Jako mechanismus kontinence používá anální sfinkter. Močový trakt se připojí k traktu střevnímu na úrovni sigmatu. Antirefluxní implantace ureterů chrání horní močové cesty před infekcí a přetlakem. Kazuistika ukazuje zajímavý nález při vyšetření dynamickou scintigrafií ledvin u pacienta po cystektomii pro karcinom prostaty s derivací moči do rektosigmoidea s patrným refluxem radioindikátoru do sestupného tračníku.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autory: 
otakar.kraft@fnspo.cz
, vojtech.ullmann@fnspo.cz, l.mrhac@volny.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz