Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


OSTEOID OSTEOM na dvoufázovém SPECT/CT

MUDr. Daniela Šimánková
oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace


Kazuistika

Úvod:
Dvoufázový SPECT/CT přináší metabolicko-morfologické informace o kostních procesech během jednoho vyšetření. Pro vybraná onemocnění je tedy SPECT/CT upřednostňovanou metodou. Bolesti kloubů se suspekcí na kostní etiologii jsou vhodnou indikací pro toto komplexní vyšetření.
Osteoid osteom je benigní kostní nádor, který se typicky vyskytuje u dětí a dospívajících (nejčastěji do 20 let věku). Má charakteristický nidus s okolní sklerotickou reakcí, která typicky způsobuje noční bolesti. Osteoid osteom se nejčastěji vyskytuje v dlouhých kostech především pak v proximálním femuru, postihuje však i falangy a obratle. Nejčastěji se jedná o kortikální lézi, může se však vyskytovat kdekoli v kosti.

Indikace: 
16-ti letá pacientka vyšetřována pro bolesti levého kyčelního kloubu. 

Metodika: 
Aplikováno i.v. 446 MBq 99mTc-TechneScanu – HDP.
Na tříhlavém hybridním přístroji SPECT/CT Anyscan TRIO s kolimátory HRHS (high resolution, high senzitivity), rozměry detektoru 545 x 410 mm, bylo provedeno perfúzní 2 D vyšetření a SPECT krevního poolu – parametry kontinuální SPECT po cirkulární (kruhové) dráze se všemi 3 hlavami, délka scanu celkově 200 sekund. S odstupem 2 hodin provedeno celotělové 2 D-planární vyšetření skeletu s posunem stolu 40 cm za minutu následovaného celotělovým SPECT a indikovaným CT vyšetřením v rozsahu kyčelních kloubů. 
Parametry SPECT jsou kontinuální cirkulární dráha s využitím všech tří hlav, 360 stupňů celý systém 400 sekund na 1 FOV, obvykle použito 5 FOV s mírným překryvem. Parametry LDCT: 120kV, proud 100 mA, pitch faktor 1,5, doba otáčky 0,67s, 16 vrstev po 2,5mm.

Zpracování obrazu proběhlo v prostředí Interview s programovým vybavením Terra tomo, které zlepšuje obrazová data několika způsoby – z nichž nejvýznamnější je korekce atenuace a korekce odražených fotonů. Definitivní diagnostika proběhla v programu Interview Fusion.

Nález: 
V časné fázi zvýšený krevní pool v oblasti proximálního femuru (obr. 1).
Na pozdním scanu nacházíme zvýšenou akumulaci radiofarmaka v proximálním femuru vlevo (obr. 2) - při linea intertrochanterica ventrálně s korelátem cystického ložiska na LDCT (obr. 3). Dále normální distribuce radiofarmaka ve skeletu.Obr.1.: Fúze SPECT/CT MIP v časné fázi - zvýšený krevní pool v proximálním femuru vlevo.

/ Obr.1.: Fúze SPECT/CT MIP v časné fázi - zvýšený krevní pool v proximálním femuru vlevo. /Obr.2.: Fúze SPECT/CT v pozdní fázi zvýšená akumulace RF v proximálním femuru vlevo při linea intertrochanterica.

/ Obr.2.: Fúze SPECT/CT v pozdní fázi zvýšená akumulace RF v proximálním femuru vlevo při linea intertrochanterica. / Obr.3.: Detail osteoid osteomu na CT vlevo.

/ Obr.3.: Detail osteoid osteomu na CT vlevo. / Závěr: 

Ložisko vysoké přestavby s reakcí měkkých tkání v levém femuru - ventrálně při linea intertrochanterica morfologicky odpovídá obrazu osteoid osteomu.

Diskuze:
Pacientka následně podstoupila ablaci osteoid osteomu, rok po operaci jsme provedli kontrolní vyšetření scintigrafie skeletu, kde se žádná rezidua osteoid osteomu neprokázala. Prognóza u tohoto onemocnění je velmi dobrá, recidivy jsou méně časté. 

V diferenciální diagnostice se musí odlišit od osteomyelity (centrálně je nižší uptake - kvůli akumulaci purulentního materiálu), osteoblastomu, (který má oproti osteoid osteomu větší velikost), stresové fraktury, osteochondromu...
Pracoviště:

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
oddělení nukleární medicíny
Prim. MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D.
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov


kontakt na autora:
dsimankova02@hospital-pe.cz
tel.: 565 355 941


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz