Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


 Detekce dorzálně uloženého adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT

MUDr. Jaromír Bernátek
Oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Kyjov, p.o.


Žena, 46 let.

Pacientka s hyperparathyreózou, resp. hyperkalcémií, s nejednoznačným nálezem sonografickým odeslána k vyloučení hyperfunkčního adenomu příštítného tělíska..

Z rodinné anamnézy: matka a sestra ca mammy, otec feochromocytom

Z osobní anamnézy: nefrolithiáza, gynekologická operace v dok.

Objektivně: při přijetí normální habitus, eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez zjevné patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenoménů, AS reg.88/min, TK 125/70 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperkalcémie, hyperparathyreóza

Z vyšetřovacího programu: 
Rtg S+P negativní 
Sonografie štítnice-nejasný nález vpravo dole.

K detekci, resp. lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska provedena dvoufázová scintigrafie příštítných tělísek pomocí 700 MBq 99mTc-MIBI (Siemens Symbia) postupem dle platných doporučení.

Při planárním snímkování nalézáme zřetelnou ložiskovou oblast zvýšeně akumulující Tc-MIBI vpravo při dolním pólu pravého laloku štítné žlázy. Dochází rovněž ke zpomalenému vymývání radiofarmaka z této oblasti. Pomocí SPECT/ldCT upřesněna lokalizace dorzálně v těsné blízkosti skeletu páteře.

Res.: v. s. patologické postižení dolního příštitného tělíska vpravo.Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí MIBI scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, opakovaně potvrzen přínos provedení hybridního vyšetření SPECT/ldCT při potvrzení, resp. upřesnění a lokalizaci ne zcela jasného sonografického nálezu.

Závěr: tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti se scintigrafií příštítných tělísek pomocí MIBI. V případě naší pacientky byl scintigraficky upřesněn sonografický a PET/CT nález. Následně proveden chirurgický výkon, histologicky diagnostikován adenom příštítného tělíska.Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-MIBI (1 .fáze vlevo, 2. fáze vpravo), kde zachycena oblast zvýšeně akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI) se zpomaleným vymýváním vpravo s projekcí do úrovně dolního pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr. 1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo, 2. fáze vpravo), kde zachycena oblast zvýšeně akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI)
se zpomaleným vymýváním vpravo s projekcí do úrovně dolního pólu pravého laloku štítnice. /
Obr.2.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka lokalizovanou vpravo dorzálně.

/ Obr. 2.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka lokalizovanou vpravo dorzálně. / Pracoviště:

Nemocnice Kyjov, p.o.
Oddělení nukleární medicíny
Strážovská 1247/22
697 01 KYJOVkontakt na autora:
bernatek.jaromir@nemkyj.cz
tel.: 518 601 470


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz