Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Analgetická terapie kostních metastáz karcinomu prsu pomocí 186Re-HEDP (Re-Bone)

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika
Anamnéza : 51 letá žena
OA: esenciální hypertenze gr. I dle WHO. Stav po hysterektomii a oboustranné adnexektomii (2002). 
RA: otec v.s.ca ledviny. FA: Jurnista 16 mg tbl.1-0-0, Tritace 10 mg tbl. 1/2-0-0, Ibalgin AL 400 mg tbl. dle potřeby (max 3 tbl.).
Nynější onemocnění: pacientka v dispenzarizaci onkologa pro karcinom pravého prsu, stav po mastektomii vpravo a exenteraci axily (3/01), stav po 4 cyklech chemoterapie, stav po opakovaných radioterapiích. 

Nemocná byla odeslána na naše oddělení k provedení scintigrafie skeletu.


Celotělová scintigrafie skeletu byla provedena na dvouhlavé scintilační tomografické kameře Symbia S Siemens opatřené kolimátory LEHR po i. v. podání 700 MBq 99mTc oxidronátu (přípravek TechneScan HDP). Scintigramy v přední a zadní projekci byly střádány současně po dobu 13 minut (obr.1):

 

Obr. č. 1 – Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci

/ Obr. č. 1 – Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci /


Na scintigramech v přední a zadní projekci pozorujeme mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radiofarmaka v lebce, C, Th a L páteři, žebrech, pánvi, obou pažních kostech, pravděpodobně v proximální části obou kostí stehenních. Závěr: mnohočetné kostní metastázy. 

Následně za 14 dní po scintigrafii skeletu byla nemocná přijata k paliativní analgetické léčbě rheniem.
Stěžuje si na bolesti bederní páteře a sakrální oblasti, pravé kyčle, bolest se šíří pod pravé koleno a mezi lopatky. Bolesti jsou i v noci.

Laboratorní nálezy: kreatinin 66
µmol/l, hemoglobin 136 g/l, leukocyty a trombocyty v mezích normy (leukocyty 6,4, trombocyty 210) .

Za hospitalizace jsme i. v. aplikovali 1420 MBq 186Re-HEDP (přípravek Re-Bone). Celotělové scintigramy jsme střádali za 3 hodiny po aplikaci (obr. 2). Scintigrafie byla provedena na dvouhlavé scintilační tomografické kameře E.CAM opatřené kolimátory LEHR. Scintigramy v přední a zadní projekci byly střádány současně po dobu 13 minut.

Obr. č. 2 – celotělové scintigramy v přední a zadní projekci 3 hodiny po aplikaci rhenia

/ Obr. č. 2 – celotělové scintigramy v přední a zadní projekci 3 hodiny po aplikaci rhenia /


Popis scintigramů: pozorujeme zvýšenou depozici rhenia v kostních metastázách. Oproti scintigrafii skeletu, která byla provedena 14 dní před aplikací rhenia, je scintigrafický záznam horší kvality, ložiska jsou ve stejné lokalizaci jako na scintigrafii skeletu. 

Pacientka byla po provedené léčbě propuštěna domů, byla předána do péče praktického lékaře a onkologa.

Závěr: U 51 leté pacientky s karcinomem prsu s mnohočetnými kostními metastázami jsme provedli analgetickou paliativní terapii rheniem (radiofarmakum 186Re-HEDP - přípravek Re-Bone).


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta:
MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz