Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Detekce karcinoidu v oblasti mesenteria pomocí 111In-OctreoScan

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Muž, 67let.

Pacient přijat k hospitalizaci pro bolestivý syndrom epigastria s akcelerací TK.

Z rodinné anamnézy: matka DM, zemřela na ca pankreatu, otec hypertonik

Z osobní anamnézy: ischemická choroba srdeční, stp.infarktu myokardu přední stěny, hypertenze, diabetes mellitus II.typu léčený dietou a inzulínem, cystická parenchymatozní struma, susp.steatosa jater, stp.TIA,stp.CHCE pro lithiázu, refluxní esophagitis, antrum gastritis, stp.eradikaci H.pylori

Farmakologická anamnéza: Emzok, Accuzide, Zocor, Anopyrin, Milurit, Euthyrox, Novorapid, Insulatard

Objektivně: eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, obézní, hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů,AS reg.78/min, TK 220/160 torr,břicho-hepar+3cm, drobná umbilikální hernie, DKK a p.r. bez zjevné patologie

Laboratorně: KO-leu 8,6,ery 5,50,hb 159,htc 0,462, trombo 160,,biochemie-FW 11/34,CRP 10,amylázy v moči i séru neg.,JS v normě, moč+sed.v normě.

Z vyšetřovacího programu: ekg-jizva anterosepta, RTG S+P bez patologie, nativní snímek břicha rovněž, CT hrudní aorty-aneurysmatická dilatace ascendentní hrudní aorty bez známek disekce, sonografie-hepatomegalie s vyšší echogenitou, hypoechogenní ložisko o průměru 3cm v pravém laloku jaterním, gastroskopie-erosivní gastritis mírného stupně, echokardiografické vyšetření-dilatace ao kořene i ascendentní aorty, levá komora normální velikosti, drobná mitrální regurgitace, CT jater-solitární ložisko charakteru HCC v pátém jaterním segmentu průměru 3cm, mesenteriální solidní expanze průměru 4cm ve výši pupku lehce paramediálně vpravo (při druhém čtení vyjádřeno podezření na karcinoid tenkého střeva, koloskopie-do kopule céka fyziologická.

Vzhledem k CT nálezu(karcinoid?) doplněno vyšetření somatostatinových receptorů pomocí 111In-OctreoScan, kde ve všech fázích snímkování patrna ložisková depozice kulovitého tvaru vel.cca 35mm v přední části dutiny břišní ve výši pupku vpravo od střední čáry svědčící pro zvýšenou expresi somatostatinových receptorů, nevýrazně zvýšena akumulace rovněž v kupoli pravého laloku jaterního-viz.obrazová dokumentace.Vyšetření prováděno po aplikaci 185 MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x512, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 64x64, kolimátor MEGAP-Par.

Diskuze: vzhledem ke shodné lokalizaci s CT nálezem a pozitivním hladinám HIOK(následně provedeno) je o obraz vysoce suspektní z karcinoidu.Pacient prozatím odmítá další diagnosticko-terapeutický program,v kompenzovaném stavu předán do péče onkologů.


Závěr: Z výše uvedeného vyplývá přínos scintigrafického vyšetření pomocí 111In-OctreoScan při diagnostice gastro-entero-pankreatických neuroendokrinních nádorů a karcinoidů pomocí zobrazení somatostatinových receptorů.


Obr. 1.: Celotělová scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan za 24,48 a 72 hodin po aplikaci radiofarmaka s ložiskovou depozicí na rozhraní středního a pravého mesogastia

/Obr. 1.: Celotělová scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan za 24, 48 a 72 hodin po aplikaci radiofarmaka s ložiskovou depozicí na rozhraní středního a pravého mesogastia/


Obr. 2.: Scintigrafie 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s ložiskovou depozicí na rozhraní středního a pravého mesogastia

/Obr. 2.: Scintigrafie 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s ložiskovou depozicí na rozhraní středního a pravého mesogastia/


Obr. 3.: Zobrazení metodou maximum pixel raytrace s fyziologickou akumulací v ledvinách, slezině, patologicky pak na rozhraní středního a pravého mesogastia

/Obr. 3.: Zobrazení metodou maximum pixel raytrace s fyziologickou akumulací v ledvinách, slezině, patologicky pak na rozhraní středního a pravého mesogastia/


Obr. 4.: Zobrazení metodou 3D s fyziologickou akumulací v ledvinách, slezině, patologicky pak na rozhraní středního a pravého mesogastia

/Obr. 4.: Zobrazení metodou 3D s fyziologickou akumulací v ledvinách, slezině, patologicky pak na rozhraní středního a pravého mesogastia/


Pracoviště:

Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín
oddělení nukleární medicíny
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz