Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Metoda SPECT a její přínos při ne zcela jasném planárním perfúzně-ventilačním plicním scanu-možnosti semikvantitativního zpracování

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Žena 50 let

Pacientka s ischemickou chorobou srdeční, hypertenzí a diabetem melitus II. typu byla přijata na interní oddělení pro náhle vzniklou dušnost a palpitace.

Z rodinné anamnézy: matka se léčí s diabetem, četné komplikace, otec ca plic

Z osobní anamnézy: ischemická choroba srdeční, t. č. komp., hypertenzní choroba, diabetes mellitus II. typu, stp. gynekologické operaci před lety

Nynější onemocnění: dušnost, palpitace

Objektivní nález: klidová lehká dušnost, opocená, bez cyanosy,  tachykardie cca 135/min, ozvy bez zřetelných šelestů, TK 185/95 torr, dýchání s nečetnými inspiračními chrůpky basálně vlevo, DKK bez otoků

Laboratorní screening: D-dimery vysoce pozitivní

Z vyšetřovacího programu: ekg-tachykardie cca 140/min, neg. T v hrudních svodech, RTG plic v normě

Vyjádřeno podezření na tromboembolickou chorobu, žádáno provedení kombinovaného perfúzně-ventilačního plicního scanu.

Diagnostika: provedena jak perfúzní plicní scintigrafie pomocí 185 MBq 99mTc-MAA metodou planární ve 4 projekcích-AP, PA, LPO, RPO (na kameře GAMMA MB 9200, použit kolimátor pro nízké energie a vyhodnocovací systém Gamma 11). a SPECT (na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS(2001) fy. Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: matrix 128x128, kolimátor LEHR-Par.), tak i ventilační plicní scan pomocí 81mKr (přípravek KryptoScan) stejnými metodami na identických přístrojích.

Nález totálního výpadku perfúze ostrých okrajů segmentárního charakteru ve středním plicním poli vpravo při planární scintigrafii upřesněn co do rozsahu i lokalizace pomocí metody SPECT. Ventilační plicní scan pak zcela normální. Nález i vzhledem ke klinice a laboratoři susp. z plicní embolizace. -viz. obr. příloha.

Zahájena antikoagulační terapie s výborným efektem, pacientka postupně převedena na antikoagulační léčbu Warfarinem. Při hodnotách INR v terapeutickém rozmezí propuštěn do domácí péče.

Diskuze: tato kazuistika by měla ilustrovat výhody i celkový přínos metody SPECT u kombinovaného perfúzně-ventilačního plicního scanu v diagnostice plicní embolizace, zvláště u pacientů s ne zcela jednoznačným nálezem co do rozsahu či umístění při planární scintigrafii, jako je tomu u výpadků perfúze v poněkud hůře dostupných lokalizacích. Další výhodu vyšetření metodou SPECT vidím v mnohem přesnějším vyhodnocení poměru perfúze obou plic, resp. jednotlivých plicních oblastí-viz. obr. příloha (toto je přínosem hlavně u diagnoz nesouvisejících z plicní embolizací-např. před operací tumorů plic).


Obr.1.: perfúzní plicní scintigrafie metodou planární ve 4 projekcích-AP,PA,LPO,RPO s perfúzním výpadkem ve středním plicním poli pravé plíce.

/Obr. 1.: perfúzní plicní scintigrafie metodou planární ve 4 projekcích-AP, PA, LPO, RPO s perfúzním výpadkem ve středním plicním poli pravé plíce./


Obr.2.: ventilační plicní scintigrafie metodou planární ve 4 projekcích-AP,PA,LPO,RPO bez zřetelných ventilačních poruch.

/Obr. 2.: ventilační plicní scintigrafie metodou planární ve 4 projekcích-AP, PA, LPO, RPO bez zřetelných ventilačních poruch./


Obr.3.: perfúzní plicní scintigrafie metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální s ložiskovým výpadkem segmentárního charakteru ve středním plicním poli vpravo.

/Obr. 3.: perfúzní plicní scintigrafie metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální s ložiskovým výpadkem segmentárního charakteru ve středním plicním poli vpravo./


Obr.4.: ventilační plicní scintigrafie metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální-zcela normální nález.

/Obr. 4.: ventilační plicní scintigrafie metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální-zcela normální nález./


Obr.5.: 3D zobrazení plicní perfúze se zřetelným ložiskovým výpadkem vpravo.

/Obr. 5.: 3D zobrazení plicní perfúze se zřetelným ložiskovým výpadkem vpravo./


Obr.6.: 3D zobrazení plicní ventilace-zcela normální nález.

/Obr. 6.: 3D zobrazení plicní ventilace-zcela normální nález./


Obr.7.: Příklad semikvantitativního hodnocení plicní perfúze.

/Obr. 7.: Příklad semikvantitativního hodnocení plicní perfúze./


Obr.8.: příklad semikvantitativního hodnocení plicní ventilace.

/Obr. 8.: příklad semikvantitativního hodnocení plicní ventilace./


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍN

Kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: +420-577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz