Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Osteomyelitida – diskrepance scintigrafických nálezů

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Úvod
Scintigrafie skeletu po aplikaci 99mTc-oxidronátu se využívá k průkazu osteomyelitidy. 
Toto vyšetření má vysokou senzitivitu, ale nižší specificitu. Specificitu lze zvýšit tzv. třífázovou scintigrafií.
Pro diagnostiku osteomyelitidy je mnohdy potřeba doplnit vyšetření s ještě vyšší specificitou – značenými leukocyty nebo protilátkami proti granulocytům. Všech těchto vyšetřovacích modalit jsme využili k diagnostice osteomyelitidy v uvedené kazuistice.

Kazuistika
45 letý muž. OA: sarkoidosa plic, DM na dietě, angioplastika se stentem na RIA pro akutní přední srdeční infarkt
U tohoto muže došlo v roce 2004 při pádu z motorky k trimaleolární fraktuře vpravo s dislokací s následným operačním řešením. Po dva roky přetrvává bolestivost a otoky pravého talokrurálního kloubu. Bylo vysloveno podezření na osteomyelitidu.
Laboratorní výsledky: FW 20/hod. KO: Hb 160, leu 8,7, trombocyty 236, glykémie 9,0, jinak vše v normě.
Nemocný byl odeslán v lednu 2007, dva roky po úraze, ortopédem na naši kliniku ke scintigrafii skeletu. Na planární scintilační kameře MB 9200 byla provedena druhá fáze třífázové scintigrafie (střádání 5 min.) po i.v. aplikaci 850 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical). V druhé fázi scintigrafie („blood pool“) byla výrazně zvýšená depozice radiofarmaka v oblasti pravého talokrurálního kloubu, což svědčí pro zvýšenou perfuzi (prokrvení) v této lokalizaci (obr.1).


Obr. č. 1: Třífázová scintigrafie skeletu - 2. fáze tkáňová ( tzv. blood pool). Statická scintigrafie nohou a distálních částí bérců po aplikaci radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v přední a zadní projekci.
/ Obr. č. 1: Třífázová scintigrafie skeletu - 2. fáze tkáňová ( tzv. blood pool). Statická scintigrafie nohou a distálních částí bérců po aplikaci radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v přední a zadní projekci  /


Celotělové pozdní scintigramy (pozdní kostní fáze) jsme provedli na tomografické scintilační kameře Symbia S firmy Siemens. Opět je výrazně zvýšená depozice radiofarmaka v pravém talokrurálním kloubu a v distální části pravé fibuly. Tedy současně se zvýšenou perfuzí je výrazně zvýšená osteoblastická aktivita (obr. 2)


Obr. č. 2: Třífázová scintigrafie skeletu – 3., pozdní kostní fáze. Celotělová scintigrafie 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v přední a zadní projekci
/ Obr. č. 2: Třífázová scintigrafie skeletu – 3., pozdní kostní fáze. Celotělová scintigrafie 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v přední a zadní projekci  /


K verifikaci přítomnosti zánětu jsme za 8 dní po scintigrafii skeletu pacienta vyšetřili znovu. I..v. jsme aplikovali 750 MBq 99mTc značených monoklonálních protilátek proti granulocytům. Statickou scintigrafii nohou a distálních částí obou bérců jsme provedli za 4 a 24 hodin po podání tohoto radiofarmaka na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens (délka střádání vždy 15 minut). V obou těchto časových sekvencích pozorujeme zvýšenou depozici radioindikátoru v oblasti pravého talokrurálního kloubu a v distální části pravé fibuly. Nález svědčí pro osteomyelitidu v této oblasti (obr. 3, 4 ).


Obr. č. 3: Statická scintigrafie zánětu za 4 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek proti granulocytům, projekce přední, zadní a obě boční
/ Obr. č. 3: Statická scintigrafie zánětu za 4 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek proti granulocytům, projekce přední, zadní a obě boční  /


Obr. č. 4: Statická scintigrafie zánětu za 24 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek proti granulocytům, projekce přední, zadní a obě boční
/ Obr. č. 4: Statická scintigrafie zánětu za 24 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek proti granulocytům, projekce přední, zadní a obě boční  /


Za 3 dny po ukončení vyšetření pomocí 99mTc značených monoklonálních protilátek proti granulocytům jsme pacientovi i.v. podali 300 MBq 99mTc značených leukocytů a provedli statické scintigramy za 4 hod. (obr. 5 ) a za 24 hod. (obr. 6 ) po aplikaci (opět na tomografické scintilační kameře E.CAM Siemens), délka střádání vždy 15 minut.


Obr. č. 5: Statická scintigrafie zánětu za 4 hod. po aplikaci značených leukocytů, projekce přední, zadní a obě boční
/ Obr. č. 5: Statická scintigrafie zánětu za 4 hod. po aplikaci značených leukocytů, projekce přední, zadní a obě boční  /


Obr. č. 6: Statická scintigrafie zánětu za 24 hod. po aplikaci značených leukocytů, projekce přední, zadní a obě boční
/ Obr. č. 6: Statická scintigrafie zánětu za 24 hod. po aplikaci značených leukocytů, projekce přední, zadní a obě boční  /


Je jen nepatrně difuzně vyšší depozice radiofarmaka v pravém talokrurálním kloubu. Tento nález však nelze považovat za jednoznačně patologický a průkazný pro osteomyelitické ložisko. 

Závěr
U pacienta byla kombinací scintigrafie skeletu TechneScanem HDP a scintigrafie pomocí značených monoklonálních protilátek pro granulocytům prokázána chronická osteomyelitida talokrurálního kloubu a distální části fibuly po fraktuře. S těmito nálezy je v diskrepanci prakticky normální scintigrafický obraz při vyšetření pomocí značených leukocytů.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz
 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz