Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Přínos metody SPECT v diagnostice normotenzního hydrocefalu detekovaného pomocí 111In-DTPA

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Muž, 65 let.

Pacient přijat na neurologické oddělení pro poruchu chůze, tuhnutí pravostranných končetin.

Z rodinné anamnézy: sestra se léčí se štítnou žlázou, rodiče ICHS

Z osobní anamnézy: M.Basedow v remisi, stav po PTA se stentem na AFS vpravo před lety, stp. PTA na AIC s implantací stentu a AFS vlevo před lety. 

Nynější onemocnění: viz výše

Objektivně neurologicky při přijetí: lucidní, orientovaný, řeč plynulá, ameningeální, hl.pokl.nebol., VII.symetr.patr.obl.sym., jazyk středem, zornice izokorické, nyst.0,HKK:rr.C5-8 bilat. symetr., střední, v Ming. lehká instabilita, tromn.neg.bilat., špetku svede hůře vpravo, mozečkové jevy neg., taktilní čití v normě, trofika symetr., taktéž svalová síla, břišní reflexy bilat.symetr. ve všech segmentech, DKK: rr.L2-S2 bilat.symetr. střední, par. jevy irit. neg., v Ming. bez pokl., Lasegue neg., PF neg., Patrick neg., R III bez titubace, chůze nejistá na PDK, zpomalená

Paraklinická vyšetření: KO a MS bez patologie, moč+sed. rovněž, likvor čirý, pandy 0, glu 4,0, Cl 120, celk. bílk. 0,35, laktát 1,80, lymf.1,ery 4,mon.1, segm.0, cytologie-monocytární oligocytóza.


Z vyšetřovacího programu:
MRI mozku-podporuje známky triventrikulárního hydrocefalu, bez průkazu organické příčiny-v rámci periventrikulární atrofizace?, mnohočetné ischemicko-degenerativní změny bílé hmoty 
CT mozku-nekomunikující 3 komorový hydrocefalus-dilatace postranních komor a III.komory, drobná ischemická léze vlevo frontálně
Psychologické vyšetření-incipientní deteriorace kognitivních funkcí s postižením aktuální logické paměti, psychomotorického tempa a koncentrace pozornosti.
Doplněna izotopová cisternografie za 4,24 a 48 hodin po aplikaci 37MBq 111In-DTPA na kameře GAMMA MB 9200, použit kolimátor pro střední energie,matrix 64x64 a vyhodnocovací systém Gamma 11. Provedeny projekce AD, DX, SIN, impulsy střádány 720sekund.: kde se již za 4 hodiny patologicky zobrazují postranní komory, je patrný poměrně výrazně zpomalený odtok radiofarmaka z oblasti nad mozkovými hemisférami-obraz je vcelku typický pro neobstrukční hydrocefalus. Nález doplněn i metodou SPECT, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 64x64, kolimátor MEGAP-Par., kde je nález ještě zřetelnější, viz.obr.


Další průběh: Vzhledem k výše uvedeným nálezům tedy obstrukce neprokázána, pacient v kompenzovaném stavu propuštěn do domácí péče.

Diskuze: Z výše uvedeného tedy vyplývá přínos metod nukleární medicíny, v tomto případě izotopové cisternografie pomocí 111In-DTPA v dif.dg.hydrocefalů s možností využití metody SPECT.


Obr.1.: Planární zobrazení v AP,SIN a DX projekcích s patologicky se zobrazujícími postranními komorami.

/Obr.1.: Planární zobrazení v AP, SIN a DX projekcích s patologicky se zobrazujícími postranními komorami./


Obr.2.: Izotopová cisternografie za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka metodou planární s patologicky se zobrazujícími postranními komorami.

/Obr.2.: Izotopová cisternografie za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka metodou planární s patologicky se zobrazujícími postranními komorami./


Obr.3.: Izotopová cisternografie metodou SPECT za 24 hodin po aplikaci s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální s patologicky se zobrazujícími postranními komorami.

/Obr.3.: Izotopová cisternografie metodou SPECT za 24 hodin po aplikaci s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální s patologicky se zobrazujícími postranními komorami./


Obr.4.: Izotopová cisternografie metodou SPECT za 24 hodin po aplikaci s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální s patologicky se zobrazujícími postranními komorami,3D zobrazení.

/Obr.4.: Izotopová cisternografie metodou SPECT za 24 hodin po aplikaci s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální s patologicky se zobrazujícími postranními komorami, 3D zobrazení./

 


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz