Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
www.kcsolid.cz Gallium%20(Ga67)%20Citrate%20injection

DRN 3103 Katalogový list

Injekce s citronanem gallitým
Injekce s citronanem gallitým(67Ga)
Galii(
67Ga) citratis solutio iniectabilis
Indikace: Scintigrafická lokalizace maligních procesů,
zánětlivých ložisek a sarkoidózy
Balení

MBq

mCi

82

2.2

123

3.3

205

5.5


Uchovávání:

obyčejná teplota
Doba použitelnosti: 10 dní od referenčního data
Chemická forma: citronan gallitý
Poločas přeměny: 78,3 hod. (3,3 dne)
Energie záření gama: 93, 184 a 296 keV
Objemová aktivita / ml: 37 MBq (1 mCi) k ref. datu
Měrná aktivita: beznosičový
Radionuklidová čistota: < 0,5 % 66Ga k ref. datu
Radiochemická čistota: ł 85 %
Složení: Gallii(67Ga) citras        37 MBq/ml
Chlorid sodný, citronan sodný, benzylalkohol
Voda pro injekce q.s.p.
pH: 6,0 – 8,0
Reg.číslo SÚKL: 88/210/93-C
Kód VZP: 02009 GALIUM CITRAT INJ., 67Ga
Směrná hodnota SÚJB: nádory: celotělová scintigrafie 150 MBq
SPECT 300 MBq
záněty: celotělová a statická scintigrafie 150 MBq
SPECT 300 MBqSOUHRN ÚDAJU O PRÍPRAVKU

Souhrn údajů o přípravku

 

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Gallium (Ga67) Citrate Injection

Katalogové číslo Mallinckrodt Medical: DRN 3103

 

2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

K datu a hodině kalibrace / 1 ml:

Gallii(67Ga) citras     37 MBq

 

Kvalitativní složení je v souladu s Evropským lékopisem, článek 555. Radionuklid 67Ga (atomové číslo 31, relativní atomová hmotnost 67) má poločas 3,3 dne (78,3 hodiny). Přeměňuje se elektronovým záchytem na stabilní zinek za emise záření gama s následující energií: 93 keV  (38 %), 185 keV (21 %), 300 keV (16,8 %). Jako přirozená příměs je přítomen izotop gallia(66Ga) v klinicky nevýznamném množství.

 

3. LÉKOVÁ FORMA

Roztok k injekční aplikaci.

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1. Indikace

 

Nespecifické zobrazování tumorů a/nebo jejich lokalizace

Spolu s ostatními zobrazovacími metodami je možné gallium citrát využít při diagnóze a následném opakovaném sledování pacientů s maligními lymfomy (maligní

lymfogranulom, nehodgkinské lymfomy). Vedle toho je možné určit odezvu na chemoterapii. Scintigrafie galliem má význam také při odhadu rozšíření bronchiálních novotvarů v mediastinu.

S rozdílnou spolehlivostí se také užívá pro zjišťování diseminace jiných zhoubných procesů.

 

Lokalizace zánětlivých procesů

Gallium se využívá při diagnóze specifických zánětlivých procesů, obzvláště plicních, jako jsou sarkoidózy a oportunní infekce způsobené Pneumocystis carinii. Vychytání gallia při sarkoidóze a intersticiální nemoci plic je ovlivněno aktivitou patologického procesu. Pro popis a lokalizaci mimoplicních zánětlivých procesů je možné gallium využít např. při tuberkulózní lymfadenopatii nebo při vyšetření u horečky neznámé etiologie. Vyšetření galliem poskytuje pouze nespecifické určení zánětlivých procesů v organismu, pro získání dalších potřebných informací je nutné provést jiné dodatečné zobrazovací metody nebo biopsii.

 

4.2. Dávkování a způsob podání

Dospělí a starší osoby: Doporučená aktivita se pohybuje v rozmezí 74 - 185 MBq.

Pro opakované sledování pacientů s intersticiální plicní chorobou je dostačující aktivita

37 MBq. V případě zobrazování tumorozních procesů metodou SPECT je možné aplikovat aktivitu až do 260 MBq, což se využívá zejména u sledování pacientů s lymfomy mediastina.

 

Jsou omezené zkušenosti s podáváním dětem. Kde nejsou k dispozici jiné metodiky

bez ionizujícího záření, použití gallium citrátu je možné po úpravě dávkování dle tělesné hmotnosti: 1,85 MBq/kg.

Aplikace se provádí pouze intravenózní injekcí. Zobrazení tumorů je nejlépe provádět

po 2 až 3 dnech, zobrazení po 24 a 92 hodinách je rovněž možné. Při vyšetřování infekčních ložisek může být přínosné i zobrazení např. po 4 hodinách.

 

4.3. Kontraindikace

Absolutní kontraindikace nejsou známy.

 

4.4. Zvláštní upozornění

Manipulace s radiofarmaky a jejich aplikace je možná pouze osobami patřičně kvalifikovanými na pracovištích k tomu určených. Při skladování, přípravě a aplikaci radiofarmak a likvidaci odpadu je nutno dbát jak zásad ochrany zdraví před ionizujícím zářením vyplývajících z příslušných předpisů a vyhlášek, tak pokynů místních orgánů hygienické služby.

 

Zvláštní pozornost je nutné věnovat hodnocení snímků plic provedených za 24 - 48 hodin, kde může nastat nespecifické vychytání gallia. Vychytání v tomto případě nemusí být způsobeno intersticiální plicní chorobou. Gallium v konjugované formě vylučované z jater do střeva žlučí může snižovat použitelnost metody při diagnostice lézí v intra-abdominální oblasti. Přínosné je v takovém případě podání laxativa předcházející aplikaci. U pacientů s inzulín-dependentním diabetem je vhodné provádět podání laxativ se zvláštní opatrností.

 

Gallium je radionuklid s afinitou ke kostní tkáni. Proto je nutné velmi pečlivě zvažovat indikaci u dětí, kdy dochází ke zvýšené radiační zátěži epifýz kostí v růstu a hematopoetické tkáně (viz bod Dozimetrické údaje).

 

4.5. Interakce

Biodistribuce gallia může být ovlivněna řadou látek s farmakologickým účinkem jako jsou cytotoxické látky, imunosupresiva (včetně steroidů), rentgenové kontrastní látky, fenothiaziny, tricyklická antidepresiva, metoklopramid, reserpin, methyldopa, orální kontraceptiva a stilbestrol.

Podávání některých cytotoxických látek může způsobit zvýšení vychytávání radiogallia ve skeletu a zároveň snížení vychytání v játrech, měkkých tkáních a tumorech.

Nespecifické a nepatologické vychytání gallia v plících bylo popsáno u pacientů, kterým byly aplikovány rentgenové kontrastní látky pro provedení radiolymfangiografie.

Znatelně zvýšené vychytání gallia v brzlíku může nastat u dětských pacientů

po chemoterapii a radioterapii. Tento jev je nepatologický a je způsoben sekundární hyperplasií.

Léčivé látky zvyšující hladinu prolaktinu v krvi mohou způsobit zvýšené vychytání gallia

v prsních žlázách.

Změny v kinetice gallia a ve vychytávání v tkáních mohou nastat po léčbě preparáty železa.

 

Z výše uvedených příčin je tedy nutné mít vždy na paměti riziko falešně pozitivního výsledku vyšetření.

 

4.6. Těhotenství a laktace

Pokud je nezbytné aplikovat radioaktivní látku ženám v reprodukčním věku, je nutno vždy pátrat po možném těhotenství. Každá žena, které vynechala menstruace, je v tomto kontextu považována za těhotnou pokud se neprokáže opak. Kde trvá nejistota, radiační zátěž pacientky musí být minimalizována při zachování klinického přínosu vyšetření. Je nutno uvážit alternativní metodiky bez ionizujícího záření.

Aplikace radiofarmaka těhotným ženám způsobí i radiační zátěž plodu. Aplikace radiogallia není vhodná v žádném stupni těhotenství s výjimkou zvláštních případů, např. při nádorovém procesu přístupném pro léčbu chemoterapií nebo radioterapií, které mají prokazatelně teratogenní účinek. Přesto mají být vždy pečlivě uváženy radiačně-hygienické aspekty aplikace a rizika pro matku i plod. Za rizikové pro vývoj plodu se považuje absorbovaná dávka již od 0,5 mGy. Vyšší dávky mohou být ve zvláštních případech odůvodněné v pozdějších stádiích těhotenství.

Je nutné upozornit na skutečnost, že po aplikaci 185 MBq gallia je pro těhotnou pacientku s tělesnou hmotností 70 kg absorbovaná dávka pro dělohu asi 19 mGy.

 

4.7. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

Po aplikaci gallia v diagnostickém množství není možné očekávat vliv na pozornost

při řízení motorových vozidel ani obsluze strojů.

 

4.8. Nežádoucí účinky

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné v souvislosti s přínosem vyšetření. Aplikovaná aktivita musí být co nejmenší aniž je ovlivněn správný výsledek vyšetření.

 

Vystavení účinkům ionizujícího záření je vždy spojeno s rizikem vzniku nádorových procesů a s možným vznikem dědičných poškození. Pro vyšetřovací metody nukleární medicíny je frekvence těchto nežádoucích účinků nízká vzhledem k nízké radiační zátěži pacientů.

 

Pro většinu vyšetření metodami nukleární medicíny je efektivní dávkový ekvivalent nižší než 20 mSv. Nicméně v daných klinických souvislostech mohou být i vyšší dávky odůvodněné.

 

Byly popsány anafylaktoidní projevy po intravenózní aplikaci gallia s odhadovanou incidencí

1 - 5 případů na 100 000 aplikací, lehkým průběhem a symptomy zahrnujícími pocity horka a návaly horkosti, zarudnutí kůže, svědění a/nebo kopřivku.

 

4.9. Předávkování

Gallium je možné aplikovat pouze kvalifikovanou osobou na místech k tomu určených. Proto je možnost předávkování farmakologického charakteru výrazně omezena.

V případě předávkování nežádoucím množstvím aktivity je možné radiační zátěž kritických orgánů snížit intravenózním podáním vhodných chelatačních činidel (jako pro jiné těžké kovy). Je-li nutné zvýšit vylučování radioizotopu z těla, je doporučen zvýšený příjem tekutin a intenzívní podávání laxativ.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Předpokládá se, že mechanismus vychytání gallia v tumorózní tkáni nebo v zánětlivých ložiscích spočívá v podobných vlastnostech gallia a železa. In vivo byla potvrzena inkorporace gallia do transferinu, feritinu a laktoferinu a in vitro do laktoferinu.

 

V množstvích gallia, aplikovaných pro účely zobrazení metodami nukleární medicíny

(< 10-7 mg/kg), se nepředpokládá žádný klinicky významný farmakodynamický účinek.

Je známo, že vysoké množství gallia se váže na tkáně a účinky zinku, jako produktu rozpadu gallia, jsou popisovány jako toxické pro člověka.

 

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Ledvinami je během prvních 24 hodin vyloučeno 15 - 25 % aplikované aktivity. Zbytek aktivity se vylučuje pomalu zažívacím traktem s poločasem 25 dní. 7 dní po aplikaci se

v organismu nachází asi 65 % aplikované dávky. Hlavním místem retence gallia je skelet (25 % aplikované aktivity). Další orgány s viditelnou akumulací aktivity jsou játra, slezina, ledviny, slzní a slinné žlázy, nosohltan a prsní žlázy (obzvláště při kojení).

 

 

 

 

5.3. Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku

Toxicita po jednorázové aplikaci gallia(67Ga) je druhově závislá, toxicita pro psy je významně vyšší než pro krysy. Celkové dávky 6,5 - 20 mg/kg aplikované několik týdnů mohou být letální. Uvedené dávky jsou asi 1000x vyšší než nejvyšší možná diagnostická dávka pro člověka

(< 1 mg/70 kg).

 

Nejsou k dispozici žádné údaje o mutagenním nebo karcinogenním účinku gallia. Jsou známy teratogenní účinky gallia ve vysokých dávkách, nicméně nejsou k dispozici potřebné údaje pro odhad možného rizika.

 

5.4. Dozimetrické údaje

Po aplikaci 185 MBq je efektivní dávkový ekvivalent pro 70 kg pacienta asi 22 mSv. Absorbovaná dávka pro povrch kostí se pohybuje v hodnotách okolo 109 mGy. Při desetinásobném snížení aktivity je absorbovaná dávka pro jednoroční dítě totožná.

 

Příspěvek 66Ga jako nečistoty k efektivnímu dávkovému ekvivalentu je menší než 0,5 %

v čase dodání přípravku na pracoviště a rychle klesá vzhledem k poločasu 9 hodin. Izotop gallia(66Ga) emituje záření gama a záření pozitronové.

 

V následující tabulce jsou uvedeny dozimetrické údaje podle ICRP 53. Vedle sedmi běžně uváděných orgánů je navíc uvedeno 5 dalších s nejvyšší radiační zátěží (označeno hvězdičkou).

 

Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):

 

orgán                                 dospělý     15 let          10 let          5 let            1 rok

 

Povrch kostí                      0,59           0,87           1,4              2,4             5,6

Prsní žlázy                         0,06           0,06           0,09           0,15           0,29

Plíce                                  0,06           0,08           0,12           0,19           0,36

Vaječníky                          0,08           0,1             0,16           0,24           0,44

Varlata                              0,05           0,07           0,11           0,17           0,33

Červená kostní dřeň        0,19           0,25           0,4              0,74           1,5

Štítná žláza                       0,06           0,08           0,13           0,2             0,37

* Nadledviny                     0,14           0,18           0,26           0,36           0,57

* Slezina                           0,15           0,2             0,31           0,48           0,87

Tlusté střevo

* horní část                        0,12           0,15           0,25           0,41           0,75

* dolní část                        0,2              0,27           0,45           0,72           1,4

* Játra                               0,12           0,16           0,23           0,33           0,61

 

Efektivní dávkový         0,12           0,16           0,25           0,4             0,79

ekvivalent (mSv/MBq)

 

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1. Seznam všech pomocných látek

Citronan sodný, benzylalkohol, chlorid sodný, voda pro injekce.

pH injekce je 6 - 8.

 

6.2. Inkompatibility

Nejsou známy.

 

 

6.3. Doba použitelnosti

Doba použitelnosti přípravku Gallium (Ga67) Citrate Injection je 10 dní od data a hodiny kalibrace. Datum a hodina kalibrace a datum a hodina exspirace jsou uvedeny na štítku kontejneru a průvodních dokladech.

 

Po otevření lahvičky je použitelnost přípravku 8 hodin.

 

 

6.4. Skladování

Přípravek se skladuje při teplotě 15 - 25°C (obyčejná teplota).

Po odebrání první dávky uchovávejte přípravek při teplotě 2 - 8°C.

 

Je-li přípravek používán pro více aplikací, každou dávku je nutné odebrat za aseptických podmínek a obsah lahvičky spotřebovat během jediného pracovního dne.

 

6.5. Druh obalu

Injekční lahvička 10 ml uzavřená pryžovou zátkou a hliníkovou objímkou.

Přípravek Gallium (Ga67) Citrate Injection je dodáván v následujících aktivitách k datu a hodině kalibrace:

82 MBq ve 2,2 ml

123 MBq ve 3,3 ml

205 MBq v 5,5 ml

 

6.6. Návod k použití

Aplikace radiofarmak představuje riziko pro personál jak z hlediska vystavení radiaci, tak kontaminace stopami moči, zvratků a pod. Při používání radiofarmak a odstraňování odpadu je nutné dodržovat příslušné předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením.

 

7. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 LE Petten

Nizozemsko

 

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

88/210/93-C

 

9. DATUM REGISTRACE

10.3.1993

 

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

 

 

 Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
www.kcsolid.cz