KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-57 ze dne 02.11.2008
 

Frontální hyperostóza

MUDr. Vladislava Martínková
Technická spolupráce J. Matějka
oddělení nukleární medicíny 
Nemocnice Pelhřimov p.o.


Souhrn: ve sdělení jsou prezentovány nálezy frontální hyperostózy (hyperostosis frontalis interna – HFI) zachycené při scintigrafii skeletu. Jsou uvedena epidemiologická data výskytu HFI, typický nález scintigrafického obrazu HFI, korelace scintigrafického nálezu s nálezem na rentgenovém snímku, diferenciální diagnostika při atypickém uptaku 99mTc-HDP frontálně. Vzhledem k rozšíření prostoru pro aktivní kostní dřeň v os frontale a tedy jejímu většímu množství v této lokalizaci může dojít u frontální hyperostózy k atypickému zobrazení při vyšetření značenými leukocyty – vyšší akumulaci značených leukocytů frontálně.


Úvod: frontální interní hyperostóza (hyperostosis frontalis interna HFI) je ztluštění tabula interna frontální kosti.


Frontální interní hyperostóza – epidemiologie, scintigrafický obraz, korelace s RTG
Vyskytuje se u 12% populace, v 95% jsou postiženy ženy. Incidence vrcholí mezi 40 – 60 lety. Předpokládá se hormonální vliv, vyplývající z vysoké prevalence u postmenopauzálních žen – prodloužené působení estrogenů. 
Podle poslední antropologické studie (lit. 3) je HFI samostatnou jednotkou , není součástí syndromů, jak se předpokládalo dříve.
Zobrazení frontální hyperostózy při scintigrafii skeletu má typický obraz: symetrické frontální postižení šířící se laterálně, bez centrálního postižení. V práci Jacobsona a Haverlinga (lit.5) byla zaznamenána „inverzní“ korelace mezi radiodiagnostickými změnami a aktivitou přestavbových změn na scintigramu. S rostoucím věkem narůstají radiografické změny a snižuje se aktivita přestavby při scintigrafii skeletu. Předpokládá se tedy start hyperostózy a vysoký kostní obrat u relativně mladších žen, s postupem věku nárůst morfologických změn na RTG, pokles metabolické aktivity a stabilizace procesu.


Kazuistiky
Na našem oddělení byly při scintigrafii skeletu v rel. krátkém období zachyceny nálezy vyššího symetrického uptaku 99mTc-HDP (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) frontálně, bylo vysloveno podezření na frontální hyperostózu. U všech případů byl tento nález potvrzen při RTG vyšetření lebky. Jednalo se o pacientky ženy ve věku nad 60 let, vyšetřované z jiných důvodů. Viz.obr. č.1-5.Obr.č. 1, pacientka č. 1, žena, 79 let

/ Obr.č. 1, pacientka č. 1, žena, 79 let/


Obr.č. 2, pacientka č. 2, žena, 63 let

/ Obr.č. 2, pacientka č. 2, žena, 63 let/


Obr.č. 3, pacientka č. 3, žena, 83 let

/ Obr.č. 3, pacientka č. 3, žena, 83 let/


Obr.č. 4, 3D zobrazení a tomo řezy lebky u paceintky č. 3

/ Obr.č. 4, 3D zobrazení a tomo řezy lebky u paceintky č. 3/Obr.č.5, RTG nález u pacientky č.3 , AP a bočná projekce

/ Obr.č.5, RTG nález u pacientky č.3 , AP a bočná projekce/Scintigrafie značenými leukocyty u frontální hyperostózy
U HFI dochází k rozšíření prostoru pro aktivní kostní dřeň v os frontale a tedy jejímu většímu množství v této lokalizaci. Při vyšetření značenými leukocyty může tedy dojít u HFI k vyšší akumulaci značených leukocytů frontálně. Při symetrickém nálezu značených leukocytů frontálně je nutno pomýšlet na frontální hyperostózu a vyvarovat se falešně pozitivního nálezu zánětu. Při asymetrii lze doplnit vyšetření kostní dřeně, podobně jako bylo provedeno na obr. č. 6. (lit.1).


Obr. č. 6, převzato z lit. 1

/ Obr. č. 6, převzato z lit. 1./Diskuse
Scintigrafický nález u HFI je typický, patří k variantám normy při scintigrafii skeletu. Doplněný RTG snímek potvrdí scintigrafický nález. Při asymetrickém zobrazení vyššího uptaku osteotropního radiofarmaka frontálně je v diferenciální diagnostice vedle vzácné asymetrické frontální hyperostózy řada patologických stavů, které mohou mít podobný scintigrafický obraz: meningeom (viz obr. č. 7), astrocytom, metastázy, mozkový infarkt, chronický subdurální hematom, Pagetova nemoc……A je nutné vedle rentgenového snímku doplnit další vyšetření k objasnění příčiny – CT, eventuelně NMR.


Obr.č. 7, asymetrický uptake Rf frontálně, jedná se o meningeom, obsahující metastázu carcinomu prsu, převzato z literatury 6

/ Obr.č. 7, asymetrický uptake Rf frontálně, jedná se o meningeom, obsahující metastázu carcinomu prsu, převzato z literatury 6/Závěr
Frontální hyperostóza má většinou typický obraz na scintigrafii skeletu. Při atypickém zobrazení – asymetrii je nutné v diff. dg zvážit další stavy možné vyšší akumulace osteotropního radiofarmaka v této lokalizaci.
Při vyšetření značenými leukocyty je při jejich vyšší akumulaci frontálně nutno myslet na frontální hyperostózu a vyvarovat se falešně pozitivního nálezu.


Literatura
1) Torres MA, Palestro CJ, Leukocyte-marrow scintigraphy in hyperostosis frontalis interna. J Nucl Med 1997;38:1283-5
2) Gary J.at al, Bone scintigraphy in hyperostosis frontalis interna. Clin. Nucl. Med. 1982;7: 265-266
3) Hershkovitz at al, Hyperostosis frontalis interna : an antropological perspective. Am J Phys Antropol. 1999;109:303-25
4) George M. at al, The abnormal Bone Scan in Intracranial Lesions. Radiology 1975;115: 129-134
5) Jacobsson H.,Haverling M., Hyperostosis cranii.Radiography and scintigraphy compared. Acta Radiologica 1988;29: 223-226
6) Johns W, Kaplan W, Asymetric Cranial Hyperostosis on Bone Scintigraphy [online]. Harvard Medicine [cit. 2007-09-10].
    Dostupný z www:med.harvard.edu/JPNM/BoneTF/Case15/WriteUp15.html


Pracoviště:

Nemocnice Pelhřimov p.o.
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. ing. Milan Šimánek
Slovanského bratrství 710 
393 38 Pelhřimov

kontakt na autora :
MUDr. Vladislava Martínková 
tel. 565 355 493
e-mail: vmartinkova@hospital-pe.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software