KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT

 
 
 TechneScan HDP

DRN 4366 


Katalogový list  |  Souhrn údajů o přípravku  |  Kazuistiky  |  Foto  |Katalogový list

Kit pro přípravu 99mTc
Kit pro přípravu 99mTc-oxidronátu inj.
  Indikace: Scintigrafie skeletu
 

Balení

1 kit = 5 lahviček

  

 

Uchovávání:

obyčejná teplota, chránit před světlem

 

Doba použitelnosti:

datum uvedeno na obalu

     
 

Složení:

Natrii oxidronas 3,0 mg

   

Chlorid cínatý, kyselina gentisová, dusík.

     
 

Rozředění:

max. 7,4 GBq (200 mCi) v objemu 3-6 ml

 

Doba inkubace:

použitelné ihned po rozředění

 

Stabilita po označení:

8 hodin

 

Účinnost značení:

ł 95 %

 

pH:

4,0 – 5,5

     
 

Reg. číslo SÚKL:

88/1200/93-C

     
 

Kód VZP:

02073 Tc-OXIDRONÁT INJ., 99mTc

 
Směrná hodnota SÚJB:


kosti:


scintigrafie 800 MBq

 

SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU

Souhrn údajů o přípravku

 

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

TechneScanR HDP

Katalogové číslo Mallinckrodt Medical: DRN 4366

Kit pro přípravu technecium(99mTc) oxidronátu inj.

 

2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

Natrii oxidronas                                       3,0      mg

 

3. LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát k přípravě roztoku pro injekční aplikaci.

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1. Diagnostické indikace

Po rozředění roztokem technecistanu(99mTc) sodného se připravený roztok používá

k provádění kostní scintigrafie, kde zobrazuje oblasti se změnami osteogeneze.

 

4.2. Dávkování a způsob podání

Pro dospělého pacienta s tělesnou hmotností 50 - 70 kg je průměrná aplikovaná aktivita

500 MBq (300 - 700 MBq) jedinou i.v. injekcí. Jiné aktivity mohou být odůvodnitelné.

Pro starší osoby není potřeba dávkování upravovat. Aktivitu pro aplikaci dětem je možné určit dle tělesné hmotnosti jako podíl dávky pro dospělé podle následující tabulky:

 

           3 kg = 0,1                     4 kg = 0,14                    6 kg = 0,19                     8 kg = 0,23

         10 kg = 0,27                  12 kg = 0,32                  14 kg = 0,36                  16 kg = 0,40

         18 kg = 0,44                  20 kg = 0,46                  22 kg = 0,50                  24 kg = 0,53

         26 kg = 0,56                  28 kg = 0,58                  30 kg = 0,62                  32 kg = 0,65

         34 kg = 0,68                  36 kg = 0,71                  38 kg = 0,73                  40 kg = 0,76

         42 kg = 0,78                  44 kg = 0,80                  46 kg = 0,82                  48 kg = 0,85

         50 kg = 0,88                52-54kg= 0,90               56-58kg= 0,92               60-62kg= 0,96

        64-66kg= 0,98                68 kg = 0,99

 

U dětí do jednoho roku je minimální aktivita 40 MBq, což zabezpečí potřebnou kvalitu zobrazení.

 

Zobrazení provedená krátce po aplikaci (tzv. třífázová scintigrafie skeletu) metabolickou aktivitu zobrazí jen zčásti. Statické zobrazení má být provedeno nejméně po 2 hodinách. Před provedením scintigrafie je potřebné vymočení pacienta.

 

4.3. Kontraindikace

Specifické kontraindikace nejsou známy.

 

4.4. Zvláštní upozornění

Zvláštní opatrnosti je třeba u dětí, kde dochází k relativně vysoké radiační zátěži epifýz kostí

v růstu.

 

Je nutné dodržovat potřebná opatření proti kontaminaci aktivitou vylučovanou pacientem.

V zájmu omezení absorbované dávky pro močový měchýř se doporučuje dostatečná hydratace pacienta  s častým močením. V zájmu zamezení akumulace aktivity ve svalech je nutné po aplikaci vyloučit vyšší fyzickou zátěž pacienta až do okamžiku, kdy je provedeno zobrazení v potřebné kvalitě. Je nutné se vyvarovat subkutánní aplikace technecium(99mTc) oxidronátu, byl popsán paravazální zánětlivý proces.

 

Manipulace s radiofarmaky a jejich aplikace je možná pouze osobami patřičně kvalifikovanými  na pracovištích k tomu určených. Při skladování, přípravě a aplikaci radiofarmak a likvidaci odpadu je nutno dbát jak zásad ochrany zdraví před ionizujícím zářením vyplývajících  z příslušných předpisů a vyhlášek, tak pokynů místních orgánů hygienické služby.

 

Příprava radiofarmak musí být v souladu jak s příslušnými předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením, tak s požadavky na kvalitu IVLP. Je nutné dodržovat zásady aseptické práce a správné výrobní praxe pro radiofarmaka.

 

4.5. Interakce

Akumulace technecium(99mTc) oxidronátu ve skeletu a tím i kvalita zobrazení může být snížena po aplikaci léčivých přípravků obsahujících chelatační skupiny, difosfonáty, tetracyklin a sloučeniny železa. Pravidelné podávání léčiv, která obsahují sloučeniny hliníku (zejména antacida), může způsobit výrazně zvýšenou akumulaci 99mTc v játrech, pravděpodobně způsobenou tvorbou označených koloidů.

 

4.6. Těhotenství a laktace

Pokud je nezbytné aplikovat radioaktivní látku ženám v reprodukčním věku, je nutno vždy pátrat po možném těhotenství.

 

Aplikace radiofarmak se během těhotenství nedoporučuje s výjímkou případů, kdy je aplikace lékařem shledána nezbytnou. Kojení má být přerušeno nejméně na 48 hodin

po aplikaci. Každá žena, které vynechala menstruace, je v tomto kontextu považována

za těhotnou pokud se neprokáže opak. Kde trvá nejistota, radiační zátěž pacientky musí být minimalizována při zachování klinického přínosu vyšetření. Je nutno uvážit alternativní metodiky bez ionizujícího záření.

 

Aplikace radiofarmaka těhotným ženám způsobí i radiační zátěž plodu. Proto se nezbytná vyšetření provádějí v případě, že předpokládaný přínos vyšetření převáží možná rizika

pro matku a plod.

 

Aplikace 700 MBq technecium oxidronátu pacientce s normálním vychytáváním v kostech představuje absorbovanou dávku pro dělohu ve výši 4,27 mGy. Absorbovaná dávka

pro dělohu klesá u pacientek se zvýšeným vychytáváním v kostech a/nebo s výrazně porušenou funkcí ledvin na hodnotu 2,03 mGy. Jako potenciálně nebezpečné pro plod je již považována dávka 0,5 mGy.

 

Před aplikací kojícím ženám je nutné uvážit, zda je možné vyšetření odložit na dobu, kdy bude kojení ukončeno a zda je vzhledem k možnosti sekrece do mateřského mléka dané radiofarmakum vhodné. Je-li aplikace nezbytná, před podáním radiofarmaka má být jedna dávka mléka uschována a první dávka mléka po aplikaci odstraněna. Kojení je možné obnovit za 4 hodiny po aplikaci.

 

4.7. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

Vliv na pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů nebyl popsán.

 

 

 

4.8. Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky po aplikaci technecium(99mTc) oxidronátu jsou velmi vzácné a jejich výskyt je popisován v množství nepřevyšujícím jednu reakci na 200 000 aplikací. Projevy anafylaktoidní reakce zahrnují vyrážku, nevolnost, hypotenzi a občas bolesti kloubů. Nástup těchto projevů může nastat až za 4 - 24 hodin po aplikaci.

 

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné v souvislosti s přínosem vyšetření. Aplikovaná aktivita musí být co nejmenší aniž je ovlivněn správný výsledek vyšetření. Vystavení účinkům ionizujícího záření je vždy spojeno s rizikem vzniku nádorových procesů a s možným vznikem dědičných poškození. Pro vyšetřovací metody nukleární medicíny je frekvence těchto nežádoucích účinků nízká vzhledem k nízké radiační zátěži pacientů.

 

Pro většinu vyšetření metodami nukleární medicíny je efektivní dávkový ekvivalent nižší než

20 mSv. Nicméně v daných klinických souvislostech mohou být i vyšší dávky odůvodněné.

 

4.9. Předávkování

V případě předávkování aktivitou technecium(99mTc) oxidronátu je možné snížit absorbovanou dávku zvýšením eliminace radionuklidu z organismu podporou diurézy

s častým močením.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

V rámci použitého množství radiofarmaka technecium(99mTc) oxidronátu včetně pomocných látek nebyl pozorován žádný farmakodynamický účinek.

 

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Technecium(99mTc) oxidronát je po i.v. aplikaci rychle distribuován do extracelulárního prostoru. Vychytávání ve skeletu začíná téměř okamžitě a rychle se zvyšuje.

V krevním oběhu je 30 minut po aplikaci přítomno asi 10 % podané aktivity. Po 1 hodině,

2, 3 a 4 hodinách po aplikaci je toto množství asi 5 %, 3 %, 1,5 % a 1 %. Vylučování

z organismu probíhá ledvinami. Asi 30 % aplikované aktivity je vyloučeno během první hodiny, 48 % po 2 hodinách a 60 % po 6 hodinách.

 

5.3. Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku

Preparát není určen k pravidelné nebo trvalé aplikaci.

Studie vlivu na reprodukci, studie mutagenity a dlouhodobého karcinogenního účinku nebyly prováděny.

Při dávkách 30 mg/kg jsou pozorovány u krys minimální jaterní změny. Při studiích subakutní toxicity u krys při dávkování 10 mg/kg/den za 14 dní nejsou patrné odchylky, u psů jsou patrny histologické změny v játrech (mikrogranulom) po 14 dnech a dávce 3 a 10 mg/kg/den.

U psů byly po 14 dnech aplikací pozorovány déletrvající indurace v místě vpichu injekce.

 

5.4. Dozimetrické údaje

Efektivní dávkový ekvivalent po aplikaci 700 MBq je 5,6 mSv (70 kg pacient).

Po aplikaci 700 MBq je absorbovaná dávka pro cílový orgán (kost) 44,1 mGy a pro stěnu močového měchýře 35 mGy jako pro orgán s nejvyšší radiační zátěží.

 

 

V případě zvýšeného vychytávání v kostech a/nebo v případě výrazně snížené funkce ledvin je po aplikaci 700 MBq technecium(99mTc)-medronátu efektivní dávkový ekvivalent 5,7 mSv. Absorbovaná dávka pro cílový orgán je 84 mGy a pro kostní dřeň 12,6 mGy, jako orgán

s nejvyšší radiační zátěží.

 

Technecium(99mTc) se přeměňuje za emise záření gama s energií 140 keV a poločasem

6 hodin na technecium(99Tc), považované za stabilní (poločas 2,13 x 105 let).

 

Uvedené dozimetrické údaje jsou převzaty z publikace ICRP 53 - fosfonáty. Jsou uvedeny údaje pro případ normálního vychytávání v kostech (mGy/MBq).

 

orgán                                 dospělý       15 let          10 let          5 let            1 rok

 

Nadledviny                         0,0019        0,0027        0,0039        0,0060        0,011

Stěna moč. měchýře         0,050          0,062          0,090          0,13            0,24

Povrch kostí                       0,063          0,082          0,13            0,22            0,53

Prsní žlázy                         0,00088      0,00088      0,0014        0,0022        0,0042

GIT:

stěna žaludku                    0,0012        0,0015        0,0025        0,0037        0,0070

tenké střevo                       0,0023        0,0028        0,0044        0,0066        0,012

tlusté střevo

horní část                           0,0020        0,0025        0,0038        0,0062        0,011

dolní část                           0,0038        0,0047        0,0072        0,010          0,017

 

Ledviny                              0,0073        0,0089        0,013          0,018          0,033

Játra                                   0,0013        0,0016        0,0024        0,0038        0,0070

Plíce                                   0,0013        0,0016        0,0024        0,0036        0,0069

Vaječníky                           0,0035        0,0046        0,0066        0,0097        0,016

Slinivka břišní                     0,0016        0,0020        0,0030        0,0046        0,0085

 

Červená kostní dřeň          0,0096        0,013          0,020          0,038          0,075

Slezina                               0,0014        0,0018        0,0028        0,0043        0,0081

Varlata                               0,0024        0,0033        0,0055        0,0084        0,016

Štítná žláza                        0,0010        0,0016        0,0022        0,0035        0,0056

Děloha                               0,0061        0,0076        0,012          0,017          0,028

 

Ostatní tkáně                     0,0019        0,0023        0,0033        0,0050        0,0089

 

Efektivní dávkový           0,0080        0,010          0,015          0,025          0,050

ekvivalent (mSv/MBq)

 

 

Údaje pro případ zvýšeného vychytávání v kostech a/nebo při výrazném snížení funkce ledvin (mGy/MBq):

 

orgán                                 dospělý       15 let          10 let          5 let            1 rok

 

Nadledviny                         0,0035        0,0050        0,0072        0,011          0,021

Stěna moč. měchýře         0,0025        0,0035        0,0054        0,0074        0,015

Povrch kostí                       0,12            0,16            0,26            0,43            1,0

Prsní žlázy                         0,0021        0,0021        0,0032        0,0051        0,0096

GIT:

stěna žaludku                    0,0026        0,0032        0,0051        0,0073        0,014

tenké střevo                       0,0031        0,0038        0,0057        0,0085        0,016

tlusté střevo

horní část                           0,0029        0,0036        0,0053        0,0086        0,015

dolní část                           0,0034        0,0042        0,0065        0,0096        0,018

 

Ledviny                              0,0030        0,0037        0,0056        0,0087        0,016

Játra                                   0,0027        0,0033        0,0049        0,0075        0,014

Plíce                                   0,0030        0,0037        0,0053        0,0081        0,015

Vaječníky                           0,0029        0,0041        0,0059        0,0089        0,016

Slinivka břišní                     0,0032        0,0040        0,0059        0,0089        0,016

 

Červená kostní dřeň          0,018          0,023          0,037          0,072          0,14

Slezina                               0,0026        0,0034        0,0051        0,0078        0,015

Varlata                               0,0023        0,0027        0,0039        0,0060        0,011

Štítná žláza                        0,0024        0,0037        0,0054        0,0083        0,014

Děloha                               0,0029        0,0037        0,0054        0,0082        0,015

 

Ostatní tkáně                     0,0030        0,0036        0,0053        0,0081        0,015

 

Efektivní dávkový           0,0082        0,011          0,017          0,028          0,061

ekvivalent (mSv/MBq)

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1. Seznam všech pomocných látek

Po rozředění lyofilizátu technecistanem(99mTc) sodným získaným z techneciového generátoru je hlavní složkou přípravku injekční roztok 99mTc-oxidronátu. Dalšími složkami je chlorid cínatý (0,24 mg), kyselina gentisová a chlorid sodný. Obsah lahvičky je chráněn dusíkovou atmosférou.

 

Vlastnosti preparátu TechneScanR HDP po označení:

Čirý až slabě opalizující, bezbarvý vodný roztok.

pH: 4,0 - 5,0

 

6.2. Inkompatibility

Nejsou známy. Naředění přípravku je nejlépe provádět 0,9 % roztokem chloridu sodného lékopisné kvality.

 

6.3. Doba použitelnosti

Doba použitelnosti kitu TechneScanR HDP je 24 měsíců od data výroby. Datum exspirace je uvedeno na štítku každé lahvičky a na papírovém obalu.

Po označení je roztok stabilní po dobu 8 hodin.

 

6.4. Skladování

TechneScanR HDP se skladuje při teplotě 15 - 25°C, chránit před světlem.

Označený roztok uchovávejte v chladničce (při teplotě 2 - 8°C).

Skladování musí být v souladu s příslušnými zásadami pro manipulaci s radioaktivním materiálem.

 

6.5. Druh obalu

Balení: 5 lahviček v papírovém obalu.

Injekční lékovka 10 ml uzavřená pryžovou zátkou a hliníkovou objímkou.

 

6.6. Návod k použití

 

6.6.1. Návod ke značení

Za aseptických podmínek přidejte do lahvičky TechneScanR HDP požadované množství technecistanu(99mTc) sodného inj. s maximální aktivitou 7,4 GBq, v objemu 3 - 6 ml a třepejte po dobu 30 sekund do rozpuštění obsahu. Po následující 15-minutové inkubaci je roztok připraven k aplikaci.

Pro přípravu dávky pro jediného pacienta rozřeďte obsah lahvičky 3 - 6 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného a třepejte po dobu 30 sekund do rozpuštění obsahu. Z lahvičky pak odstraňte takové množství roztoku, aby zbývající objem tvořil asi 1 ml. Poté přidejte požadované množství technecistanu(99mTc) sodného.

 

6.6.2. Kontrola účinnosti značení

Kontrolu je možné provádět metodou TLC - silikagel na skleněných vláknech.

 

a) Vyvíjejte 5 - 10 µl připraveného roztoku v 13,6 % octanu sodném. Komplex technecium oxidronátu a volný technecistanový anion se pohybuje k čelu, hydrolyzované technecium a technecium v koloidní formě zůstává na startu.

b) Vyvíjejte 5 - 10 µl v methyethylketonu. Volný technecistanový anion se pohybuje k čelu, komplex technecium oxidronátu a technecium v koloidní formě zůstává na startu.

 

Bližší informace viz Evropský lékopis, článek 641.

 

Aplikace radiofarmak představuje riziko pro personál jak z hlediska vystavení radiaci, tak kontaminace stopami moči, zvratků a pod. Při používání radiofarmak a odstraňování odpadu je nutné dodržovat příslušné předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením.

 

7. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 LE Petten

Nizozemsko

 

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

88/1200/93-C

 

9. DATUM REGISTRACE

24.11.1993

 

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

 

 

 


 << ZPĚTCopyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software