Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Opakovaná analgetická terapie kostních metastáz karcinomu prostaty
pomocí 186Re-HEDP


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Kazuistika:

Pacient je od roku 1995 od svých 55 let dispenzarizován v urologické ambulanci. Následně byl zjištěn karcinom prostaty. Dále se dlouhodobě léčí pro chronickou gastritidu.
V roce 2001 byla provedena prostatektomie. Opakovaně byl na našem oddělení scintigraficky vyšetřen (scintigrafie skeletu), byly zjištěny kostní metastázy. K poslední scintigrafii byl odeslán v listopadu 2004.

5.11.2004 scintigrafie skeletu :

Vyšetření jsme provedli za 2 hodiny po i. v. aplikaci 700 MBq 99mTc oxidronátu (přípravek TechneScan HDP) na dvouhlavé scintilační tomografické kameře E.CAM opatřené kolimátory LEHR. Scintigramy v přední a zadní projekci byly střádány současně po dobu 15 minut (obr. 1).

 

Obr. č. 1 – Celotělové scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci

/ Obr. č. 1 – Celotělové scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci/

 

Jsou patrná patologická ložiska výrazně zvýšené osteoblastické aktivity v obratli L3, v lopatě levé kosti kyčelní zasahující do levého SI skloubení. Oproti předchozím scintigramům jsou nová dvě ložiska ve 12. vlevo. Jedná se o vícečetné kostní metastázy.

Během 4 let zhubl o 15 kg. Pro bolesti v pánvi vlevo a v bederní páteři užíval MST Continus 30 mg 2x1, dále nesteroidní antiandrogen Casodex 150 mg 1x1, Degan 3xpůl tbl. Při užívání MST Continus stolice co 4 dny.
Urologem byl na naše oddělení odeslán k provedení paliativní analgetické terapie.
Laboratorní nálezy během hospitalizace: FW 8/18, KO: leukocyty 5,3, erytrocyty 4,3, hemoglobin 127, hematokrit 0,388, trombocyty 203, kreatinin 83, urea 4,8.
Za hospitalizace jsme 14.4.2005 i. v. aplikovali 1420 MBq 186Re-HEDP (přípravek Re-Bone). Celotělové scintigramy jsme střádali za 24 hodin po aplikaci (obr. 2). Scintigrafie byla provedena na dvouhlavé scintilační tomografické kameře E.CAM opatřené kolimátory LEHR, doba snímání celotělových scintigramů byla 14,5 minuty.

 

Obr. č. 2 – celotělové scintigramy v přední a zadní projekci 24 hodin po aplikaci Re-HEDP

/ Obr. č. 2 – celotělové scintigramy v přední a zadní projekci 24 hodin po aplikaci Re-HEDP /

 

Opět je patrné ložisko výrazně zvýšené depozice radiofarmaka v obratli L3, v lopatě levé kosti kyčelní zasahující do levého SI skloubení. Oproti poslední scintigrafii skeletu se zvětšilo ložisko v lopatě levé kosti kyčelní, nové drobné ložisko v horní části levého acetabula.

Pacient byl předán do péče urologa, trvalá medikace beze změny.

V dubnu 2005 užíval přechodně MST Continus, pro výrazně zhoršení dyspepsie tento lék vysazen, dlouhodobě užívá Casodex, Degan. Jiné léky, např. Helicid bez terapeutického efektu. 

V dubnu 2005 podané Re-HEDP mělo velmi dobrý analgetický efekt. Délka trvání analgetizace téměř 4 měsíce. Nyní znovu postupný nárůst bolestí v oblasti pánve vlevo. Bolesti bederní páteře a žeber neudává. Bolest je tupá, nevystřeluje. Vzhledem k obavám ze zhoršení dyspepsie analgetika neužívá, takže je od dubna 2005 bez analgetické terapie.

Urologem byl pro opětný vznik a progresi bolestí a vzhledem k velmi dobrému analgetickému efektu v dubnu 2005 podaného Re-HEDP odeslán na naše oddělení k opakované paliativní analgetické terapii.

Laboratorní nálezy během hospitalizace: KO: leukocyty 4,7 (abs. počet neutrofilů 3,04), erytrocyty 4,0, hemoglobin 128, hematokrit 0,386, trombocyty 159, kreatinin a urea v normě. Za hospitalizace jsme 7.9.2005 i. v.aplikovali 1420 MBq 186Re-HEDP (přípravek Re-Bone). Celotělové scintigramy jsme střádali za 24 hodin po aplikaci (obr. 3). Scintigrafie byla provedena na dvouhlavé scintilační tomografické kameře E.CAM opatřené kolimátory LEHR, doba snímání celotělových scintigramů byla 15 minut.

 

Obr. č. 3 – celotělové scintigramy v přední a zadní projekci 24 hodin po aplikaci Re-HEDP

/ Obr. č. 3 – celotělové scintigramy v přední a zadní projekci 24 hodin po aplikaci Re-HEDP /

 

Oproti celotělovým scintigramům z dubna 2005 došlo k progresi nálezu – ložisko v lopatě levé kosti kyčelní a v levém SI skloubení se zvětšilo, je výraznější ložisko v levém 12. žebru. Jsou nová ložiska: v pravé části obratle Th4 zasahující do pravého kostovertebrálního skloubení, v levé části obratle L4, v pánvi kromě velkého ložiska v levé lopatě kosti kyčelní je ložisko v os sacrum, několik dalších malých ložisek vlevo v lopatě, acetabulu, kosti sedací, v pravé lopatě kosti kyčelní, pravé kosti sedací. Ložisko v obratli L3 beze změny.

Během hospitalizace pacient analgetizaci injekčními preparáty odmítl pro obavy z dyspepsie. Výraznější progresi bolestí po podání Re-HEDP neměl. Byl po provedené léčbě propuštěn v dobrém stavu domů, byl předán do péče obvodního lékaře, urologa a onkologa. Vzhledem k opakované aplikaci Re-HEDP jsou nutné kontroly KO.

Závěr:

U pacienta s generalizací karcinomu prostaty do skeletu (s postupnou progresí kostních metastáz) byla provedena opakovaná paliativní analgetická terapie rheniem (Re-HEDP). První aplikace měla velmi dobrý téměř čtyři měsíce trvající terapeutický efekt. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta:
MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz