KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  TERAPIE - MOŽNOSTI NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY  -  kazuistika TER-9 ze dne 06.09.2007
 

Zobrazení žlučníku na celotělové scintigrafii po terapeutické aplikaci radiojodu

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Úvod
Uvádíme případ pacientky s folikulárním karcinomem štítné žlázy, u níž se na celotělové scintigrafii po aplikaci terapeutické aktivity radiojodu pro akumulující recidivu karcinomu v lůžku štítné žlázy zobrazil žlučník s cholecystolithiasou a chronickou cholecystitidou. 
Kazuistika
OA: Hypertenze, stp fraktuře pravého bérce s osteosyntézou.
FA: Euthyrox 100 μg 2-0-0 tbl, Capoten 12,5 mg 1/2-0-1/2 tbl, Lacrysin gtt.
NO: Stav po nTTE pro folikulární karcinom štítné žlázy, stp komplexní terapii (1994, 1995) a opakovaných terapiích radiojodem (1996 a 1997) pro reziduum štítné žlázy, pak bez průkazu rezidua, v dubnu 2007 při ambulantní kontrole na krku vpravo hmatná tuhá rezistence, laboratorní vzestup hladiny thyreoglobulinu - indikována k léčbě 131I.
Po měsíčním vysazení substituční terapie Euthyroxem subj. bez dysfagií, hlas norm., bez bolestí v jizvě na krku, otok víček, únava, více ospalá, hmotnostně stabilní. Dušnost námahová, v klidu nepozoruje.
Objektivně: TK 170/100 torr, TF 72 /min., hmotnost 83 kg.
Pacientka při vědomí, orientovaná, bez zn. ikteru, anémie či cyanosy, klidově eupnoe, psychomotorika přiměřená, kůže teplá, vláčná, hlava: orientačně bez patologického nálezu, krk: uzliny nehmatné, jizva po nTTE klidná, vpravo hmatná rezistence vel. přes 2 cm, laterokaudálně od kývače, blízko jizvy po nTTE. Uzliny krční nehmatné. Srdce - akce srdeční pravidelná, ozvy ohraničené, plíce - dýchání sklípkové bez vedlejších fenomenů, břicho - klidné, měkké, prohmatné, bez hmatné rezistence, játra nepřesahují oblouk žeberní, slezina nehm., tapottement bilat. negat., dolní končetiny - s mírným otokem, varixy obou DK, jizva na pravém bérci klidná.
FW: 5/15. KO: leu 4,4 G/l, Ery 5,0 T/l, Hb 145 g/l, Htk 0,440, Tr 131 G/l
Biochemie: gluk. 5,14 mmol/l, ALT 0,26 μkat/l, kreatinin 84 μmol/l
Moč: chem + sed: pH5, chemicky krev 1, ostatní 0, sed.- ery 6-40, leuko 101-250, epitelie 0-15, bakterie 1.
Free tyroxin: (fT4) 6,2 pmol/l
Total trijodtyronin: (TT3) 0,85 nmol/l
Tyreotropin: (TSH) 49,67 mU/l
Tyreoglobulin: (TG) 18,7 μg/l
Antityreoglobulin (antiTG) pod 50 U/ml

V arteficiálním myxedému po vysazení Euthyroxu je na celotělových scintigramech po podání 7,4 GBq 131I - dvou tobolek s jodidem (131I) sodným pro terapeutické použití (Sodium Iodide (I131) Capsules T  Mallincrodt Medical) následující nález: 
Celotělová scintigrafie po terapii 131I 7,4 GBq: menší akumulující ložisko na krku vpravo, dále atypická akumulace 131I v oblasti zvětšeného žlučníku (sonograficky potvrzena objemná solitární cholecystolithiasa, klinicky němá). Ve srovnání se staršími scintigramy po terapii 131I akumulace na krku vpravo méně kontrastní. Nevelká depozice radiojodu ve střevech, dále aktivita na pravé horní končetině, zřejmě kontaminace, vyloučený radiojod v močovém měchýři. (obr.1 – celotělová scintigrafie za 4 dny po terapii), (obr.2 – celotělová scintigrafie za 5 dní po terapii).
 

Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie 4 dny po podání 7,4 GBq 131I - přední a zadní projekce
/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie 4 dny po podání 7,4 GBq 131I - přední a zadní projekce /
 

Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie 5 dní po podání 7,4 GBq 131I - přední a zadní projekce
/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie 5 dní po podání 7,4 GBq 131I - přední a zadní projekce /

 
Rtg srdce a plic: nález plicní v mezích normy, bez ložiskových změn, srdce doleva mírně širší.
Sonografie krku: v místě lůžka pravého laloku štítnice se zobrazuje nehomogenní, nepravidelně konturované ložisko vel. 27x30 mm, může se jednat o recidivu ca št.žlázy, zvětšené LU na krku bilat. nezjištěny, slinné žlázy bez patologického nálezu, cévní svazky bez útlaku
Sonografie břicha: játra nezvětšená, přiměřené echogenity, bez ložiskových změn. Žlučník v normální poloze, v podstatě celý vyplněný objemným konkrementem vel. cca 7x3 cm, ze kterého vychází široký akustický stín, žlučové cesty nerozšířené. Slezina ostře konturovaná, nezvětšena. Paraaortální oblast nepřehledná pro plynatost, obě ledviny v normální poloze, v pravé ledvině parapelvická cysta prům. 4,5 cm, moč. měchýř ve stř. čáře, rozvinut, hladkých stěn.
 

Obr. č. 3: Žlučník, ductus cysticus, ductus hepaticus communis, ductus hepatocholedochus s vyústěním na Vaterské papile v duodenu. Normální velikost žlučníku: v průměru 8 až 12 centimetrů na délku a 4 až 5 cm na šířku.
/ Obr. č. 3: Žlučník, ductus cysticus, ductus hepaticus communis, ductus hepatocholedochus s vyústěním na Vaterské papile v duodenu.
Normální velikost žlučníku: v průměru 8 až 12 centimetrů na délku a 4 až 5 cm na šířku. /

 
CT krku (nativ): vpravo v lůžku štítné žlázy oválný útvar lehce nehomogenní struktury, celkově dosahuje velikosti 2,4x5,7 cm (diskrepance s velikostí zjištěnou při sonografii), částečně zasahuje retrosternálně, známky infiltrace do okolních struktur nejsou patrné. Cévní svazky v okolí jsou lehce dislokovány dorsálně, vzduchový sloupec trachey je lehce deviován doleva. Levý lalok není patrný. Zvětšené LU ve vyšetřované oblasti krku nezjištěny.
Chirurgické konsilium: ca štítné žlázy folikulární, recidiva lokoregionální. Ré - Je indikace k chirurgickému odstranění nádoru při dobré prognose po radikálním zákroku, který se zdá být možný, definitivní operabilitita peroperačně, nejvíce bude ohrožen pravostranný n. laryngeus recurrens. 
ORL vyš.: paresa n.laryngeus recurr. l. sin., levá hlasivka v paramediálním postavení, nehybná, vpravo hlasivka hybná. Štěrbina glotická v zadní části mezi 3-4 mm. Ré - Paresis n. recurrentis l. sin. post strumectomiam ante annos multos. Dop.- bez vizuální kontroly n. recurrens l. dx. nebo kontroly neurostimulátorem peroperačně bude hrozit oboustranná paresa se všemi důsledky ventilačními i fonačními po extubaci..

Kazuistika

U pacientky s folikulárním karcinom štítné žlázy, léčeným před léty chirurgicky a radiojodem, zjišťujeme recidivu tumoru vpravo v lůžku štítné žlázy. Při celotělové scintigrafii po terapeutické aplikaci radiojodu je radiojod akumulován v recidivě tumoru (i když akumulace není příliš vysoká) a dále v oblasti žlučníku, jenž má norm. velikost a obsahuje velký kámen a je zřejmě postižen chronickou cholecystitidou, která nejspíše podmiňuje akumulaci radiojodu ve stěně žlučníku. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta:
MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software