Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Scintigrafie skeletu – atypická depozice radiofarmaka v jaterních metastázách karcinomu prsu

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika

NO: 54 letá žena, která se léčí pro inoperabilní levostranný karcinom prsu s generalizací do jater a skeletu. Posledních 5 let byla na naší klinice 8x vyšetřena pomocí scintigrafie skeletu. 
K poslednímu tomuto vyšetření - scintigrafii skeletu - byla odeslána ošetřujícím onkologem k restagingu a k zhodnocení efektu chemoterapie, k přešetření k vyloučení progrese. 

Celotělové scintigramy (obr. 1) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na hybridní tomografické scintilační kameře Symbia T2 firmy Siemens. Vyšetření jsme doplnili o cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku a břicha kombinovanou s CT (obr. 1, 2, 3).
Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.  Vpravo nahoře a dole  zaměřeno na ložiska v hrudní a bederní páteři. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vpravo nahoře a dole zaměřeno na ložiska v hrudní a bederní páteři. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální. /
Obr. č. 2: Obrazy SPECT/CT.  Zaměřeno na patologické  ložisko v pravém jaterním laloku. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální.

/ Obr. č. 2: Obrazy SPECT/CT. Zaměřeno na patologické ložisko v pravém jaterním laloku. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální. / Obr.č.3: Fúze obrazů SPECT/CT.  Zaměřeno na patologické  ložisko v pravém jaterním laloku. Řez transverzální, sagitální a  koronální.

/ Obr.č.3: Fúze obrazů SPECT/CT. Zaměřeno na patologické ložisko v pravém jaterním laloku. Řez transverzální, sagitální a koronální. / Na celotělových scintigramech a na cílených tomografických (SPECT) scintigramech a CT obrazech hrudní a bederní páteře pozorujeme ložiska zvýšené depozice radiofarmaka v krční, hrudní a bederní páteři, kolenních kloubech, I. metatarsofalangeálním kloubu pravé nohy a taktéž zcela atypicky v pravém jaterním laloku. Závěr: patologická ložiska vyšší osteoblastické aktivity v krční, hrudní a bederní páteři, kolenních kloubech, I. metatarsofalangeálním kloubu pravé nohy a zcela atypicky v pravém jaterním laloku. Nález svědčí pro metastatické postižení skeletu a degenerativní změny (vzhledem k předchozím nálezům při scintigrafiích skeletu), ve srovnání s posl. vyš. před 15 měsíci je jen lehká progrese v páteři, nově jsou patrná ložiska v játrech – depozice radioaktivity v jaterních metastázách.

Závěr
V uvedeném případě 54leté ženy s inoperabilním a generalizovaným karcinomem prsu zjišťujeme na scintigrafii skeletu kromě kostních metastatických ložisek atypickou depozici radiofarmaka 99mTc-oxidronátu (TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) v dříve prokázaných jaterních metastázách.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz