Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
www.kcsolid.cz OctreoScan

DRN 4920 Katalogový list

Souprava pro přípravu 111In
  Souprava pro přípravu 111In-pentetreotidu, inj.
  Indikace: Diagnóza neuroendokrinních tumorů
  Balení

MBq

mCi

122

3,3

 
Uchovávání:

obyčejná teplota
 
  Doba použitelnosti:
Doba použitelnosti:
24 hodin od referenčního data
6 hodin po rozředění
 
  Chemická forma: 111In-pentetreotid (po rozředění)  
  Poločas přeměny: 67,4 hod. (2,8 dne)  
  Energie záření gama: 171 a 245 keV  
  Objemová aktivita / ml: 111 MBq (3 mCi) k ref. datu  
  Měrná aktivita: beznosičový  
  Radionuklidová čistota: 111In: 99,0 %
max. 500 Bq 114mIn / MBq 111In k ref. datu
 
  Radiochemická čistota: ł 98 %  
  Složení: přípravek OctreoScan se skládá ze dvou injekčních lékovek:

Lahvička 4920 A
Indii(111In) chloridum 122 MBq / 1,1 ml

Lahvička 4920 B
Pentetreotidum 10,0 m g

Připravený roztok obsahuje citronan sodný, kyselinu citronovou, inositol, gentisovou kyselinu, chlorid železitý a kyselinu chlorovodíkovou 0,02 N. pH připraveného roztoku je 3,8 - 4,3.

 
 
 
 
 
 
 
 
Reg.číslo SÚKL:

88/211/93-C
 
  Kód VZP: 02077 In-OCTREOTIDE INJ., 111In  
  Směrná hodnota SÚJB: nádory: celotělová a statická scintigrafie 120 MBq
SPECT 150 MBq
   Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku

 

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

OctreoScanR

Katalogové číslo Mallinckrodt Medical: DRN 4920

 

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Přípravek OctreoScanR se skládá ze dvou lahviček, které není možno použít odděleně.

 

Lahvička 4920/A obsahuje:

Indii(111In) chloridum                        122 MBq/1,1 ml

k datu a hodině kalibrace

 

Lahvička 4920/B obsahuje:

Pentetreotidum                                   10 µg

 

Po přípravě dle návodu roztok obsahuje 111In-pentetreotid.

Pomocné látky: viz odst. 6.1

 

Fyzikální charakteristiky 111In:

111In se vyrábí v cyklotronu a přeměňuje se s poločasem 2,83 dní na stabilní kadmium.

Charakteristika emitovaného záření:

záření gama:                172 keV    (90 % relat.zastoupení)

                                   247 keV    (94 % relat.zastoupení)

rentgenové záření:      23 - 26 keV

 

Radionuklidová čistota: 111In ³ 99 %, jiné nuklidy emitující záření gama: £ 0,1 %

114mIn: max. 500 Bq/1 MBq 111In k datu a hodině kalibrace

poločas 114mIn: 49,51 dní

 

3. LÉKOVÁ FORMA

Lahvička A: Injekční roztok.

Lahvička B: Prášek pro přípravu injekčního roztoku.

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikace

111In-pentetreotid se specificky váže na somatostatinové receptory. OctreoScanR je indikován pro diagnostiku, sledování a upřesnění lokalizace gastro-entero-pankreatických neuroendokrinních (GEP) nádorů a karcinoidů s přítomností somatostatinových receptorů. Tumory bez somatostatinových receptorů nelze zobrazit.

U části pacientů s GEP tumory a karcinoidy neumožňuje nízká hustota receptorů zobrazení přípravkem OctreoScanR. Obzvláště asi u 50 % pacientů s insulinomy není možné tumor zobrazit.

 


4.2 Dávkování a způsob podání

Aplikovaná aktivita pro planární zobrazení je 110 MBq jedinou intravenózní injekcí. Aplikaci je nutné provádět se zvláštní opatrností a vyvarovat se paravazální depozice aktivity.

Pro SPECT závisí dávka na použitém zařízení. Obecně bývá dávka 110 - 220 MBq jedinou intravenózní injekcí dostačující.

Pro starší osoby není potřeba dávkování upravovat.

 

Jsou omezené zkušenosti s podáním pediatrickým pacientům; je-li aplikace dítěti nezbytná, aktivitu k aplikaci je nutné snížit podle tělesné hmotnosti nebo povrchu těla. Je výhodné použít doporučení Pediatric Task Group EANM:

 

           3 kg = 0,1                   4 kg = 0,14                  6 kg = 0,19                  8 kg = 0,23

        10 kg = 0,27                12 kg = 0,32                14 kg = 0,36                16 kg = 0,40

        18 kg = 0,44                20 kg = 0,46                22 kg = 0,50                24 kg = 0,53

        26 kg = 0,56                28 kg = 0,58                30 kg = 0,62                32 kg = 0,65

        34 kg = 0,68                36 kg = 0,71                38 kg = 0,73                40 kg = 0,76

        42 kg = 0,78                44 kg = 0,80                46 kg = 0,82 4             48 kg = 0,85

        50 kg = 0,88              52-54kg= 0,90              56-58kg= 0,92             60-62kg= 0,96

      64-66kg= 0,98              68 kg = 0,99

 

Scintigrafické zobrazení se provádí asi za 24 hodin po aplikaci. Pokud je aktivita v břišní oblasti taková, že nelze s jistotou odlišit aktivitu ve střevním obsahu od vychytání v tumoru, je vhodné provést zobrazení ještě po 48 hodinách.

Ve slezině, játrech, ledvinách a močovém měchýři nastává fyziologické vychytání. U většiny pacientů je patrná štítná žláza, hypofýza a střeva.

 

4.3 Kontraindikace

Specifické kontraindikace nebyly zjištěny.

 

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Vzhledem k možným rizikům v souvislosti s ionizujícím zářením by neměl být

111In-pentetreotid aplikován dětem mladším 18 let, pokud předpokládaný přínos vyšetření nepřevýší možná rizika.

 

Pokud pacient netrpí průjmy, je nezbytné podat laxativa, aby bylo možné odlišit aktivitu

v lézích od aktivity ve střevním obsahu.

Nedoporučuje se aplikace pacientům se selháním ledvin, které jsou hlavní eliminační cestou 111In-pentetreotidu z organismu. V takovém případě dochází ke zvýšení absorbované dávky (efektivní dávkový ekvivalent 1,9E-01 mSv/MBq). Aplikace je možná pouze v případě, že očekávaný přínos vyšetření převýší možná rizika. Scintigramy v dostačující kvalitě je možné získat po provedení hemodialýzy, kdy může být zvýšená aktivita pozadí alespoň částečně odstraněna. I po provedení dialýzy je přesto možné zaznamenat v játrech, slezině, střevech

i krevním oběhu zvýšenou aktivitu než je obvyklé.

 

111In-pentetreotid nenavázaný na receptory a aktivita 111In navázaná na nepeptidové struktury se rychle vylučuje ledvinami. V zájmu urychlení vylučování a tím snížení aktivity pozadí a v zájmu snížení absorbované dávky pro ledviny a močový měchýř, se pacientovi doporučuje dostatečný příjem tekutin 2 - 3 dny po aplikaci.

 

Přechodnou inhibicí sekrece glukagonu může aplikace 111In-pentetreotidu způsobit hypoglykémii u diabetických pacientů užívajících vysoké dávky inzulínu.

 

Na základě empirických poznatků se doporučuje dočasně vysadit terapii oktreotidem, aby nemohlo dojít k případné blokádě somatostatinových receptorů, přestože tato nutnost nebyla prokázána. U některých pacientů může vysazení terapie oktreotidem způsobit návrat předchozích obtíží. To je možné obzvláště u inzulinomů, kde je nutné uvážit nebezpečí náhlé hypoglykémie, a u pacientů s karcinoidy. Je-li možné terapii oktreotidem přerušit, je doporučeno 3-denní vysazení.

 

Pozitivní výsledek scintigrafie 111In-pentetreotidem odráží spíše pouze přítomnost zvýšené hustoty somatostatinových receptorů než maligní proces. Zvýšené vychytávání diagnostika není specifické pouze pro GEP tumory a karcinoidy. Pozitivní výsledek scintigrafie vyžaduje zvážit možnost přítomnosti jiné choroby s vysokou hustotou somatostatinových receptorů. Zvýšená hustota somatostatinových receptorů se může vyskytovat u následujících patologických procesů: u tumorů vzniklých z tkání embryonálně vyvinutých z neurální trubice (paragangliomy, medulární karcinomy štítné žlázy, neuroblastomy, feochromocytomy), tumorů hypofýzy, endokrinních tumorů plic (malobuněčný karcinom plic), meningiomů, karcinomů prsu, lymfoproliferativních chorob (maligní lymfogranulomy, nehodgkinské lymfomy). Vedle toho je nutné pamatovat na skutečnost, že vychytání diagnostika se může objevit v oblastech, kde je zvýšená kumulace lymfocytů (subakutní záněty).

 

Manipulace s radiofarmaky je možná pouze kvalifikovaným personálem s příslušným povolením pro využívání radioizotopů.

Manipulace s radiofarmaky a jejich aplikace je možná pouze osobami patřičně kvalifikovanými na pracovištích k tomu určených. Při skladování, přípravě a aplikaci radiofarmak a likvidaci odpadu je nutno dbát příslušných předpisů pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením SÚJB (Zákon č. 18/1997 Sb. v platném znění a navazující vyhlášky), tak požadavků na kvalitu farmaceutického preparátu.

 

Příprava radiofarmak musí být v souladu jak s příslušnými předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením, tak s požadavky na kvalitu IVLP. Je nutné dodržovat zásady aseptické práce a správné výrobní praxe pro radiofarmaka.

 

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakcí

Dosud nebyly popsány.

 

4.6 Těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici údaje k hodnocení možných rizik při aplikaci v těhotenství nebo během kojení.

Pokud je nezbytné aplikovat radioaktivní látku ženám v reprodukčním věku, je nutno vždy pátrat po možném těhotenství. Každá žena, které vynechala menstruace, je v tomto kontextu považována za těhotnou pokud se neprokáže opak. Kde trvá nejistota, radiační zátěž pacientky musí být minimalizována při zachování klinického přínosu vyšetření. Je nutno uvážit alternativní metodiky bez ionizujícího záření.

Aplikace radiofarmaka těhotným ženám způsobí i radiační zátěž plodu. Proto se nezbytná vyšetření provádějí v případě, že předpokládaný přínos vyšetření převáží možná rizika pro matku a plod.

 

Před aplikací kojícím ženám je nutné uvážit, zda je možné vyšetření odložit na dobu, kdy bude kojení ukončeno a zda je vzhledem k možnosti sekrece do mateřského mléka dané radiofarmakum vhodné. Je-li aplikace nezbytná, je nutné přerušit kojení a mléko, které se

v prsu vytvoří, je nutno odsát a znehodnotit. Kojení je možné obnovit za předpokladu, že úroveň v mléku nezpůsobí radiační zátěž dítěte větší než 1 mSv.

 

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

111In-pentetreotid neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel ani obsluze strojů.

 

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky ve spojitosti s aplikací OctreoScanuR jsou řídké. Nebyly pozorovány žádné specifické reakce, pouze symptomy připomínající vasovagové reakce nebo anafylaktoidní vedlejší účinky léků. Vysazení terapie oktreotidem jako příprava pro provedení scintigrafického vyšetření může způsobit těžké reakce spočívající obecně v návratu příznaků předcházejících terapii.

 

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné v souvislosti s přínosem vyšetření. Aplikovaná aktivita musí být co nejmenší aniž je ovlivněn správný výsledek vyšetření.

 

Vystavení účinkům ionizujícího záření je vždy spojeno s rizikem vzniku nádorových procesů a s možným vznikem dědičných poškození. Pro vyšetřovací metody nukleární medicíny je frekvence těchto nežádoucích účinků nízká vzhledem k nízké radiační zátěži pacientů.

Pro většinu vyšetření metodami nukleární medicíny je efektivní dávkový ekvivalent nižší než 20 mSv. V případě vyšetření přípravkem OctreoScanR metodou SPECT může být i tato hodnota zvýšena. Nejvyšší hodnota efektivního dávkového ekvivalentu pro 70 kg pacienta s normální funkcí ledvin je 26 mSv. Nicméně v daných klinických souvislostech mohou být i vyšší dávky odůvodněné.

 

4.9 Předávkování

Předávkování je vzhledem k lékové formě (balení jako jedna dávka) nepravděpodobné.

Vyloučení 111In-pentetreotidu nenavázaného na receptory a 111In navázaného na nepeptidické struktury může být v ledvinách urychleno dostatečným příjmem tekutin.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

OctreoScanR je vázán na somatostatinové receptory v tkáních, kde - v závislosti

na onemocnění - vykazuje povrch buněk zvýšenou hustotu těchto receptorů, než je tomu za fyziologických podmínek. Scintigrafický nález bude negativní, není-li v daném případě zvýšena hustota somatostatinových receptorů.

Prevalence zvýšeného počtu receptorů v tumorózní tkáni u GEP tumorů a karcinoidů je poměrně vysoká.

 

Existuje pouze omezené množství studií zabývajících se farmakodynamikou přípravku. Biologická účinnost pentetreotidu in vitro dosahuje asi 30 % účinnosti somatostatinu. Biologická aktivita in vivo při studiích na krysách je nižší než odpovídající množství oktreotidu. Intravenózní aplikace 20 µg pentetreotidu způsobila u některých pacientů měřitelný, ale omezený pokles hladin gastrinu a glukagonu
v séru s dobou trvání kratší než 24hodin.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Přibližně 80 % i.v. podaného 111In-pentetreotidu se vyloučí ledvinami během 24 hodin

(90 % během 48 hodin). 111In-pentetreotid se vychytává v játrech (asi 2 % za 24 hodin) a ve slezině ( asi 2,5 % za 24 hodin). Vychytání ve štítné žláze a v hypofýze je možné, ale není reprodukovatelné. Akumulace v ledvinách je zčásti způsobena probíhající eliminací močí a zčásti zpožděnou exkrecí ledvinami. U pacientů s normální funkcí střev představuje vylučování žlučovým měchýřem a následně stolicí asi 2 % aplikované aktivity.

Do 6 hodin po aplikaci se močí vylučuje především samotný 111In-pentetreotid. Následně se zvyšuje množství vyloučené aktivity navázané na nepeptidické struktury.

 

5.3 Preklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

V preklinických studiích nebyly zjištěny významné skutečnosti.

 

Nebyly prováděny studie karcinogenního potenciálu, embryotoxicity ani vlivu pentetreotidu na fertilitu.

 

5.4 Dozimetrické údaje

Níže uvedené dozimetrické údaje jsou založeny na měřeních u pacientů. Výpočty byly prováděny metodikou MIRD.

 

Do výpočtu efektivního dávkového ekvivalentu bylo zahrnuto i sedm běžně neuváděných orgánů. Pět nejvíce exponovaných orgánů je označeno hvězdičkou.

 

Odhady absorbovaných dávek po aplikaci 111In-pentetreotidu zahrnují podíl asi 0,1 % 114mIn.

 

orgán                                               mGy/MBq (rad/mCi)

 

Nadledviny                                        6,7E-02    (2,5E-01)

Mozek                                             1,2E-02    (4,5E-02)

Prsní žlázy                                       1,3E-02    (4,7E-02)

Stěna žluč.měchýře                          5,5E-02    (2,0E-01)

Tlusté střevo

*dolní část                                       8,6E-02    (3,2E-01)

horní část                                        5,7E-02    (2,1E-01)

Tenké střevo                                    4,5E-02    (1,7E-01)

Žaludek                                           4,1E-02    (1,5E-01)

Srdeční stěna                                  2,5E-02    (9,2E-02)

*Ledviny                                          6,6E-01    (2,4E+00)

Játra                                                6,7E-02    (2,5E-01)

Plíce                                                2,2E-02    (8,2E-02)

Svaly                                               2,6E-02    (9,7E-02)

Vaječníky                                        4,7E-02    (1,7E-01)

*Slinivka břišní                                 6,8E-02    (2,5E-01)

Červená kostní dřeň                          3,0E-02    (1,1E-01)

Povrch kostí                                     3,4E-02    (1,2E-01)

Kůže                                                1,4E-02    (5,1E-02)

*Slezina                                           3,8E-01    (1,4E+00)

Varlata                                            2,7E-02    (1,0E-01)

Brzlík                                               1,7E-02    (6,1E-02)

Štítná žláza                                      5,5E-02    (2,0E-01)

*Stěna moč.měchýře                        4,8E-01    (1,8E+00)

Děloha                                             6,8E-02    (2,5E-01)

Hypofýza                                         7,6E-02    (2,8E-01)

 

Efektivní dávkový                           mSv/MBq (rem/mCi)

ekvivalent                                        1,2E-01    (4,5E-01)

 

Efektivní dávkový ekvivalent pro doporučenou aktivitu pro dospělé je 13 mSv pro 110 MBq a  26 mSv pro 220 MBq 111In (zahrnut podíl 114mIn).

 

Dozimetrické údaje pro děti (při použití doporučení Pediatric Task Group EANM pro úpravu dávkování), podle věku a tělesné hmotnosti:

 

                   věk                            EDE                   doporučená             EDE pro

                                               (mSv/MBq)              aktivita                     doporuč.aktivitu

 

         15 let/58 kg                    1,55E-01              100 MBq                    16 mSv

         10 let/34 kg                    2,21E-01               75 MBq                    17 mSv  

          5 let/22 kg                     3,23E-01               55 MBq                    18 mSv

          1 rok/ 8 kg                     5,72E-01               25 MBq                    14 mSv

        novoroz.3 kg                   1,32E+00               11 MBq                    15 mSv

 

 

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1 Seznam pomocných látek

Připravený roztok obsahuje citronan sodný, kyselinu citronovou, inositol, gentisovou kyselinu, chlorid železitý a kyselinu chlorovodíkovou 0,02 N. pH připraveného roztoku je 3,8 - 4,3.

Roztok neobsahuje konzervační látky.

 

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

OctreoScanR může být po označení naředěn 0,9 % roztokem chloridu sodného.

Roztok k injekční aplikaci nemísit s jinými léčivy.

 

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti lahvičky A a lahvičky B přípravku OctreoScanR je 24 hodin po datu a hodině kalibrace. Datum a hodina kalibrace a datum a hodina exspirace jsou uvedeny na olověném kontejneru a v průvodních dokladech.

Po označení je nutné roztok použít do 6 hodin.

 

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Lahvičku A a B skladujte při 15-25°C (obyčejná teplota).

Žádné zvláštní požadavky nejsou specifikovány. Pouze nutno zajistit patřičné stínění emitovaného záření.

Připravený injekční roztok skladujte při 15-25°C (obyčejná teplota) v rámci doby použitelnosti roztoku za podmínek pro RA látky.

 

6.5 Druh obalu a velikost balení

Lahvička s pentetreotidem je uzavřená pryžovou zátkou. Lahvička s roztokem chloridu inditého(111In) je uzavřena pryžovou zátkou s teflonovým povlakem. Obě lahvičky uzavřeny hliníkovou objímkou.

OctreoScanR je dodáván ve dvou lahvičkách, jedna s olověným stíněním. Lahvičky jsou umístěny v uzavřeném plechovém obalu.

 

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním a jeho likvidaci

Aplikace radiofarmak představuje riziko pro personál jak z hlediska vystavení radiaci, tak kontaminace stopami moči, zvratků a pod. Při používání radiofarmak a odstraňování odpadu je nutné dodržovat příslušné předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením.

 

Přípravek k injekčnímu podání (111In-pentetreotid) připravte přidáním obsahu lahvičky A (111In-chlorid, roztok) k obsahu lahvičky B (pentetreotid, lyofilizát). Pro přenos roztoku chloridu inditého (111In) použijte zásadně injekční jehlu Sterican (0,90 x 70), která je součástí každé dodávky přípravku. Následuje inkubace po dobu 30 minut. Poté je možné produkt naředit 2-3 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného, je-li vyžadováno aplikovat roztok ve větším objemu. Z tohoto roztoku je možné odebrat malé množství pro kontrolu účinnosti značení dle postupu popsaného níže.

 

                 Upozornění: Pro přípravu injekčního roztoku použijte zásadně roztok 111In-chloridu dodaný v balení spolu s lyofilizátem pentetreotidu !

 

Kontrola kvality značení

Radiochemická čistota připraveného roztoku jako stanovení množství 111In navázané na peptidové a nepeptidové struktury se určuje pomocí chromatografie na silikagelu na skleněných vláknech (ITLC SG Gelman kat.č.61885). Připravte dobře vysušený chromatografický proužek asi 10cm dlouhý a 2,5cm široký a vytvořte značky pro start (2 cm), 6 cm a 9 cm. Naneste 5-10 µl připraveného radioaktivního roztoku
111In-pentetreotidu na start. Vyvíjejte v čerstvě připraveném roztoku citronanu sodného 0,1 N upraveného na pH 5 kyselinou chlorovodíkovou. Asi za 2-3 minuty soustava dosáhne značky 9 cm. Přestřihněte proužek na značce 6 cm a měřte aktivitu horní a dolní části. 111In navázané na nepeptidové struktury se pohybuje k čelu.

 

Dolní část chromatogramu má obsahovat více než 98 % celkové aktivity chromatogramu.

 

Pokyny pro odstraňování odpadu

Nevyužitá aktivita 111In nebo nevyužitý roztok přípravku OctreoScanR musí být skladován do té doby, než je obsah považován dle platných vyhlášek za neaktivní. Poté je možná likvidace tohoto materiálu jako neškodný odpad. Nevyužité lahvičky s lyofilizátem pentetreotidu je možné odstraňovat jako neškodný odpad.

Likvidace odpadu musí být v souladu s příslušnými předpisy týkajícími se radioaktivního materiálu.

 

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 ZG Petten

Nizozemsko

 

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

88/143/94-C

 

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

16.2.1994 / 24.2.1999 / 16.6.2004

 

10. DATUM REVIZE TEXTU

16.6.2004

 

 

 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO LÉKAŘE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

NÁZEV PŘÍPRAVKU

OctreoScanR

Katalogové číslo Mallinckrodt Medical: DRN 4920

 

KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Přípravek OctreoScanR se skládá ze dvou lahviček, které není možno použít odděleně.

 

Lahvička 4920/A obsahuje:

Indii(111In) chloridum                            122 MBq/1,1 ml

k datu a hodině kalibrace

 

Lahvička 4920/B obsahuje:

Pentetreotidum                                       10 µg

 

Po přípravě dle návodu roztok obsahuje 111In-pentetreotid.

 

Fyzikální charakteristiky 111In:

111In se vyrábí v cyklotronu a přeměňuje se s poločasem 2,83 dní na stabilní kadmium.

Charakteristika emitovaného záření:

záření gama:                   172 keV       (90 % relat.zastoupení)

                                      247 keV       (94 % relat.zastoupení)

rentgenové záření: 23 - 26 keV

 

Radionuklidová čistota: 111In ³ 99 %, jiné nuklidy emitující záření gama: £ 0,1 %

114mIn: max. 500 Bq/1 MBq 111In k datu a hodině kalibrace

poločas 114mIn: 49,51 dní

 

LÉKOVÁ FORMA

Lahvička A: Injekční roztok

Lahvička B: Prášek pro přípravu injekčního roztoku

 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 ZG Petten

Nizozemsko

 

KLINICKÉ ÚDAJE

 

Terapeutické indikace

111In-pentetreotid se specificky váže na somatostatinové receptory. OctreoScanR je indikován pro diagnostiku, sledování a upřesnění lokalizace gastro-entero-pankreatických neuroendokrinních (GEP) nádorů a karcinoidů s přítomností somatostatinových receptorů. Tumory bez somatostatinových receptorů nelze zobrazit.

U části pacientů s GEP tumory a karcinoidy neumožňuje nízká hustota receptorů zobrazení přípravkem OctreoScanR. Obzvláště asi u 50 % pacientů s insulinomy není možné tumor zobrazit.

 

Dávkování a způsob podání

Aplikovaná aktivita pro planární zobrazení je 110 MBq jedinou intravenózní injekcí. Aplikaci je nutné provádět se zvláštní opatrností a vyvarovat se paravazální depozice aktivity.

Pro SPECT závisí dávka na použitém zařízení. Obecně bývá dávka 110 - 220 MBq jedinou intravenózní injekcí dostačující.

Pro starší osoby není potřeba dávkování upravovat.

 


Jsou omezené zkušenosti s podáním pediatrickým pacientům; je-li aplikace dítěti nezbytná, aktivitu k aplikaci je nutné snížit podle tělesné hmotnosti nebo povrchu těla. Je výhodné použít doporučení Pediatric Task Group EANM:

 

            3 kg = 0,1                       4 kg = 0,14                      6 kg = 0,19                      8 kg = 0,23

          10 kg = 0,27                    12 kg = 0,32                    14 kg = 0,36                    16 kg = 0,40

          18 kg = 0,44                    20 kg = 0,46                    22 kg = 0,50                    24 kg = 0,53

          26 kg = 0,56                    28 kg = 0,58                    30 kg = 0,62                    32 kg = 0,65

          34 kg = 0,68                    36 kg = 0,71                    38 kg = 0,73                    40 kg = 0,76

          42 kg = 0,78                    44 kg = 0,80                   46 kg = 0,82 4                  48 kg = 0,85

          50 kg = 0,88                   52-54kg= 0,90                 56-58kg= 0,92                 60-62kg= 0,96

         64-66kg= 0,98                  68 kg = 0,99

 

Scintigrafické zobrazení se provádí asi za 24 hodin po aplikaci. Pokud je aktivita v břišní oblasti taková, že nelze s jistotou odlišit aktivitu ve střevním obsahu od vychytání v tumoru, je vhodné provést zobrazení ještě po 48 hodinách.

Ve slezině, játrech, ledvinách a močovém měchýři nastává fyziologické vychytání. U většiny pacientů je patrná štítná žláza, hypofýza a střeva.

 

Kontraindikace

Specifické kontraindikace nebyly zjištěny.

 

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Vzhledem k možným rizikům v souvislosti s ionizujícím zářením by neměl být 111In-pentetreotid aplikován dětem mladším 18 let, pokud předpokládaný přínos vyšetření nepřevýší možná rizika.

 

Pokud pacient netrpí průjmy, je nezbytné podat laxativa, aby bylo možné odlišit aktivitu v lézích od aktivity ve střevním obsahu.

Nedoporučuje se aplikace pacientům se selháním ledvin, které jsou hlavní eliminační cestou 111In-pentetreotidu z organismu. V takovém případě dochází ke zvýšení absorbované dávky (efektivní dávkový ekvivalent 1,9E-01 mSv/MBq). Aplikace je možná pouze v případě, že očekávaný přínos vyšetření převýší možná rizika. Scintigramy v dostačující kvalitě je možné získat po provedení hemodialýzy, kdy může být zvýšená aktivita pozadí alespoň částečně odstraněna. I po provedení dialýzy je přesto možné zaznamenat v játrech, slezině, střevech i krevním oběhu zvýšenou aktivitu než je obvyklé.

 

111In-pentetreotid nenavázaný na receptory a aktivita 111In navázaná na nepeptidové struktury se rychle vylučuje ledvinami. V zájmu urychlení vylučování a tím snížení aktivity pozadí a v zájmu snížení absorbované dávky pro ledviny a močový měchýř, se pacientovi doporučuje dostatečný příjem tekutin 2 - 3 dny po aplikaci.

 

Přechodnou inhibicí sekrece glukagonu může aplikace 111In-pentetreotidu způsobit hypoglykémii u diabetických pacientů užívajících vysoké dávky inzulínu.

 

Na základě empirických poznatků se doporučuje dočasně vysadit terapii oktreotidem, aby nemohlo dojít k případné blokádě somatostatinových receptorů, přestože tato nutnost nebyla prokázána. U některých pacientů může vysazení terapie oktreotidem způsobit návrat předchozích obtíží. To je možné obzvláště u inzulinomů, kde je nutné uvážit nebezpečí náhlé hypoglykémie, a u pacientů s karcinoidy. Je-li možné terapii oktreotidem přerušit, je doporučeno 3-denní vysazení.

 

Pozitivní výsledek scintigrafie 111In-pentetreotidem odráží spíše pouze přítomnost zvýšené hustoty somatostatinových receptorů než maligní proces. Zvýšené vychytávání diagnostika není specifické pouze pro GEP tumory a karcinoidy. Pozitivní výsledek scintigrafie vyžaduje zvážit možnost přítomnosti jiné choroby s vysokou hustotou somatostatinových receptorů. Zvýšená hustota somatostatinových receptorů se může vyskytovat u následujících patologických procesů: u tumorů vzniklých z tkání embryonálně vyvinutých z neurální trubice (paragangliomy, medulární karcinomy štítné žlázy, neuroblastomy, feochromocytomy), tumorů hypofýzy, endokrinních tumorů plic (malobuněčný karcinom plic), meningiomů, karcinomů prsu, lymfoproliferativních chorob (maligní lymfogranulomy, nehodgkinské lymfomy). Vedle toho je nutné pamatovat na skutečnost, že vychytání diagnostika se může objevit v oblastech, kde je zvýšená kumulace lymfocytů (subakutní záněty).

 

Manipulace s radiofarmaky je možná pouze kvalifikovaným personálem s příslušným povolením pro využívání radioizotopů.

Manipulace s radiofarmaky a jejich aplikace je možná pouze osobami patřičně kvalifikovanými na pracovištích k tomu určených. Při skladování, přípravě a aplikaci radiofarmak a likvidaci odpadu je nutno dbát příslušných předpisů pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením SÚJB (Zákon č. 18/1997 Sb. v platném znění a navazující vyhlášky), tak požadavků na kvalitu farmaceutického preparátu.

 

Příprava radiofarmak musí být v souladu jak s příslušnými předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením, tak s požadavky na kvalitu IVLP. Je nutné dodržovat zásady aseptické práce a správné výrobní praxe pro radiofarmaka.

 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakcí

Dosud nebyly popsány.

 

Těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici údaje k hodnocení možných rizik při aplikaci v těhotenství nebo během kojení.

Pokud je nezbytné aplikovat radioaktivní látku ženám v reprodukčním věku, je nutno vždy pátrat po možném těhotenství. Každá žena, které vynechala menstruace, je v tomto kontextu považována za těhotnou pokud se neprokáže opak. Kde trvá nejistota, radiační zátěž pacientky musí být minimalizována při zachování klinického přínosu vyšetření. Je nutno uvážit alternativní metodiky bez ionizujícího záření.

Aplikace radiofarmaka těhotným ženám způsobí i radiační zátěž plodu. Proto se nezbytná vyšetření provádějí v případě, že předpokládaný přínos vyšetření převáží možná rizika

pro matku a plod.

 

Před aplikací kojícím ženám je nutné uvážit, zda je možné vyšetření odložit na dobu, kdy bude kojení ukončeno a zda je vzhledem k možnosti sekrece do mateřského mléka dané radiofarmakum vhodné. Je-li aplikace nezbytná, je nutné přerušit kojení a mléko, které se v prsu vytvoří, je nutno odsát a znehodnotit. Kojení je možné obnovit za předpokladu, že úroveň v mléku nezpůsobí radiační zátěž dítěte větší než 1 mSv.

 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

111In-pentetreotid neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel ani obsluze strojů.

 

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky ve spojitosti s aplikací OctreoScanuR jsou řídké. Nebyly pozorovány žádné specifické reakce, pouze symptomy připomínající vasovagové reakce nebo anafylaktoidní vedlejší účinky léků. Vysazení terapie oktreotidem jako příprava pro provedení scintigrafického vyšetření může způsobit těžké reakce spočívající obecně v návratu příznaků předcházejících terapii.

 

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné v souvislosti s přínosem vyšetření. Aplikovaná aktivita musí být co nejmenší aniž je ovlivněn správný výsledek vyšetření.

 

Vystavení účinkům ionizujícího záření je vždy spojeno s rizikem vzniku nádorových procesů a s možným vznikem dědičných poškození. Pro vyšetřovací metody nukleární medicíny je frekvence těchto nežádoucích účinků nízká vzhledem k nízké radiační zátěži pacientů.

Pro většinu vyšetření metodami nukleární medicíny je efektivní dávkový ekvivalent nižší než 20 mSv. V případě vyšetření přípravkem OctreoScanR metodou SPECT může být i tato hodnota zvýšena. Nejvyšší hodnota efektivního dávkového ekvivalentu pro 70 kg pacienta s normální funkcí ledvin je 26 mSv. Nicméně v daných klinických souvislostech mohou být i vyšší dávky odůvodněné.

 

Předávkování

Předávkování je vzhledem k lékové formě (balení jako jedna dávka) nepravděpodobné.

Vyloučení 111In-pentetreotidu nenavázaného na receptory a 111In navázaného na nepeptidické struktury může být v ledvinách urychleno dostatečným příjmem tekutin.

 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakodynamické vlastnosti

OctreoScanR je vázán na somatostatinové receptory v tkáních, kde - v závislosti na onemocnění - vykazuje povrch buněk zvýšenou hustotu těchto receptorů, než je tomu za fyziologických podmínek. Scintigrafický nález bude negativní, není-li v daném případě zvýšena hustota somatostatinových receptorů.

Prevalence zvýšeného počtu receptorů v tumorózní tkáni u GEP tumorů a karcinoidů je poměrně vysoká.

 

Existuje pouze omezené množství studií zabývajících se farmakodynamikou přípravku. Biologická účinnost pentetreotidu in vitro dosahuje asi 30 % účinnosti somatostatinu. Biologická aktivita in vivo při studiích na krysách je nižší než odpovídající množství oktreotidu. Intravenózní aplikace 20 µg pentetreotidu způsobila u některých pacientů měřitelný, ale omezený pokles hladin gastrinu a glukagonu v séru s dobou trvání kratší než 24 hodin.

 

Farmakokinetické vlastnosti

Přibližně 80 % i.v. podaného 111In-pentetreotidu se vyloučí ledvinami během 24 hodin (90 % během 48 hodin). 111In-pentetreotid se vychytává v játrech (asi 2 % za 24 hodin) a ve slezině ( asi 2,5 % za 24 hodin). Vychytání ve štítné žláze a v hypofýze je možné, ale není reprodukovatelné. Akumulace v ledvinách je zčásti způsobena probíhající eliminací močí a zčásti zpožděnou exkrecí ledvinami. U pacientů s normální funkcí střev představuje vylučování žlučovým měchýřem a následně stolicí asi 2 % aplikované aktivity .

Do 6 hodin po aplikaci se močí vylučuje především samotný 111In-pentetreotid. Následně se zvyšuje množství vyloučené aktivity navázané na nepeptidické struktury.

 

Preklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

V preklinických studiích nebyly zjištěny významné skutečnosti.

 

Nebyly prováděny studie karcinogenního potenciálu, embryotoxicity ani vlivu pentetreotidu na fertilitu.

 

Dozimetrické údaje

Níže uvedené dozimetrické údaje jsou založeny na měřeních u pacientů. Výpočty byly prováděny metodikou MIRD.

 

Do výpočtu efektivního dávkového ekvivalentu bylo zahrnuto i sedm běžně neuváděných orgánů.
Pět nejvíce exponovaných orgánů je označeno hvězdičkou.

 

Odhady absorbovaných dávek po aplikaci 111In-pentetreotidu zahrnují podíl asi 0,1 % 114mIn.

 

orgán                                                mGy/MBq   (rad/mCi)

 

Nadledviny                                        6,7E-02       (2,5E-01)

Mozek                                               1,2E-02       (4,5E-02)

Prsní žlázy                                         1,3E-02       (4,7E-02)

Stěna žluč.měchýře                            5,5E-02       (2,0E-01)

Tlusté střevo

*dolní část                                         8,6E-02       (3,2E-01)

horní část                                          5,7E-02       (2,1E-01)

Tenké střevo                                     4,5E-02       (1,7E-01)

Žaludek                                             4,1E-02       (1,5E-01)

Srdeční stěna                                     2,5E-02       (9,2E-02)

*Ledviny                                           6,6E-01       (2,4E+00)

Játra                                                 6,7E-02       (2,5E-01)

Plíce                                                 2,2E-02       (8,2E-02)

Svaly                                                 2,6E-02       (9,7E-02)

Vaječníky                                          4,7E-02       (1,7E-01)

*Slinivka břišní                                   6,8E-02       (2,5E-01)

Červená kostní dřeň                           3,0E-02       (1,1E-01)

Povrch kostí                                      3,4E-02       (1,2E-01)

Kůže                                                 1,4E-02       (5,1E-02)

*Slezina                                             3,8E-01       (1,4E+00)

Varlata                                              2,7E-02       (1,0E-01)

Brzlík                                                1,7E-02       (6,1E-02)

Štítná žláza                                        5,5E-02       (2,0E-01)

*Stěna moč.měchýře                          4,8E-01       (1,8E+00)

Děloha                                              6,8E-02       (2,5E-01)

Hypofýza                                          7,6E-02       (2,8E-01)

 

Efektivní dávkový                              mSv/MBq   (rem/mCi)

ekvivalent                                          1,2E-01       (4,5E-01)

 

Efektivní dávkový ekvivalent pro doporučenou aktivitu pro dospělé je 13 mSv pro 110 MBq a  26 mSv pro 220 MBq 111In (zahrnut podíl 114mIn).

 

Dozimetrické údaje pro děti (při použití doporučení Pediatric Task Group EANM pro úpravu dávkování), podle věku a tělesné hmotnosti:

 

                   věk                             EDE                    doporučená                EDE pro

                                                (mSv/MBq)               aktivita                       doporuč.aktivitu

 

           15 let/58 kg                       1,55E-01                100 MBq                     16 mSv

           10 let/34 kg                       2,21E-01                 75 MBq                     17 mSv       

            5 let/22 kg                        3,23E-01                 55 MBq                     18 mSv

           1 rok/ 8 kg                        5,72E-01                 25 MBq                     14 mSv

          novoroz.3 kg                      1,32E+00                 11 MBq                     15 mSv

 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

Seznam pomocných látek

Připravený roztok obsahuje citronan sodný, kyselinu citronovou, inositol, gentisovou kyselinu, chlorid železitý a kyselinu chlorovodíkovou 0,02 N. pH připraveného roztoku je 3,8 - 4,3.

Roztok neobsahuje konzervační látky.

 

Inkompatibility

Nejsou známy.

OctreoScanR může být po označení naředěn 0,9 % roztokem chloridu sodného.

Roztok k injekční aplikaci nemísit s jinými léčivy.

 

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti lahvičky A a lahvičky B přípravku OctreoScanR je 24 hodin po datu a hodině kalibrace. Datum a hodina kalibrace a datum a hodina exspirace jsou uvedeny na olověném kontejneru a v průvodních dokladech.

Po označení je nutné roztok použít do 6 hodin.

 

Zvláštní opatření pro uchovávání

Lahvičku A a B skladujte při 15-25°C (obyčejná teplota).

Žádné zvláštní požadavky nejsou specifikovány. Pouze nutno zajistit patřičné stínění emitovaného záření.

Připravený injekční roztok skladujte při 15-25°C (obyčejná teplota) v rámci doby použitelnosti roztoku za podmínek pro RA látky.

 

Druh obalu a velikost balení

Lahvička s pentetreotidem je uzavřená pryžovou zátkou. Lahvička s roztokem chloridu inditého(111In) je uzavřena pryžovou zátkou s teflonovým povlakem. Obě lahvičky uzavřeny hliníkovou objímkou.

OctreoScanR je dodáván ve dvou lahvičkách, jedna s olověným stíněním. Lahvičky jsou umístěny v uzavřeném plechovém obalu.

 

Návod k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci

Aplikace radiofarmak představuje riziko pro personál jak z hlediska vystavení radiaci, tak kontaminace stopami moči, zvratků a pod. Při používání radiofarmak a odstraňování odpadu je nutné dodržovat příslušné předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením.

 

Přípravek k injekčnímu podání (111In-pentetreotid) připravte přidáním obsahu lahvičky A

(111In-chlorid, roztok) k obsahu lahvičky B (pentetreotid, lyofilizát). Pro přenos roztoku chloridu inditého (111In) použijte zásadně injekční jehlu Sterican (0,90 x 70), která je součástí každé dodávky přípravku. Následuje inkubace po dobu 30 minut. Poté je možné produkt naředit 2-3 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného, je-li vyžadováno aplikovat roztok ve větším objemu. Z tohoto roztoku je možné odebrat malé množství pro kontrolu účinnosti značení dle postupu popsaného níže.

 

                 Upozornění: Pro přípravu injekčního roztoku použijte zásadně roztok 111In-chloridu dodaný v balení spolu s lyofilizátem pentetreotidu !

 

Kontrola kvality značení

Radiochemická čistota připraveného roztoku jako stanovení množství 111In navázané na peptidové a nepeptidové struktury se určuje pomocí chromatografie na silikagelu na skleněných vláknech (ITLC SG Gelman kat.č.61885). Připravte dobře vysušený chromatografický proužek asi 10cm dlouhý a 2,5cm široký a vytvořte značky pro start (2cm), 6cm a 9cm. Naneste 5-10 µl připraveného radioaktivního roztoku 111In-pentetreotidu na start. Vyvíjejte v čerstvě připraveném roztoku citronanu sodného 0,1N upraveného na pH 5 kyselinou chlorovodíkovou. Asi za 2-3 minuty soustava dosáhne značky 9cm. Přestřihněte proužek na značce 6cm a měřte aktivitu horní a dolní části. 111In navázané na nepeptidové struktury se pohybuje k čelu.

 

Dolní část chromatogramu má obsahovat více než 98 % celkové aktivity chromatogramu.

 

Pokyny pro odstraňování odpadu

Nevyužitá aktivita 111In nebo nevyužitý roztok přípravku OctreoScanR musí být skladován do té doby, než je obsah považován dle platných vyhlášek za neaktivní. Poté je možná likvidace tohoto materiálu jako neškodný odpad. Nevyužité lahvičky s lyofilizátem pentetreotidu je možné odstraňovat jako neškodný odpad.

Likvidace odpadu musí být v souladu s příslušnými předpisy týkajícími se radioaktivního materiálu.

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

88/143/94-C

 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

16.2.1994 / 24.2.1999 / 16.6.2004

 

DATUM REVIZE TEXTU

16.6.2004

 

 

 Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
www.kcsolid.cz