Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Scintigrafie skeletu – kostní Pagetova choroba 

MUDr. Pavel Širůček
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava – Poruba


Pacient (51 let) odeslán praktickým lékařem pro několikatýdenní anamnézu polymyalgií a únavy s rtg nálezem osteolyticko-plastických ložisek v levé polovině pánve (viz obr. č. 1) k hospitalizaci k celkovému dovyšetření a vyloučení malignity. Pacient měl před hospitalizací stanoveny tyto diagnózy: ICHS chron., aortální insuficience, chronická hepatitis HbsAg pozit, hypertenze, hypacusis, stp. operaci tříselných kýl bilat., stp. operaci karpálních tunelů bilat., stp. operaci menisku pravého kolene. 

Obrázek č. 1: Rtg pánve: osteolyticko - plastická ložiska v levé polovině pánve

/Obrázek č. 1: Rtg pánve: osteolyticko - plastická ložiska v levé polovině pánve/

Vybrané laboratorní parametry: 

CRP, sCa, uCa, sPi, uPi, ACP, ACPk - vše v normě, ALP 5,3 ukat/l (n. 0,7-2,3)
Tu markery: PSA, A1FP, CEA, CA 19-9 – vše v normě 
uHydroxyprolin 654,5 umol/24 hod. (n. 171-209), uKreat 16,28 umol/24 hod. (n. 5,8-16)
poměr uHydroxyprolin/kreat 0,04 umol/24 hod. (n. 0,006-0,029)

Ostatní vyšetření: 

Fibrogastroskopie: bulbitida Helicobacter pylori pozit. 
Usg břicha: játra vyšší echogenity, ostatní nález v normě 
Kolonoskopie: snesen polyp v 60 cm, histologicky polyposní adenom. 
Urologie: per rectum menší prostata, tužší pravý lalok. 
Rtg lbi: neg (vyloučení postižení z důvodu přítomné hypacuse)
CT břicha: kostní struktura ilické, sedací a stydké kosti vlevo trabekulárně utvářené struktury, snížená denzita oblasti pravého jaterního laloku, ostatní nález v normě (viz obr. č. 2). 

Obrázek č. 2.: CT břicha

/Obrázek č. 2: CT břicha (vybrán reprezentativní řez): ilická kost vlevo má trabekulárně utvářenou strukturu/

Scintigrafie skeletu: (21.1.2003) po i.v. aplikaci 700 MBq 99mTc-HDP (přípravek TechneScan HDP) provedena celotělová scintigrafie skeletu s nálezem značně zvýšené osteoblastastické aktivity v levé kosti sedací, stydké, ilické a levém SI skloubení. (viz obr. č. 3) 

Obrázek č. 3: Celotělová scintigrafie skeletu

/Obrázek č. 3: Celotělová scintigrafie skeletu - značně zvýšená osteoblastastická aktivita v levé kosti sedací, stydké, ilické a levém SI skloubení/

Histologie z levé lopaty kosti kyčelní: mozaikovitá struktura ztluštělých kostních trámců (KT) se zvýrazněnými cementovanými liniemi, přítomnost osteoklastů (OK) a zmnožených osteoblastů (OB), dřeňové prostory jsou fibrotizované (F). Závěr: kostní Pagetova nemoc. (viz. obr.č. 4)

Obrázek č. 4: Histologie z levé lopaty kosti kyčelní

/Obrázek č. 4: Histologie z levé lopaty kosti kyčelní – popis viz výše/ 

Pro názornost zde uvádím biopsii ze „zdravé“ lopaty kosti kyčelní: jemná lamelární spongióza, krvetvorba ve dřeňových prostorech.(obr.č.5)

Obrázek č. 5: Histologie ze „zdravé“ lopaty kosti kyčelní

/Obrázek č. 5: Histologie ze „zdravé“ lopaty kosti kyčelní - popis viz výše/

Terapie:
MIACALCIC nasal spray, FOSAMAX tbl., SIMEPAR tbl., PLENDIL tbl., TRAMAL tbl., ANOPYRIN tbl.

Průběh:
Po diagnostice kostní Pagetovy choroby a nasazení Miacalcicu a Fosamaxu došlo k částečné úpravě subjektivních potíží, pacient je však nucen chodit, tak jako dříve, s pomocí dvou francouzských holí. 

Diskuse:
Pagetova kostní nemoc patří mezi metabolické osteopatie, která se projevují zvýšenou osteoklastickou resorpcí následovaná kompenzatorní chaotická novotvorbou jejímž důsledkem je deformace, zvětšení a křehkost postižené kosti. Scintigrafie skeletu má hlavní význam v úvodu onemocnění k určení rozsahu postižení, jelikož pozitivní nález často předchází rentgenologických změnám. Scintigrafie skeletu sama o sobě není schopna diagnózu určit. K jejímu jednoznačnému stanovení je potřebná biopsie z postižené kosti a následná histologie. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
klinika nukleární medicíny
Přednosta: MUDr. Otakar Kraft Ph.D.
Třída 17. listopadu 1790
708 52 Ostrava – Poruba

kontakt na autora:
e-mail: pavel.sirucek@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz