KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-52 ze dne 20.04.2007
 

Scintigrafie skeletu a zobrazení myokardu

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Úvod:
Scintigrafie skeletu po aplikaci 99mTc-oxidronátu se nejčastěji využívá u onkologických onemocnění ke zjištění kostních metastáz. Jako vedlejší nález je možné vzácně prokázat za různých patologických stavů i depozici radioaktivity i v jiných orgánech. Jedním z těchto orgánů může být srdce (především myokard).

Kazuistika:
84 letý muž. Před 15 roky mu byla provedena levostranná nefrektomie pro Grawitzův tumor. Od té doby je bez příznaků onemocnění. Neléčí se s onemocněním srdce, netrpí hypertenzí, neléčí se pro diabetes mellitus. Nebyl léčen chemoterapií. Nyní je pro obtížné močení a větší močové reziduum zaveden močový katetr (vyšetření prostaty bude provedeno). 
Tento starý muž byl odeslán ošetřující lékařkou na scintigrafii skeletu, protože si stěžoval na levostranné lumboischialgie – tedy především k vyloučení kostních metastáz. Celotělové scintigramy (obr.1) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na dvoudetektorové tomografické scintilační kameře Symbia S firmy Siemens.


Obr. č. 1: Celotělové scintigramy skeletu v přední a zadní projekci
/ Obr. č. 1: Celotělové scintigramy skeletu v přední a zadní projekci /


Závěr z vyšetření: stav po levostranné nefrektomii, patrný močový katetr, mírná retence v ureteru solitární pravé ledviny, nepatrné ložisko zvýšené osteoblastické aktivity v dorzální části 10. žebra vpravo zhruba v zadní axilární čáře. Neprokazujeme změny, které by svědčily pro metastatické postižení skeletu. Významný vedlejší nález: výrazná depozice radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v myokardu. 

Závěr:
U 82 letého nemocného se stavem pro levostranné nefrektomii pro Grawitzův tumor jsme při scintigrafii skeletu neprokázali změny svědčící pro metastatické postižení skeletu.
Významný byl vedlejší nález – výrazná depozice radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v myokardu. Příčinu tohoto nálezu se nepodařilo zjistit. Tento nález při scintigrafii skeletu může být podmíněn infarktem myokardu, tumorem myokardu, kardiotoxicitou některých léků (např. chemoterapií), kardiomyopatií, předchozí kardioverzí, mitrální stenozou a kalcifikací chlopní (ložisková depozice), kontuzí myokardu, myokarditidou, nestabilní anginou pectoris. Žádnou z těchto možných příčin zobrazení myokardu jako vedlejšího nálezu při scintigrafii skeletu jsme neodhalili. Uvedený nález tak pro nás zůstává záhadou, podobně jako u dříve uvedené kazuistiky SKE-39.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software