Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Vícečetné jaterní hemangiomy

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Úvod:
U 56 leté ženy jsme scintigraficky prokázali vícečetné jaterní hemagiomy..

Kazuistika:
Pacientka byla v říjnu 2006 hospitalizována na interním oddělení pro hypertenzi gr. II. Vedlejším nálezem při ultrasonografickém vyšetření břicha byla čtyři hyperechogenní ložiska v pravém jaterním laloku (velikost těchto ložisek je 32 mm, 34 mm, 9 mm a 13 mm). Byla vyšetřena hladina tumorových markerů v séru. Jejich hladina byla ve fyziologickém rozmezí.

K upřesnění tohoto ultrasonografického nálezu byla nemocná odeslána k vyšetření na naši kliniku. 
Provedli jsme tomografickou (SPECT) scintigrafii jater za 40 minut po i.v. aplikaci 500 MBq in vitro značených autologních erytrocytů (in vitro značení erytrocytů pomocí přípravku UltraTAG RBC firmy Mallinckrodt Medical) - scintigrafie krevního kompartmentu oblasti jater. Pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical. Scintigrafii jsme zhotovili na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens.
SPECT studii jsme střádali s kolimátory nízkoenergetickými s vysokým rozlišením (LEHR), 64 kroků po 20 s v matrici 128x128 při rotaci 360 stupňů. Řezy jsme hodnotili ve všech třech základních rovinách (transverzální, sagitální, koronální). 
Je prokazatelné jednak ložisko patologicky vyšší depozice radioaktivity, které se promítá do dorzokraniální části pravého jaterního laloku (obr.1).


Obr. č.1: Tomografická scintigrafie (SPECT) jater. Ve dvou horních řádcích řezy transverzální, v prostřední řadě řezy sagitální, v dolních třech řadách řezy koronální

/Obr. č.1: Tomografická scintigrafie (SPECT) jater. Ve dvou horních řádcích řezy transverzální, v prostřední řadě řezy sagitální, v dolních třech řadách řezy koronální /

Dále je patrné další ložisko zvýšené depozice radiofarmaka promítající se do laterokraniální části pravého jaterního laloku (obr.2).


Obr. č.2: Tomografická scintigrafie jater. Ve dvou horních řádcích řezy transverzální, v prostřední řadě řezy sagitální, v dolních třech řadách řezy koronální

/Obr. č.2: Tomografická scintigrafie jater. Ve dvou horních řádcích řezy transverzální, v prostřední řadě řezy sagitální, v dolních třech řadách řezy koronální /

Scintigramy s popisem:
Závěr vyšetření: nález svědčí pro přítomnost dvou hemangiomů v pravém jaterním laloku v popsaných lokalizacích.

Závěr:
U 56 leté ženy, která se léčí pro hypertenzi, byla náhodně při ultrasonografickém vyšetření břicha zjištěna v játrech dvě větší a dvě malá hyperechogenní ložiska. Scintigraficky jsme zjistili dva jaterní hemangiomy v pravém laloku. Zdánlivá diskrepance v počtu ložisek na USG a na scintigrafii je vysvětlitelná tím, že rozlišovací schopnost scintigrafie je omezená a obě malá ložiska nezachytila. Prokázali jsme jen dvě větší ložiska (na USG velikost 32 a 34 mm).
 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz
 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz