Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Cysta ductus thyreoglossus

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Úvod:

U tříletého chlapce byla scintigrafie štítné žlázy jednou z metod, která přispěla k odhalení cysty v ductus thyreoglossus.

Kazuistika:

Anamnéza:
OA: Chlapec s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem s regresem v řečové složce s vývojovou dysfázií s ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou). Od poslední hospitalizace v květnu 2005 na dětském oddělení nastávají záchvaty vzteku, horší porozumění řeči. Ztráta dříve nabytých dovedností. Čistotu neudržuje, stolice jen do pleny. S oblékáním potřebuje pomoci, nají se lžičkou. Pohybové stereotypie. 
NO: Chlapec s anamnézou regresu PMV, autistickými prvky v chování, s ADHD byl hospitalizován k došetření suspektní cysty v kořeni jazyka.
Během hospitalizace byl pacient odeslán na naši kliniku k provedení scintigrafie štítné žlázy. Vyšetření bylo vzhledem k neklidu chlapce nutné provést v celkové anestezii.

Ke scintigrafii štítné žlázy jsme použili 57 MBq technecistanu sodného (99Mo/99mTc generátor - přípravek UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical), které jsme aplikovali i. v. Scintigramy jsme provedli za 15 minut po aplikaci na planární scintilační kameře firmy Mediso NUCLINE TH opatřené kolimátorem pinhole, doba střádání 5 minut. Provedení scintigrafie bylo spojeno s menšími problémy v důsledku celkové anestezie. V přední projekci bez záklonu hlavy (obr.1 vlevo) prokazujeme velký oválný útvar s aktivitou po obvodu a v převážné části hypoaktivní promítající se do oblasti krku. Vzhledem k drobným rozměrům dětského krku byl získán scintigram v přední projekci při záklonu hlavy - v distální části scintigramu je patrná štítná žláza normální velikosti, bez ložiskových změn. Velký „cystický“ útvar se nachází nad štítnou žlázou (obr.1 vpravo).Obr. č. 1: Scintigrafie štítné žlázy – přední projekce.

/ Obr. č. 1: Scintigrafie štítné žlázy – přední projekce. Obrázek vlevo bez záklonu hlavy, uprostřed označení jugula bodovým kobaltovým zdrojem. Vpravo se záklonem hlavy – dole patrná štítná žláza. / 

V levé boční projekci je zřejmé, že oválné hypoaktivní ložisko s aktivitou po obvodu je uloženo ventrokraniálně nad štítnou žlázou (obr.2). Pomocí kobaltového zdroje jsme zjistili, že je tento útvar v zadní části dutiny ústní (bližší lokalizace nebyla možná). Ze scintigramů nelze jednoznačně určit spojení tohoto hypoaktivního ložiska se štítnou žlázou.Obr. č. 2: Scintigrafie štítné žlázy – levá boční projekce

/ Obr. č. 2: Scintigrafie štítné žlázy – levá boční projekce. Štítná žláza se na scintigramu nachází vpravo dole. „Cystický“ útvar ventrokraniálně od štítné žlázy.
Případné spojení mezi tímto ložiskem a štítnou žlázou nelze spolehlivě určit. / Tentýž den jako scintigrafie štítné žlázy byl proveden v celkové anestezii operační zákrok – pharyngotomia medialis suprahyoidea, exstirpatio hygroma seu cystis radicis linguae. Popis operace: svalovina kořene jazyka byla rozdělena, 2 mm nad jazylkou bylo nalezeno pouzdro objemného hygromu nebo cysty. Útvar byl disekován v kořeni jazyka a postupně uvolňován až k jazylce a do valekul. Zde otevřeno lumen faryngu, protože nelze oddělit pouzdro cystického útvaru od sliznice. Pouzdro se sliznicí resekováno společně.
Histologický nález: část jazyka (velikosti 2,3x2x1,5 cm), ve kterém je na hranici mezi subepitelovým vazivem a příčně pruhovanou svalovinou a více mezi svalovými vlákny zastižena nepravidelně řasená stěna cysty, která je vystlána vrstevnatým dlaždicovým epitelem, který někde přechází až do epitelu kubického a na části vnitřního povrchu chybí. Velikost cysty je 0,6x0,5x0,1 cm. Hranice excize jsou intaktní. Nejspíše se jedná o cystu pocházející z ductus thyreoglossus, i když struktury štítné žlázy nebyly nalezeny.

Diskuse a závěr:
Ductus thyreoglossus je během fetálního vývoje přítomný epiteliální duktus mezi štítnou žlázou a jazykem v místě sestupu základu štítné žlázy z baze jazyka kaudálně. Později obliteruje. I v dospělosti může perzistovat - kaudální část jako lobus pyramidalis, v kraniálních částech může být akcesorní štítná žláza. Lobus pyramidalis, ductus thyreoglossus a akcesorní štítná žláza mohou být zdrojem patologie. Mediální (střední) krční cysta je vývojová vada vzniklá na podkladě reluminizace zbytku tkáně ductus thyreoglossus, který normálně zaniká v prenatálním věku. Tato tkáň je v podstatě identická s tkání štítné žlázy, protože jsou obě embryonálně založeny v oblasti foramen caecum na kořeni jazyka. Postupným vchlipováním se následně tkáň štítné žlázy dostává cestou ductus thyreoglossus na své definitivní místo a ductus thyreoglossus poté zaniká. Cysta se projevuje jako náhle vzniklé, pružné, semifixované zduření, nejčastěji do velikosti 5cm. Lokalizována je mediálně nebo lehce paramediálně kdekoli v průběhu původního ductus thyreoglossus, nejčastěji mezi jazylkou a štítnou chrupavkou. Vzácně může být umístěna i v oblasti foramen caecum na kořeni jazyka (obr.3)


Obr. č. 3: Znázornění průběhu ductus thyreoglossus a nejčastějšího umístění mediální krční cysty

/ Obr. č. 3: Znázornění průběhu ductus thyreoglossus a nejčastějšího umístění mediální krční cysty / 


Diagnóza bývá stanovena na základě klinického nálezu a ultrasonografického vyšetření. Probatorní punkce obvykle není nutná, vyprázdnění cysty může zkomplikovat následnou operaci. Terapie je chirurgická - exstirpace cysty i s eventuálními souvisejícími strukturami ductus thyreoglossus a odstraněním střední části jazylky. Při správném provedení je riziko recidivy minimální. V popsaném případě scintigrafie štítné žlázy přispěla k odhalení cysty na hřbetu jazyka v původním ductus thyreoglossus. Byla chirurgicky odstraněna i s malou částí okolní tkáně jazyka. 


Poděkování:
Za spolupráci děkuji přednostovi Otorinolaryngologické kliniky FNsP doc. MUDr. Jiřímu Mrázkovi, CSc., přednostovi Ústavu patologie FNsP MUDr. Romualdu Čuříkovi, MUDr. Astrid Šulákové z Kliniky dětského lékařství FNsP, primáři Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče FNsP Ostrava-Poruba doc. MUDr. Michalu Hladíkovi, Ph.D.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta:
MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz