Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Přínos vyšetření pomocí metody 111In-OctreoScan v diagnostice insulinomu a jeho metastáz

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Muž, 69 let.

Pacient s ICHS, po IM dolní stěny před lety přivezen na Interní kliniku IPVZ pro náhle vzniklou poruchu vědomí, při přijetí hypoglykémie 1,9 mmol/l.

Z rodinné anamnézy: v rodině častější výskyt tumorů

Z osobní anamnézy: ischemická choroba srdeční, námahová AP st. II. dle CCS, stp. po IM dolní stěny, diabetes mellitus II. typu komp. dietou, algický vertebrogenní syndrom C páteře, stp. operaci varixů bilat., glaucoma simplex, AS cerebri

Objektivně: při přijetí komolí slova, eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, normostenický habitus, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg. 86/min, TK 185/90 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie.

Laboratorně: při základním vyšetření glykémie 1,9mmol/l, patologie v souboru lipidů, KO a moč+sed. v normě, hraničně vyšší hladiny somatostatinu a gastrinu v séru, vyšší C-peptid, pozitivní hladový test. 

Z vyšetřovacího programu: RTG plic bez patologie, ekg-jizva dolní stěny, CT pankreatu negativní, sono jater-susp. vícečetné ložiskové postižení.

Vzhledem k podezření na inzulinom doplněno vyšetření somatostatinových receptorů pomocí 111In-OctreoScan, kde je při použití metody SPECT patrny zřetelné četné ložiskové depozice radiofarmaka v oblasti obou jaterních laloků různých rozměrů, navíc patrna ložisková depozice cca 4cm v průměru ventrokraniálně od horního pólu levé ledviny. (viz obr.) a to jak za 24, tak i 48 hodin po aplikaci. Vyšetření prováděno po aplikaci 185 MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x512, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 64x64, kolimátor MEGAP-Par.
V další fázi vyšetřovacího programu provedena i jaterní scintigrafie s četnými ložiskovými defekty v parenchymu a dále scintigrafie krevního poolu se zaměřením na možné hemangiomy-viz další obrazová příloha.
Jde tedy o zcela zřetelné zobrazení somatostatinových receptorů v oblasti jater a na rozhraní středního a levého hypochondria. Na základě tohoto nálezu doplněno vyšetření MRI, které je ve shodě s výše uvedeným scintigrafickým nálezem. Diagnoza inzulinomu v kaudě pankreatu a s metastatickým postižením jater pak potvrzena peroperačně.

Diskuse: z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí 111In-OctreoScan při obtížné diagnostice inzulinomů, kdy tento tumor často neprokázán jinými zobrazovacími metodami(v tomto případě pomocí CT). Pravděpodobnost detekce zvyšuje kombinace zobrazovacích metod, jejichž nedílnou součástí by mělo být i vyšetření scintigrafické. 

Závěr: tato kazuistika jen potvrzuje výborné zkušenosti se scintigrafickým vyšetřením pomocí 111In-OctreoScan při diagnostice gastro-entero-pankreatických neuroendokrinních nádorů a karcinoidů pomocí zobrazení somatostatinových receptorů a důležitost provádění metody SPECT. Na planárních snímcích v AP a PA projekci nebyl totiž ložiskový nález v oblasti kaudy pankreatu patrný.


Obr.1.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou „whole body“ za 24 a 48 hodin po aplikaci radiofarmaka s víčečetnými patologickými ložiskovými depozicemi radiofarmaka v oblasti jater.

/Obr.1.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou „whole body“ za 24 a 48 hodin po aplikaci radiofarmaka s víčečetnými patologickými ložiskovými depozicemi radiofarmaka v oblasti jater./


Obr.2.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickými depozicemi v oblasti jater.

/Obr.2.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickými depozicemi v oblasti jater./


Obr.3.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickými depozicemi v oblasti jater a před levou ledvinou,3D zobrazení.

/Obr.3.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickými depozicemi v oblasti jater a před levou ledvinou, 3D zobrazení./


Obr.4.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickými depozicemi v oblasti jater a před levou ledvinou,maximum pixel raytrace.

/Obr.4.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickými depozicemi v oblasti jater a před levou ledvinou, maximum pixel raytrace./


Obr.5.: Scintigrafie jater a sleziny metodou SPECT s četnými ložiskovými defekty v akumulaci v pravém laloku jaterním.

/Obr.5.: Scintigrafie jater a sleziny metodou SPECT s četnými ložiskovými defekty v akumulaci v pravém laloku jaterním./


Obr.6.: Scintigrafie jater a sleziny metodou SPECT s četnými defekty v akumulaci v jaterním parenchymu,3D zobrazení.

/Obr.6.: Scintigrafie jater a sleziny metodou SPECT s četnými defekty v akumulaci v jaterním parenchymu, 3D zobrazení./


Obr.7.: Scintigrafie krevního poolu značenými erytrocyty metodou SPECT,negativní nález.

/Obr.7.: Scintigrafie krevního poolu značenými erytrocyty metodou SPECT, negativní nález./

 


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz