Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Osteomyelitida, kombinace třífázové scintigrafie skeletu a scintigrafie značenými protilátkami proti granulocytům

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Úvod
Scintigrafii skeletu po aplikaci 99mTc-oxidronátu lze využít k průkazu osteomyelitidy. 
Toto vyšetření má vysokou senzitivitu, ale nižší specificitu. Tuto specificitu lze zvýšit tzv. třífázovou scintigrafií.
Pro diagnostiku osteomyelitidy je mnohdy potřeba doplnit vyšetření s ještě vyšší specificitou – značenými leukocyty nebo protilátkami proti granulocytům.

Kazuistika
U 52letého muže došlo v roce 2004 k traumatické kominutivní fraktuře pravé nohy (zlomenina talu). Od té doby přetrvávají potíže, bolesti a otok pravé nohy, bez teplot, objektivně je palpační bolestivost především v části nártu se zarudnutím, místo je teplejší. Bylo vysloveno podezření na osteomyelitidu, případně nekrózu talu.

Nemocný byl odeslán v roce 2006, dva roky po úraze, ortopédem na naši kliniku ke scintigrafii skeletu. Na planární scintilační kameře MB 9200 byla provedena třífázová scintigrafie po i.v. aplikaci bolu (v malém objemu) 833 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical). V první i druhé fázi scintigrafie byla zvýšená depozice radiofarmaka v oblasti pravého talokrurálního kloubu a v části pravého talu. Vymezili jsme stejně velké zájmové oblasti (ROI – region of interest) nad oběma talokrurálními klouby a získali z nich histogramy (křivky průběhu radioaktivity v těchto ROI). Ve shodě se scintigramy je pravostranná křivka s podstatně vyšší amplitudou ve srovnání s křivkou levostrannou, což svědčí pro zvýšenou perfuzi (prokrvení) v této lokalizaci (obr.1).


Obr. č. 1: Třífázová scintigrafie skeletu – 1. fáze (perfuze) , 2. fáze tkáňová ( tzv. blood pool) a 3. pozdní kostní fáze. Scintigrafie nohou a distálních částí bérců po aplikaci radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v přední projekci. Dole histogramy z ROI vymezenými nad oběma talokrurálními klouby a nad krevním řečištěm

/Obr. č. 1: Třífázová scintigrafie skeletu – 1. fáze (perfuze) , 2. fáze tkáňová ( tzv. blood pool) a 3. pozdní kostní fáze. Scintigrafie nohou a distálních částí bérců po aplikaci radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v přední projekci. Dole histogramy z ROI vymezenými nad oběma talokrurálními klouby a nad krevním řečištěm/

Statické pozdní scintigramy (pozdní kostní fáze) jsme provedli na stejné kameře MB 9200. Opět je výrazně zvýšená depozice radiofarmaka v pravém talokrurálním kloubu a v části pravého talu. Tedy současně se zvýšenou perfuzí je výrazně zvýšená osteoblastická aktivita (obr.1 vpravo nahoře, obr. 2).


Obr. č. 2: Třífázová scintigrafie skeletu – 3., pozdní kostní fáze. Statická scintigrafie skeletu nohou a distálních částí bérců 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v přední a obou bočních projekcích

/Obr. č. 2: Třífázová scintigrafie skeletu – 3., pozdní kostní fáze. Statická scintigrafie skeletu nohou a distálních částí bérců 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v přední a obou bočních projekcích/

K verifikaci přítomnosti zánětu jsme za týden po scintigrafii skeletu pacienta vyšetřili znovu. I..v. jsme aplikovali 700 MBq LeukoScanu /99mTc značený fragment protilátky proti granulocytům/ (LeukoScan, Immunomedics). Statickou scintigrafii distálních částí obou bérců a nohou jsme provedli za 5 a 24 hodin po podání tohoto radiofarmaka na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens.. V obou těchto časových sekvencích pozorujeme zvýšenou depozici radioindikátoru v oblasti pravého talokrurálního kloubu a v části pravého talu. Nález svědčí pro osteomyelitidu v této oblasti (obr. 3, 4).


Obr. č. 3: Statická scintigrafie zánětu za 5 hod. po aplikaci Leucoscanu, projekce přední, zadní a obě boční

/Obr. č. 3: Statická scintigrafie zánětu za 5 hod. po aplikaci Leucoscanu, projekce přední, zadní a obě boční/


Obr. č. 4: Statická scintigrafie zánětu za 24 hod. po aplikaci Leucoscanu, projekce přední, zadní a boční

/Obr. č. 4: Statická scintigrafie zánětu za 24 hod. po aplikaci Leucoscanu, projekce přední, zadní a boční/


Závěr
U pacienta byla kombinací třífázové scintigrafie skeletu TechneScanem HDP a scintigrafie LeukoScanem prokázána chronická osteomyelitida talokrurálního kloubu a talu po fraktuře.
 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz
 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz