Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Regionální perfuzní plicní poruchy – čerstvá embolizace nebo rezidua po dříve proběhlé PE?

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika
66 letý pacient, který prodělal před 8 měsíci masivní plicní embolizaci, má nyní recidivující flebotrombozy s klinicky patrnou ponámahovou dušností.

Rtg srdce a plic: nález v normě 

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic: 
Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležícího nemocného 200 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze pacienta vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze nemocného a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 1).
 

Obr. č. 1: Perfuzně-ventilační scintigrafie plic

/ Obr. č. 1: Perfuzně-ventilační scintigrafie plic/

 
Popis: 
Na perfuzních scintigramech prokazujeme vícečetné perfuzní defekty v pravé plíci, drobný defekt v levé plíci – ve středním a dolním laloku pravé plíce, apikálním segmentu levého horního laloku. Jsou normální ventilační scintigramy plic. Jedná se tedy o tzv. mismatch. Závěr: tzv. mismatch – regionální poruchy perfuze v obou plicích v popsaných lokalizacích, převážně v pravé plíci při normální plicní ventilaci. 


Závěr
Nelze úplně jednoznačně rozhodnout , zda se jedná o čerstvou embolizaci nebo rezidua po prodělané embolizaci. Pravděpodobnější však je, že se jedná o čerstvou embolizaci, protože u starých embolizačních příhod se většinou k perfuzní poruše přidružuje i porucha ventilační.
  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz