Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Zobrazení prsu s tumorem při scintigrafii skeletu

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Úvod:

Scintigrafie skeletu po aplikaci 99mTc-oxidronátu slouží nejčastěji ke zjištění kostních metastáz a dále celé řady jiných kostních afekcí. Jako vedlejší nález je možné prokázat za různých patologických stavů i depozici radioaktivity i v jiných orgánech, měkkých tkáních a nádorech. Je uveden případ pacientky s depozicí 99mTc-oxidronátu v prsu, jenž byl postižen tumorem. 

Kazuistika:

76 letá nemocná s touto anamnézou:
RA: bezvýznamná
OA: virová hepatitida A, diabetes mellitus na insulinoterapii
GA: porody 2, interrupce 0, menopauza od 50 let
FA: Inzulatard s.c., Actrapid
NO: Začátkem roku 2006 byl u pacientky diagnostikován po bioptické verifikaci karcinom levého prsu. Jedná se o duktální invazivní karcinom, T4NxMx (nadklíček?), G3, s lymfangioinvazí, ER, PR negativní, HER2neu 2+. 

Ultrasonografie levého prsu a axily: tumor 6,9x5,8x4,5 cm, lymfedém do hloubky od kožního krytu, v axile uzliny 24x19 mm, v nadklíčku 24x18 mm a tři drobné do 5 mm.
Ultrasonografie břicha: hemangiom levého jaterního laloku.
Rtg srdce a plic: nález v normě.
Echokardiografie: ejekční frakce LK 60%.
KO, tumor markery, biochemie v normě.

Objektivní nález na levém prsu: nález v zevním horním kvadrantu, spíše téměř v přední řase axilární – velikost 8x7 cm (velikost pěsti), tumor ne zcela pohyblivý vůči spodině. Celkově levý prs větší oproti kontralaterálnímu, zarudlý, edematozní.

Před zahájením terapie ke stanovení stagingu byla nemocná odeslána na scintigrafii skeletu. Celotělový scintigram (obr.č.1) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na jednodetektorové tomografické scintilační kameře Diacam firmy Siemens.


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v zadní a přední projekci

/Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v zadní a přední projekci/

Prokazujeme nevýrazné ložisko vyšší depozice radioaktivity v proximální části levé tibie. Dále je patrná poměrně výrazná depozice radiofarmaka v levém prsu s dalším výraznějším ložiskem v centru levého prsu.

Vzhledem k tomu, že pacientka nemá kromě diabetu mellitu na inzulinoterapii žádné závažné komorbidity a po klinickém vyšetření je indikována k zahájení chemoterapie Doxorubicinem a Cyklofosfamidem. Zatím byla aplikována 1. série bez komplikací, dosud s dobrou tolerancí.

Závěr:

U 76 leté nemocné s karcinomem prsu jsme při scintigrafii skeletu prokázali nevýrazné ložisko vyšší osteoblastické aktivity v proximální části levé tibie, které nebylo průkazné pro metastatické postižení skeletu.
 
Výrazný byl vedlejší nález – významná depozice radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v levém prsu. Tento nález byl nespecifický. Příčinou byla zřejmě jak depozice radioaktivity přímo v tumoru, tak byl nález jistě podmíněn i edémem a tím i zvýšenou perfuzí prsu (pro což také svědčí zarudnutí prsu). 

Poděkování
Za spolupráci děkuji MUDr. Maryle Mendrekové z Onkologického centra J. G. Mendela v Karviné.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz
 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz