Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Analgetická terapie kostních metastáz adenokarcinomu neznámé primární lokalizace pomocí 186Re-HEDP

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika
65 letá žena s touto anamnézou:

OA: ICHS chron, LBBB (EF LK 60%), hypertenze I. st. dle WHO, AS universalis, ICH dolních končetin, polynodosní struma, dyslipidemie, cholecystolithiasa, stenosa ACI l. dx, stav po opakovaných exstirpacích benignich tumorů mammy.

V roce 2003 byla tato žena poprvé vyšetřena na našem oddělení s dg stav po artroskopii levého kolena pro rupturu menisku, synovialitidu, femoropatelární chondropatii gr. II.

Scintigrafie skeletu:
Vyšetření jsme provedli za 2 hodiny po i. v. aplikaci 700 MBq 99mTc oxidronátu (přípravek TechneScan HDP) na planární scintilační kameře MB 9200 opatřené HR kolimátorem v přední, zadní a bočních projekcích v poloze vleže. Jednotlivé snímky byly střádány po dobu 3 minut (obr. 1).


Obr. č. 1:  Statické scintigramy skeletu v přední, bočních a zadní projekci
/ Obr. č. 1:  Statické scintigramy skeletu v přední, bočních a zadní projekci /


Na jednotlivých scintigramech jsou patrná ložiska zvýšené osteoblastické aktivity v mediálním kondylu levé tibie, v levé části obratle L5.
NO: V roce 2006 byla u pacientky rentgenologicky zjištěna vícečetná patologická ložiska ve skeletu (páteř, žebra). Na neurochirurgickém oddělení byla provedena dekomprese páteřního kanálu a exstirpace osteolytického ložiska v sakrálním obratli S1. Histologicky byl zjištěn adenokarcinom, přes nejrůznější provedená vyšetření se nepodařilo zjistit primární nádorové ložisko - gastroskopický i kolonoskopický nález negativní, pozitivita tumor markeru CA 19-9. Poté byla zahájena lokoregionální radioterapie na retroperitoneum 45 Gy. Během hospitalizace rozvoj dušnosti, dle angio CT verifikována embolizace do plicního řečiště s následnou antikoagulační terapií, dále nález metastatického ložiska v oblasti levé plíce, postižení lymf. uzlin při aortálním oblouku a v levém plicním hilu, splývající pakety uzlin retroperitonea. Kromě radioterapie léčena i chemoterapií Carboplatinou a 5-FU. 

Nemocná byla odeslána na naše oddělení k provedení scintigrafie skeletu.

Celotělová scintigrafie skeletu byla provedena na dvouhlavé scintilační tomografické kameře Symbia S Siemens opatřené kolimátory LEHR po i. v. podání 700 MBq 99mTc oxidronátu (přípravek TechneScan HDP). Scintigramy v přední a zadní projekci byly střádány současně po dobu 13 minut (obr. 2):


Obr. č. 2:  Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci
/ Obr. č. 2:  Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci /


Na scintigramech v přední a zadní projekci pozorujeme mnohočetná patologická ložiska výrazně zvýšené depozice radiofarmaka v C, Th, L a S páteři, sternu, žebrech, pánvi, pravé kosti pažní, obou kostech stehenních, pravé lopatce. Závěr: mnohočetné kostní metastázy. Terapie: kromě zmíněné chemoterapie Lodronat, Warfarin, Neurontin, Fortecortin, Amitriptylin, Helicid, Ibalgin, Novalgin.

Laboratorní nálezy: kreatinin 85, hemoglobin dlouhodobě v hodnotách kolem 100 g/l, poslední hodnota 96, leukocyty a trombocyty v mezích normy.
Jelikož si pacientka stěžovala na progredující bolesti kostí, byla na naše oddělení odeslána onkologem k provedení paliativní analgetické terapie. Bisfosfonát Lodronat byl před terapií vysazen. Za hospitalizace jsme i. v. aplikovali 1420 MBq 186Re-HEDP (přípravek Re-Bone). Celotělové scintigramy jsme střádali za 3 hodiny po aplikaci (obr. 3). Scintigrafie byla provedena na dvouhlavé scintilační tomografické kameře E.CAM opatřené kolimátory LEHR. Scintigramy v přední a zadní projekci byly střádány současně po dobu 13 minut.


Obr. č. 3:  Celotělové scintigramy v přední a zadní projekci 3 hodiny po aplikaci rhenia
/ Obr. č. 3:  Celotělové scintigramy v přední a zadní projekci 3 hodiny po aplikaci rhenia /


Popis scintigrafického nálezu: pozorujeme výraznou depozici rhenia v kostních metastázách. Oproti scintigrafii skeletu, která byla provedena tři týdny před aplikací rhenia, je scintigrafický záznam horší kvality (roli může hrát i předchozí terapie Lodronatem), ložiska jsou ve stejné lokalizaci jako na scintigrafii skeletu.

Pacientka byla po provedené léčbě propuštěna domů, byla předána do péče obvodního lékaře a onkologa.

Závěr: U pacientky s adenokarcinomem neznámé lokalizace s generalizací do skeletu byla provedena analgetická terapie rheniem. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta:
MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz