Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Přínos imunoscintigrafie k restagingu u pacienta s kolorektálním karcinomem
a elevací sérové hladiny nádorového antigenu CEA


MUDr. Jiří Doležal
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice, Hradec Králové


Anamnéza

65-letý pacient je od roku 2000 léčen pro cylindrocelulární karcinom rektosigmatu (T3, M1, N0). Pacient předoperačně podstoupil radioterapii (LD 20 Gy) a následně paliativní kolostomii pro inoperabilitu procesu. Poté následovalo dokončení ozáření do dávky 55 Gy a podána chemoterapie FUFA. Za tři měsíce, po zmenšení nádoru, následovala amputace rekta dle Milese a založení nové terminální kolostomie. 
V březnu 2003 byla provedena resekce solitární metastázy z jater s překvapivým histologickým nálezem – duplicitní hepatocelulární karcinom středně až dobře diferencovaný. V říjnu následovala resekce pravého laloku jater pro průkaz nových ložisek (T3, M0, N0). 
Od začátku roku 2004 došlo k vzestupu sérové hladiny nádorového antigenu CEA (136,6 ng/ml; norma 0 – 5 ng/ml) a CA 19-9 (176 IU/ml; norma 0 – 37 IU/ml). Následovalo CT vyšetření břicha s bolusem kontrastní látky, které popsalo nově zjištěné ložisko v játrech a tumorózní masu v pánvi, která ovšem nevykazovala výraznější progresi. 
V březnu 2004 jsme doplnili celotělovou imunoscintigrafii s fragmentem monoklonální protilátky proti antigenu CEA označenou 99mTc (přípravek CEA-Scan), kde jsme zjistili pásovité ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací antigenu CEA v mezogastriu vpravo a centrálně o délce 110 mm, v.s. nádorová infiltrace střední kličky. Pro zvýšení specificity, senzitivity a prostorové orientace jsme doplnili SPECT (jednofotonová emisní tomografie). 
Na rtg plic ze začátku června 2004 se objevilo drobné ložisko o průměru 5 mm vpravo apikálně, zřejmě metastáza. Vzhledem k diseminaci nádorového procesu mimo játra (viz nález na CEA scintigramu a RTG plic) pacient dostal paliativní chemoterapii (irinotecan, leukovorin a 5-fluorouracil).

Vyšetření

CT břicha s bolusem kontrastní látky: V oblasti VIII. segmentu jater v návaznosti na jizvu se zobrazuje v nativním obraze hypodenznější ložisko jen velmi mírně se sytící ve venózní fázi s hyperdenzním lemem o velikosti 4,3 x 3,3 x 4 cm. Drobné parenchymové cysty ledvin. Drobné, ojedinělé uzlinky do 10 mm paraaortálně a subhepatálně. Presakrální expanze a pooperační a postiradiační změny bez výraznější progrese. 
Imunoscintigrafie s CEA-Scanem: Zobrazilo se pásovité ložisko patologicky zvýšené koncentrace antigenu CEA o celkové délce 110 mm ve středním a pravém mezogastriu ventrálně táhnoucí se kraniálním směrem až do podjaterní krajiny vpravo. Játra se jeví na SPECT vcelku homogenní, bez zjevných známek ložiskového snížení akumulace radiofaramaka. Jinde nebylo zastiženo ložisko patologické akumulace radiofarmaka. 

 

Obr. 1 Obr. 2
Obr. 1
Celotělový scintigram za 4 hodiny po i.v. aplikaci 800 MBq CEA-Scanu. 
Pásovité ložisko patologicky zvýšené koncentrace antigenu CEA ve střední 
a pravé třetině mezogastria ventrálně v podjaterní krajině.
Obr. 2
Statický scintigram dutiny břišní. 
  
 

Obr. 3

Obr. 3
SPECT, koronární řezy. Pásovité ložisko patologicky zvýšené koncentrace antigenu CEA v mezogastriu. 

  

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 4
SPECT, sagitální řez. Ložisko patologicky zvýšené koncentrace antigenu CEA v mezogastriu ventrálně. 

Obr. 5
SPECT, transverzální řez. Ložisko patologicky zvýšené koncentrace antigenu CEA v mezogastriu ventrálně.

 

Závěr: 
pásovité ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací antigenu CEA v mezogastriu vpravo a ve střední části ventrálně. V.s. nádorová infiltrace střevní kličky.

Závěr

Imunoscintigrafie je indikována u pacientů, kde elevace sérové hladiny CEA vede k podezření na recidivu kolorektálního karcinomu. V tomto případě imunoscintigrafie odhalila diseminovaný charakter onemocnění a změnila způsob další léčby.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz