Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Rozsáhlá plicní embolie do obou plicních křídel

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika
86 letá žena
RA: otec + v 74 letech na CMP, matka + v 91 letech stářím
OA: běžné dětské nemoci, ICHS chr. bez sy AP, hemodynamicky NYHA II-III, st.p. thorakalgiích 12/08-akutní koronární léze neprokázána, Mi reg. I.st., stopová Ao reg., EF LK 45%, st.p. AIM před lety, st.p. SKG s neúspěšným pokusem o PCI r.2004, steatosa jater, AS univ., osteoporosa, spondylosa C páteře, VCHGD 0, operace 0
FA: Anopyrin 100 mg tbl 0-1-0, Ortanol 20 mg cps 1-0-1, Preductal MR tbl 1-0-1, Egilipid 20 mg tbl 0-0-1, Vasocardin 50 mg tbl 1-0-1, Monomack depot 100 mg tbl 1/2-0-0, Prestarium NEO tbl 1/2-0-0, Citalon 20 mg tbl 1-0-0, Neurol 0,25 mg tbl 1-0-1, Rivotril 0,5 mg tbl 0-0-1/4, Indobene gel 1-2x denně na hrudník, Algifen gtt 1,5-0-1.5 ml, Apo-diclo 50 mg tbl 1-0-0, Amoksiklav 1g tbl v 5 h, 17 h, při přijetí na int. odd. 4.den, Digoxin 0,125 mg tbl 1,5-0-0, Furon 40 mg tbl 1-0-0
NO: Pacientka odeslána z LDN k vyloučení plicní embolie. Dle dok dle EKG nově iRBBB, positivní D-dimery. Pro nález chrůpků proveden RTG S+P, kde pleuropneumonie, nasazena ATB, pacientka poté dušná, tlakové bolesti na levé straně hrudníku i retrosternálně, TF 120-150, nasazen Digoxin, poté 115/min. V den přijetí na int.odd. aplikováno 10000 j Heparin ret. s.c. Při přijetí na int. odd. pacientka neguje bolesti na hrudi, dušnost, bolesti břicha.

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic: 
Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící pacientky 200 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze nemocné vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacientky a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 1). 


Obr. č. 1: Perfuzně-ventilační scintigrafie plic

/ Obr. č. 1: Perfuzně-ventilační scintigrafie plic/


Na perfuzních scintigramech prokazujeme vícečetné, převážně segmentární perfuzní defekty v obou plicích. Na ventilačních scintigramech je patrná poměrně homogenní distribuce ventilace bez zjevných ventilačních defektů. Nález je vysoce pravděpodobný pro oboustrannou plicní embolii.

Pacientka byla pro tento rozsáhlý nález při hospitalizaci na interní klinice léčena Heparinem. 

Obj. při přijetí: 
Výška: 168cm Hmotnost: 75kg Teplota: 36,6 °C Krevní tlak:150/100 torr Puls: 99/min reg

VĚDOMÍ: při vědomí, orientována, spolupracuje CELKOVÉ PŘÍZNAKY: bez klidové dušnosti, přiměřené hydratace i výživy KŮŽE A ADNEXA: kůže normálního koloritu bez známek cyanosy a ikteru. Klouby ušlechtilého tvaru bez známek zánětu. HLAVA: normocefalická, poklepově nebolestivá, Výstupy n. V nebolestivé, inervace n. VII fysiologická. Bulby normotonické, nystagmus nepřítomen. Zornice isokorické s reakcí na obě kvality. Spojivky růžové. Jazyk nepovleklý plazí středem, hrdlo a sliznice klidné, chrup přiměřeně sanován, KRK: symetrický, NKŽ nezvýšena, karotidy pulsují symetricky bez šelestu, lymfat. uzliny v typických lokalizacích nehmatné, štítná žláza nezvětšena, HRUDNÍK: fysiologicky klenutý, prsy bez patologického nálezu, SRDCE: AS pravidelná, ozvy ohraničené, bez šelestu, PLÍCE: dýchání bilat. sklípkové, bilat. vlhké chrůpky do 1/3 plic, poklep plný jasný, BŘICHO: v niveau, měkké, prohmatné, nebolestivé, bez patolog. rezistencí. bez známek peritoneálního dráždění, játra v oblouku, slezina nenaráží, tapottement bilat. negativní, peristaltika normokinetická, HKK: normální nález, DKK: bez otoků a bez známek zánětu, varixy bilat 0, pulzace v periferii bilat. hmatné, bez trofických změn. Per rectum: nevyšetřeno

Nemocná byla propuštěna z interní kliniky ve stabilizovaném stavu s nasazenou terapií Warfarinem. 


Závěr

U 86 leté ženy jsme pomocí kombinované perfuzní a ventilační scintigrafie plic prokázali rozsáhlou oboustrannou plicní embolizaci.
  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz