Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


VÝZNAM BLOOD POOLU PRO ZPŘESNĚNÍ DIAGNÓZY NA SPECT/CT - určení přibližného stáří osteochondrálního defektu

MUDr. Daniela Šimánková
oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace


Kazuistika

Úvod:
Osteochondrální defekt talu je vcelku častá komplikace úrazů tarsu. Často nebývá na RTG snímku zachycená. SPECT/CT v pozdní fázi vykazuje více či méně lokálně zvýšenou přestavbovou aktivitu kolem morfologicky menšího či většího defektu. Posouzení léze i na fázové scintigrafii pomocí SPECT/CT je důležité pro posouzení stáří defektu s případnými terapeutickými konsekvencemi - při čerstvé lézi půjde zejména o zmírnění progrese za cenu znehybnění kloubu a pohybu bez nášlapu na postiženou končetinu – odlehčování o berlích, event. francouzských holích. 

Indikace:
29-letý pacient vyšetřován pro bolesti na přední straně pravého tarzu po drobném úrazu před 4 měsíci. Dále bolestivost v okolí Achillovy šlachy vpravo.

Metodika:
Na vyšetřovacím lůžku bylo aplikováno 750 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) v i.v. bolusu do kanyly v HK.

Na tříhlavém hybridním přístroji SPECT/CT Anyscan TRIO s kolimátory HRHS (high resolution, high senzitivity), rozměry detektoru 545 x 410 mm, bylo provedeno perfuzní 2 D vyšetření a SPECT krevního poolu – parametry kontinuální SPECT po cirkulární (kruhové) dráze se všemi 3 hlavami, délka scanu celkově 200 sekund. S odstupem 2 hodin provedeno celotělové 2 D-planární vyšetření skeletu s posunem stolu 40 cm za minutu následovaného celotělovým SPECT a indikovaným CT vyšetřením v rozsahu tarzů. Parametry SPECT jsou kontinuální cirkulární dráha s využitím všech tří hlav, 360 stupňů celý systém 400 sekund na 1 FOV, obvykle použito 5 FOV s mírným překryvem. Parametry LDCT: 120kV, proud 100 mA, pitch faktor 1,5, doba otáčky 0,67s, 16 vrstev po 2,5mm.

Zpracování obrazu proběhlo v prostředí Interview s programovým vybavením Terra tomo, které zlepšuje obrazová data několika způsoby – z nichž nejvýznamnější je korekce atenuace a korekce odražených fotonů. Definitivní diagnostika proběhla v programu Interview Fusion.

Nález: 
Vyšší krevní pool v okolí drobného osteochondrálního defektu až o průměru 6 mm v kloubní ploše kladky pravého talu (obr.1 a 2).
Na pozdním scanu nacházíme zvýšenou akumulaci RF v bezprostředním okolí výše popsaného drobného osteochondrálního defektu na kloubní ploše kladky pravého talu.
Jinde ve skeletu orientačně bez patologické akumulace radiofarmaka vč. okolí Achillovy šlachy vpravo.Obr.1.: Fúze SPECT/CT krevního poolu PDK v sagitálním řezu - zvýšený krevní pool ventrálně v oblasti kloubní plochy pravého talu.

/ Obr.1.: Fúze SPECT/CT krevního poolu PDK v sagitálním řezu - zvýšený krevní pool ventrálně v oblasti TC skloubení. /Obr.2.: Fúze SPECT/CT krevního poolu DKK v koronárním řezu - zvýšený krevní pool mediálně v oblasti TC skloubení pravého talu.

/ Obr.2.: Fúze SPECT/CT krevního poolu DKK v koronárním řezu - zvýšený krevní pool mediálně v oblasti TC skloubení pravého talu. / Obr.3.: Fúze SPECT/CT PDK v pozdní fázi v sagitálním řezu - zvýšená akumulace radiofarmaka v okolí osteochondrálního defektu.

/ Obr.3.: Fúze SPECT/CT PDK v pozdní fázi v sagitálním řezu - zvýšená akumulace radiofarmaka v okolí osteochondrálního defektu. / Obr.4.: Detail osteochondrálního defektu PDK na CT obraze v sagitálním řezu.

/ Obr.4.: Detail osteochondrálního defektu PDK na CT obraze v sagitálním řezu. /Závěr: 

Drobný osteochondrální defekt v kloubní ploše kladky pravého talu s lokální reakcí měkkých tkání - časově může odpovídat anamnesticky udávanému úrazu před 4 měsíci.

Diskuze:
SPECT/CT blood poolu s vysokou přesností lokalizuje případné zvýšení krevního poolu do poškozené kosti, což je obvykle způsobeno nedokončeným vývojem léze, v našem případě osteochondrálního defektu. S ohledem na dosud nedokončený vývoj léze je vhodné přistoupit k opatřením omezující důsledky traumatu, tj. zejména ortéza a odlehčování končetiny, aby se zabránilo progresi velikosti osteochondrálního defektu a vytvořili se podmínky pro hojení poranění. Samozřejmě vzhledem k věku pacienta a možnému rychlému rozvoji artrózy v hlezenním kloubu je nutné dobře zvážit a naplánovat další terapeutický postup - konzervativní postup s kontrolním vyšetřením za 3-6 měsíců, event. přistoupit k operačnímu řešení. 

Určení stáří kostní léze je důležité i z jiných důvodů - identifikace zdroje aktuálních potíží a optimalizaci terapeutického postupu, indikace času fyzioterapie atd.Pracoviště:

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
oddělení nukleární medicíny
Prim. MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D.
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov


kontakt na autora:
dsimankova02@hospital-pe.cz
tel.: 565 355 941


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz