Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Zobrazení myokardu na scintigramu skeletu

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava – Poruba


Úvod:

Scintigrafie skeletu po aplikaci 99mTc-oxidronátu slouží nejčastěji ke zjištění kostních metastáz a dále celé řady jiných kostních afekcí. Jako vedlejší nález je možné prokázat za různých patologických stavů i depozici radioaktivity i v jiných orgánech. Jedním z těchto orgánů může být srdce.

Kazuistika:

79-letý pacient s karcinomem prostaty byl odeslána na scintigrafii skeletu. Celotělový scintigram (obr. 1) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na tomografické scintilační kameře Diacam firmy Siemens.

Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v zadní a přední projekci


/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v zadní a přední projekci /Prokazujeme patologická ložiska zvýšené depozice radiofarmaka v těle obratle L1, v pravé části obratle Th11, drobné ložisko v horní části pravého SI skloubení, v obou nártech. Jako vedlejší nález pozorujeme výraznou depozici radioindikátoru v oválném ložisku v levém hemithoraxu. Výše popsanou lokalizaci ložisek v hrudní a bederní páteři jsme potvrdili pomocí tomografických scintigramů (obr. 2) na stejné scintilační kameře – metastatické postižení skeletu nelze vyloučit.

 

Obr. č. 2: SPECT hrudní a bederní páteře


/ Obr. č. 2: SPECT hrudní a bederní páteře-transverzální, sagitální a koronální řezy /Na stejných rekonstruovaných tomografických obrazech zjišťujeme, že patologické ložisko v levém hemithoraxu je zobrazený myokard (obr. 3).

Obr. č. 3: SPECT hrudníku-zobrazení myokardu


/ Obr. č. 3: SPECT hrudníku-zobrazení myokardu. Transverzální, sagitální a koronální řezy /Pacient byl záhy po scintigrafii skeletu vyšetřen kardiologem, který neprokázal na kardiovaskulárním systému žádné patologické změny.

Pět let před scintigrafií skeletu jsme u tohoto nemocného na žádost kardiologa provedli zátěžovou (bicyklová ergometrie) perfuzní tomografickou scintigrafii myokardu (kardiolog uváděl nově vzniklou anginu pectoris a hypertenzi) kombinovanou s klidovou tomografickou scintigrafií myokardu. Neprokázali jsme tranzitorní zátěžovou ischémii myokardu ani fixní perfuzní defekty. Nález byl tedy při vyšetření regionální perfuze myokardu normální. 


Diskuse a závěr:

U uvedeného 79 letého nemocného s karcinomem prostaty jsme při scintigrafii skeletu prokázali několik patologických ložisek ve skeletu, což mohlo být podmíněno metastatickým postižením. 

Významný byl vedlejší nález – výrazná depozice radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v myokardu. Příčinu tohoto nálezu se nepodařilo zjistit.
Tento nález při scintigrafii skeletu může být obecně podmíněn infarktem myokardu, tumorem myokardu, kardiotoxicitou některých léků, kardiomyopatií, předchozí kardioverzí, mitrální stenozou a kalcifikací chlopní (ložisková depozice), kontuzí myokardu, myokarditidou, nestabilní anginou pectoris. Pro anginu pectoris byl u nás pacient vyšetřován, ale nyní obtíže související s anginou pectoris neuvádí.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
klinika nukleární medicíny
Přednosta: MUDr. Otakar Kraft Ph.D.
Třída 17. listopadu 1790
708 52 Ostrava – Poruba

kontakt na autora:
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz