Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Adenom příštítného tělíska a jeho chirurgické odstranění

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny FN
Ostrava-Poruba


Úvod:

U 70 leté pacientky jsme scintigraficky prokázali adenom příštítného tělíska v dolní části levého laloku štítné žlázy a dva roky poté byl tento tumor pomocí peroperačního užití gamasondy po předchozí aplikaci radiofarmaka úspěšně odstraněn.

Kazuistika:

NO: Pacientka s klinickými projevy hyperparatyreózy (zhruba od roku 2002) byla v srpnu 2005 odeslána na naše oddělení k provedení scintigrafického vyšetření.

Ke scintigrafii příštítných tělísek jsme použili technecistan sodný (99Mo/99mTc generátor - přípravek UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical), kterým bylo označeno radiofarmakum methoxyisobutylisonitril (MIBI). Celkově jsme aplikovali 300 MBq 99mTc MIBI do antekubitální žíly. Následovala 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy v přední projekci provedená pomocí planární scintilační kamery Nucline TH opatřené kolimátorem pinhole (obr.1)


Obr. č. 1: 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole

/ Obr. č. 1: 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole./ 

Na dynamické scintigrafii se v obvyklé poloze zobrazuje štítná žláza, již velmi záhy po aplikaci pak dominuje vlevo dole oválné ložisko s maximem depozice radioaktivity.

Po skončení dynamické scintigrafie následovala 5 minutová statická scintigrafie krku a hrudníku na planární kameře MB9200 s kolimátorem s vysokým rozlišením (HR) (obr.2)


Obr. č. 2: 5 minutová planární scintigrafie krku a hrudníku v přední projekci

/ Obr. č. 2: 5 minutová planární scintigrafie krku a hrudníku v přední projekci pomocí kamery s HR kolimátorem 30 minut po aplikaci radiofarmaka./ 
 
 

V oblasti krku je nález stejný jako při dynamické scintigrafii – dominující oválné ložisko vlevo. Zbytek štítné žlázy jen naznačen. 

Za 3 hodiny po aplikaci jsme střádali 5 minutovou statickou scintigrafii krku na planární scintilační kameře Nucline TH opatřené kolimátorem pinhole (obr.3).Obr. č. 3: 5 minutová statická scintigrafie krku

/ Obr. č. 3: 5 minutová statická scintigrafie krku pomocí kamery s kolimátorem pinhole 3 hodiny po aplikaci./ 

 

Vlevo dole na krku přetrvává velké oválné ložisko vysoké depozice radiofarmaka. 

Za 2 roky poté jsme byli osloveni lékaři z ORL kliniky, abychom s nimi spolupracovali při operaci adenomu příštítného tělíska u této pacientky.

Ráno v den operace jsme odeslali na ORL kliniku, kde byla nemocná hospitalizována, 35 MBq 99mTc methoxyisobutylisonitrilu (MIBI). Ke značení radiofarmaka jsem využili technecistan sodný (99Mo/99mTc generátor - přípravek UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical). Pacientce bylo aplikováno i.v. 35 MBq 99mTc MIBI a za 2 hodiny po aplikaci byla operována. Při operaci byla užita peroperační gamasonda C-Trak, která detekovala gama záření v oblasti předpokládaného adenomu příštítného tělíska v dolní části levého laloku štítné žlázy.
 
Následné histopatologické vyšetření odstraněné tkáně: kompletně zablokovaná částice, na několika místech opouzdřená velmi tenkým vazivem, je tvořena drobnými buňkami, jejichž vzhled odpovídá buňkám příštítného tělíska. Cytologické atypie ani mitózy nebyly zastiženy, ani kapsuloinvaze a angioinvaze. Imunohistochemicky jsou buňky pozitivní s protilátkou proti chromograninu A. Průkaz thyreoglobulinu negativní. Proliferační aktivita měřená indexem Ki-67 je téměř nulová (negativní exprese). Závěr: jde o adenom levého příštítného tělíska, dle WHO klasifikace závisí posouzení biologické povahy tohoto tumoru na přítomnosti kapsuloinvaze, angioinvaze a lokoregionálních i vzdálených metastáz. Nic z toho v daném případě není přítomno.

Závěr:

U pacientky s klinickými známkami hyperparatyreózy pomocí dvoufázové scintigrafie prokazujeme přítomnost adenomu příštítného tělíska v dolní části levého laloku štítné žlázy. 
Za 2 roky poté byla nemocná operována se současným peroperačním využitím gamasondy (s aplikací radiofarmaka před operací) ke snadnější lokalizaci adenomu.

Poděkování
Děkuji za spolupráci přednostovi Otorinolaryngologické kliniky FN Ostrava doc. MUDr. Pavlu Komínkovi, Ph.D. a zástupci přednosty Otorinolaryngologické kliniky FN Ostrava MUDr. Pavlu Vantuchovi.

 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autory:

otakar.kraft@fnspo.cz, vojtech.ullmann@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz