Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Scintigrafické vyšetření značeným fragmentem protilátky – CEA-Scan

MUDr. František Bláha
Odd. nukleární medicíny
Vojenská nemocnice Plzeň


Žena, 62 let, přichází v květnu 1999 na interní oddělení pro zažívací obtíže, průjmovitou stolici .

Provedeno interní vyšetření včetně koloskopie s odběrem podetřelé tkáně z hepatálního ohbí tračníku. Dle histologie se jedná o hůře diferencovaný adenokarcinom tlustého střeva.

Pacientka přeložena 24.5.99 na chirurgické oddělení, kde 7.6.99 provedena revise dutiny břišní. s nálezem tumoru transversa penetrujícího do radix mesenteria a hlavy pankreatu.

Provedena retrokolická zadní GES, ileotransversoanastomosa side to side.

19.6.99 pacientka propuštěna do domácího ošetřování, vyjmuty stehy, jizva zhojena, pasáž střevní bez poruch. Subjektivně je pacientka bez výrazných obtíží, pouze bolestivost zad. Doporučeno šetření, analgetika (Ibuprofen).

15.7.99 přichází ke kontrole, udává v poslední době žlutou průjmovitou stolici..Obj. břicho klidné, jizva pevná, per rectum stopa žluté stolice. Doporučeno dietní šetření, analgetika dle potřeby, kontrola za dva měsíce.
Labor.: K 3.50, CRP 133.1, hemoglobin 111, střední objem erytrocytu 74 fl, barvivo erytrocytu 24 pg, FW 63, ostatní v normě

16.8.99 při kontrole si stěžuje na opakované průjmovité stolice, otoky obou DK, pocity slabosti, bolesti v zádech.
Labor.: leukocyty 11.2, hemoglobin 116, střední objem erytrocytu 76 fl, barvivo erytrocytu 25 pg, ostatní v normě

1.9.99 stěžuje si na otoky DK, slabost, intermitentní meteorismus. Zjištěna hypoalbuminaemie (24.1 g/l), CEA 42.50 ug/l. Doporučeno AntiCEA scintigrafické vyšetření, dostatek bílkovin v potravě.


Scintigrafické zobrazení

9.-10.9.99
AntiCEA scintigrafie

CEA-Scan: celotělové zobrazení (5 hod.po aplikaci)   CEA-Scan: celotělové zobrazení 24 hod. po aplikaci)
/ Obrázek č. 1: celotělové vyšetření v AP a PA
projekci 5 hod po aplikaci
/
  / Obrázek č. 2: 24 hod po aplikaci v AP a PA
projekci /

Provedena celotělová vyšetření v AP a PA projekcích za 5 (trvání záznamu 25 min) a 24 hodin (trvání záznamu 35 min) po aplikaci 800 MBq 99mTc-antiCEA (arcitumomab - Fab´ fragment, přípravek CEA-Scan). Gama kamera Picker Prism XP 2000, kolimátory LEHR. Vzhledem k jednoznačnosti nálezu zobrazení SPECT nebylo prváděno.

Nález (obr. 1 a obr. 2): 

Prokazujeme poměrně rozsáhlou, pruhovitou kumulaci podkovovitého tvaru transversálně na rozhraní meso a hypogastria, zasahující oboustranně.
Závěr : hyperkumulace značené protilátky proti CEA na rozhraní meso a hypogastria, odpovídající zřejmě anomálně uloženému tračníku, v.s. známka recidivy onemocnění v poměrně velikém rozsahu.


9.9.99 přichází ke kontrole po provedeném radioizotopovém vyšetření.
Subj. : stěžuje si na bolesti v oblasti pravého podžebří.
Obj. : břicho palpačně měkké, citlivost v pravém podžebří
Dop. sono podjaterní krajiny

13.9.99 Sono podjaterní krajiny : závažný patologický nález nezjištěn (!)
Tentýž den se dostavila na kontrolní interní vyš. : stav po resekci tlustého střeva C 18.9, kontrola počátkem října, při event. akceleraci obtíží kdykoliv. Doporučeno zahájit léčbu preparátem MST continus 30 mg 1-3/den.

14.9.99 Přivezena RZP pro zhoršení celkového stavu od dopoledních hodin při základní diagnose. Přijata na chirurgické oddělení – terminální stav maigního onemocnění s náhle vzniklým komatozním stavem. Pacientka přeložena na ARO. Po intenzivní léčbě úprava TK (120/80) a stabilisace oběhu. Vzhledem k prognoze a charakteru základního onemocnění po zlepšení stavu pacientka přeložena zpět na chirurgické oddělení. Následně dochází opět k těžké hypotenzi, která nereaguje ani na i.v. léčbu Tensaminem a Noradrenalinem. Následuje exitus jako důsledek maligního onemocnění.
Nepitvána.


Závěr:


scintigrafické vyšetření zachycuje recidivu základního onemocnění.


Pracoviště:

Vojenská nemocnice Plzeň
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. František Bláha
Dr. Beneše 9
304 46 Plzeň

kontakt na autora:
tel. 019/27 95 57
blaha.onm@vojnem-plzen.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz