Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Octreoscan – karcinoid ilea a céka (2)

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika: 
Kazuistika pacienta byla uvedena již dříve a to ONK-75. U 57 nemocného byl pomocí ultrasonografie, CT (obr.1, obr.2, obr.3 - vpravo v meso-hypogastriu jsou v průběhu terminálního ilea dvě patologické expanze nebo jedna dvoulaločnatá, které se zřetelně sytí po kontrastní látce. Jedna je v oblasti Bauhinské chlopně, má velikost 36x25x25 mm, větší mediálnější je velikosti 73x44x43 mm. V.s. vícečetná drobná metastatická ložiska v játrech.) a histologického vyšetření bioptických vzorků získaných při kolonoskopii zjištěn karcinoid ilea a céka, se suspektními metastázami do jater (zjištěnými pomocí CT a vizuálně peroperačně, avšak neověřenými biopticky).

Obr.č.1: CT vyšetření břicha
/ Obr.č.1: CT vyšetření břicha /


Obr.č.2: CT vyšetření břicha
/ Obr.č.2: CT vyšetření břicha /


Obr.č.3: CT vyšetření břicha
/ Obr.č.3: CT vyšetření břicha /


Scintigrafické vyšetření Octreoscanem (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) (obr.4, obr.5, obr.6) potvrdilo přítomnost velkého nádorového ložiska v pravé polovině břicha. Jinde jsme metastázy nezjistili. Neprůkaz jaterních metastáz pomocí Octreoscanu je tedy v daném případě falešnou negativitou tohoto vyšetření. Je to však dáno zčásti tím, že tato ložiska jsou malé velikosti, kromě jednoho (dle CT má toto největší ložisko velikost 20x16 mm), navíc metastázy jsou pouze suspektní, nebyly ověřeny histologicky.


Obr.č.4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu
/ Obr.č.4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu /


Obr.č.5: SPECT břicha 5 hod. po aplikaci OctreoScanu Horní 2 řady: transverzální řezy, Třetí řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy
/ Obr.č.5: SPECT břicha 5 hod. po aplikaci OctreoScanu Horní 2 řady: transverzální řezy, Třetí řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy /


Obr.č.6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu
/ Obr.č.6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /

Po dokončení stagingu byla naplánována chirurgická léčba.

Operace 10.11.2006: Laparoskopicky asistovaná pravostranná hemikolektomie a resekce terminálního ilea
Játra s třemi viditelnými metastázami vel. 2-10 mm v pravém i levém laloku. V mezikolu je patrná velká metastáza o průměru asi 7 cm zasahující až přes mediální čáru směrem doleva, jedná se o rozsáhlý konvolut metastázy, tumoru a infiltrovaného terminálního ilea. Celý konvolut má průměr větší než 10 cm. Dále proto v laparoskopické operaci neprokračováno – dále laparotomie. Uvolnění lateroperitonea v oblasti colon ascendens a provedena konverze. Metastáza a tumor infiltruje i retroperitoneum. Preparace v retroperitoneu je obtížná. Obnažen pravý ureter, který do infiltrátu rovněž zavzat. Proximální konec infiltrace zasahuje až k hlavě pankreatu. Resekce céka, vzestupného tračníku a asi 20 cm terminálního ilea. Anastomóza ileotransverzální end to end. Kolon rozstřiženo – karcinoid je v oblasti Bauhinské chlopně. Nelze vyloučit ani progresi z pahýlu appendixu (pacient po appendektomii).
(resekáty karcinoidu s okolními tkáněmi – obr.7, obr.8, obr.9, obr. 10).


Obr. č. 7: Resekát karcinoidu ilea a céka s okolními tkáněmi
/ Obr. č. 7: Resekát karcinoidu ilea a céka s okolními tkáněmi /


Obr. č. 8: Resekát karcinoidu ilea a céka s okolními tkáněmi
/ Obr. č. 8: Resekát karcinoidu ilea a céka s okolními tkáněmi /


Obr. č. 9: Resekát karcinoidu ilea a céka s okolními tkáněmi
/ Obr. č. 9: Resekát karcinoidu ilea a céka s okolními tkáněmi /


Obr. č. 10: Resekát karcinoidu tenkého střeva s okolními tkáněmi
/ Obr. č. 10: Resekát karcinoidu tenkého střeva s okolními tkáněmi /

Poděkování:
Za spolupráci děkuji MUDr. Juliu Örhalmimu z Chirurgického oddělení a Proktologické ambulance Vítkovické nemocnice, a.s. v Ostravě.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz