KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-72 ze dne 04.05.2012
 

Srovnání kostní scintigrafie se scintigrafií gallium citrátem při mnohočetném metastatickém postižení

MUDr. Milan Konvička
Oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Znojmo, přísp. org.


Kazuistika:

70 letá pacientka byla přijata na rehabilitační oddělení pro 3 týdny trvající bolesti levého kyčle znemožňující chůzi.

Z anamnézy:
Před 3 lety operace maligního melanomu na zádech – výkon hodnocen jako kurativní.
Před 25 lety hysterectomie, adnexectomie, přesný důvod operace pacientka neví.
Jinak dosud zdráva.

Před přijetím
  - rtg kyčelních kloubů– vlevo coxartróza I.-II. st., vpravo I. st.
  - středně pokročilá osteochondróza disku L5/S1, v ostatním rozsahu L páteře lehká deformační spondylóza

V průběhu hospitalizace bolest levého kyčle přetrvává, její intenzita nekoreluje s rtg nálezem, dochází k vzestupu CRP (33 .. 168) při normální hodnotě leukocytů a bez klinických známek infekce. 


Indikována kostní scintigrafie. 

Aplikováno 750 MBq 99mTc-oxidronátu – přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical.
Byla provedena třífázová scintigrafie zaměřená na oblast pánve, následně celotělový scan a SPECT oblasti pánve. (Obr. 1-3).
V oblasti levého kyčle, proxmální epifýzy levého femoru je prokazatelná lehce vyšší perfuze a mírně zvýšený krevní pool. 
V kostní fázi pak je v levém kyčli vysoká aktivita v hlavici, krčku, velkém trochanteru femoru.
Patologický byl nález i v dalších lokalizacích – mnohočetné ložiskové postižení kalvy, lebeční spodiny, v 6. žebru vlevo paravertebrálně, vysoká aktivita v hlavicích humerů, mírně vyšší aktivita v levé tibii – na základě těchto nálezů vysloveno podezření na metastatický proces.
Další nálezy (drobné ložisko v L5, lehce vyšší aktivita v pravém kyčli, vyšší akumulace v tarsech vpravo) bylo možné vysvětlit známými degenerativními změnami.

Protože klinický obraz v levém kyčli a laboratorní nálezy nevylučovaly coxitidu, bylo požadováno vyšetření gallium citrátem. 
Vyšetření se uskutečnilo 2 týdny po kostní scintigrafii, aplikováno bylo 150 MBq Gallium (67Ga) citrátu firmy Mallinckrodt Medical. Scany byly provedeny 24 a 48 hodin po aplikaci. (Obr. 4-6).
V zájmové oblasti levého kyčle je akumulace gallia zvýšena.
Patrna jsou další mnohočetná ložiska patologické akumulace gallia ve skeletu – vícečetné postižení lebky s maximem na lební bazi vlevo, levý nadpažek, hlavice pravého humeru. Drobné ložisko v levé sedací kosti, vícečetná ložiska v obou femorech, ložisko v diafýze pravé tibie. 
Dále mimokostní postižení – nehomogenní akumulace s ložisky v játrech, ložiska v oblasti plicních hilů.
Obraz byl uzavírán jako v.s. metastatický rozsev maligního melanomu, coxitida vlevo se v kontextu s tím jeví jako málo pravděpodobná.

Den před galliovým scanem byly u pacientky potvrzeny ultrazvukem mnohočetné jaterní metastázy. Den po aplikaci gallia byl CT potvrzen mnohočetný metatstatický proces mozku a mnohočetné metastázy v kalvě.
Následně provedená biopsie jaterního ložiska prokazuje metastázu maligního melanomu. 


Závěr:

Kazuistika umožňuje srovnat zobrazení metastáz maligního melanomu ve skeletu za pomoci kostní scintigrafie a scintigrafie gallium citrátem. 
Většinu lézi obě metody detekovaly shodně, část lézí však byla detekována jen jednou z metod.
Gallium neprokázalo lézi v 6. žebru vlevo - lze předpokládat, že se o metastázu jedná.
Kostní scan nedetekoval vícečetné drobné léze ve femorech a malou lézi v levé sedací kosti. 
Z uvedeného vyplývá, že v případě podezření na maligní melanom metastazující do skeletu může i při negativním kostním scanu přinést galliová scintigrafie pozitivní nález.

 


Obr. č. 1: třífázová scintigrafie zaměřená na oblast pánve

/ Obr. č. 1: třífázová scintigrafie zaměřená na oblast pánve /Obr. č. 2: celotělový scan

/ Obr. č. 2: celotělový scan /Obr. č. 3: SPECT oblasti pánve

/ Obr. č. 3: SPECT oblasti pánve/Obr. č. 4: Scan za 24 hod. po aplikaci 150MBq Gallium citrátu

/ Obr. č. 4: Scan za 24 hod. po aplikaci 150 MBq Gallium (67Ga) citrátu/Obr. č. 5: Scan za 48 hod. po aplikaci 150MBq Gallium citrátu

/ Obr. č. 5: Scan za 48 hod. po aplikaci 150 MBq Gallium (67Ga) citrátu/Obr. č. 6: SPECT pánve

/ Obr. č. 6: SPECT pánve/

 


Pracoviště:

Oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Znojmo, přísp. org.
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

kontakt na autora:
MUDr. Milan Konvička
tel.: 515 215 590
email: primar.onm@nemzn.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software