Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Aperfúze mozku osmileté dívky

MUDr. Pavel Širůček, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava - Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Osmiletá dívka byla sražena osobním autem na přechodu pro chodce a následně odhozena na auto jedoucí v protisměru. Dívka měla na místě patrnou poruchu vědomí, po příjezdu posádky rychlé lékařské pomoci bylo Glasgow coma scale (GCS) 3 body. Byla zjištěna asystolie, fixovaná mydriáza, apnoe. Byl zajištěn žilní vstup, zavedena intraoseální kanyla a aplikován Adrenalin, byla zahájena umělá plicní ventilace s oxygenoterapií. 
Podařilo se obnovit sinusový rytmus a dívka byla transportována vrtulníkem do Fakultní nemocnice Ostrava. Na hale urgentního příjmu přetrvávala fixovaná mydriáza, kmenové reflexy (okulocefalický, okulokardiální a dávivý) byly nevýbavné. Na hlavě byly četné hematomy, patrná byla kontuze obličeje a hrudníku, otok v oblasti stehna vpravo, hmatná byla fraktura pravé klavikuly. Dívce byl zaveden centrální žilní katetr a bylo pokračováno v infúzní terapii krystaloidy a koloidy. CT mozku prokázalo maligní traumatický edém mozku (obr. 1). Vzhledem k infaustnímu stavu revize s dekompresí nebyla neurochirurgem indikována. Po RTG pravé stehenní kosti (obr. 2) byla provedena stabilizace fraktury zevní extenzí v tahu. 
Dívka byla přijata na oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče, kde byla provedena komplexní diagnostika smrti mozku. Po ventilační stránce byla zajištěna umělá plicní ventilace s mírným režimem, po oběhové stránce byla nutná podpora noradrenalinem. Vzhledem k infaustní prognóze a po souhlasu rodičů byla dívka zařazena do transplantačního programu jako dárce. Po celou dobu hospitalizace na oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče byla dívka bez jakékoliv analgosedace, neurologicky přetrvávalo GCS 3 a fixované mydriatické zornice. Byla provedena kompletní předtransplantační diagnostika, scintigraficky (vyšetření perfúze mozku pomocí 99mTc-HM-PAO – 99Mo/99mTc-generátor UltraTechneKow FM) byla smrt mozku potvrzena den po nehodě (obr. 3., 4). U dívky byl následně proveden odběr jater, srdce.
Obr.č.1: CT mozku - vybrané řezy v koronární a transverzální rovině, maligní traumatický edém mozku, edém v zadní jámě lební,<br> drobné subarachnoideální krvácení fronto-parietálně bilat., v oblasti Sylviových rýh, zakrvácení podél tentoria.

/ Obr.č.1: CT mozku - vybrané řezy v koronární a transverzální rovině, maligní traumatický edém mozku, edém v zadní jámě lební,
drobné subarachnoideální krvácení fronto-parietálně bilat., v oblasti Sylviových rýh, zakrvácení podél tentoria. /
Obr. č. 2: Fraktura pravé stehenní kosti se stabilizací zevní extenzí v tahu.

/ Obr. č. 2: Fraktura pravé stehenní kosti se stabilizací zevní extenzí v tahu. / Obr.č.3: Dynamická scintigrafie mozku v AP projekci po i.v. aplikaci 99mTc – HMPAO. Perfúze je zobrazena pouze v oblasti skalpu a obličeje, není patrná žádná zachovaná perfúze v oblasti mozkových hemisfér.

/ Obr.č.3: Dynamická scintigrafie mozku v AP projekci po i.v. aplikaci 99mTc – HMPAO.
Perfúze je zobrazena pouze v oblasti skalpu a obličeje, není patrná žádná zachovaná perfúze v oblasti mozkových hemisfér. /
Obr. č. 4: Statické scintigramy mozku v AP, PA a bočních projekcích - obraz aperfúze mozku.

/ Obr. č. 4: Statické scintigramy mozku v AP, PA a bočních projekcích - obraz aperfúze mozku. / Diskuse:
Scintigrafické vyšetření aperfúze mozku je jedním z důležitých článků při diagnostice smrti mozku, především u otevřených kraniocerebrálních traumat, kdy se dá očekávat falešná pozitivita angiografického vyšetření. 99mTc - HMPAO je radiofarmakem, které je vychytáváno pouze viabilní mozkovou tkání. Před jeho aplikací musí být stanovena radiochemická čistota. Po bolusové i.v. aplikaci 99mTc-HMPAO se provádí dynamická scintigrafie v přední projekci. Následují statické snímky v přední, zadní a obou bočních projekcích. Pro potvrzení scintigrafické aperfúze mozku musí být patrné, že nedošlo k akumulaci radiofarmaka supra či infratentoriálně. Vyšetření hodnotí lékař atestovaný v oboru nukleární medicíny.

Poděkování:
Za spolupráci děkuji kolegům z Kliniky nukleární medicíny FN Ostrava MUDr. Martinu Havlovi a z Oddělení pediatrické a resuscitační péče FN Ostrava MUDr. Bořkovi Trávníčkovi.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
pavel.sirucek@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz