Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
www.kcsolid.cz Thallous%20(TI201)%20Chloride%20injection

DRN 8103 Katalogový list

Injekce s chloridem thallným
Injekce s chloridem thallným(201Tl)
Thallosi(201Tl) chloridi solutio iniectabilis

Indikace:

Scintigrafie myokardu
Balení

MBq

mCi

63

1.7

85

2.3

213

5.8

370

10.0

 

Uchovávání: obyčejná teplota
Doba použitelnosti: 1 den od referenčního data
Chemická forma: chlorid thalný
Poločas přeměny: 73,5 hod. (3,06 dne)
Energie záření gama: 135 a 167 keV
Energie rtg-záření: 65 – 82 keV
Objemová aktivita / ml: 37 MBq (1 mCi) k ref. datu
Měrná aktivita: > 18,5 GBq (500 mCi) /mg
Radionuklidová čistota: 200Tl: < 1%
202Tl: < 0,5%
Radiochemická čistota: > 99 %
Složení: Thallii(201Tl) chloridum 37 MBq/ml
Chlorid sodný, voda pro injekce
pH: 5,0 – 7,0
Reg.číslo SÚKL: 88/211/93-C
Kód VZP: 02057 THALIUM CHLORID INJ., 201Tl
Směrná hodnota SÚJB: perfúze myokardu:

příštítná tělíska:
nádory:
statická 100 MBq
SPECT 110 MBq
statická scintigrafie 80 MBq
celotělová scintigrafie 100 MBqPŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO LÉKAŘE

 Souhrn údajů o přípravku

 

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Thallous (Tl201) Chloride Injection

Katalogové číslo Mallinckrodt Medical: DRN 8103

 

2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

K datu a hodině kalibrace / 1 ml:

201Tl thalii chloridum                                                37 MBq

 

Specifická aktivita je vyšší než 18,5 GBq (500 mCi)/mg thallia. 201Tl se přeměňuje elektronovým záchytem a poločasem 73,1 hodiny na 201Hg.

 

Nejdůležitější emitované záření:

 

Energie                                                   Relat.zastoupení (%)

 

69 keV rentgenové záření                               27,4

80 keV rentgenové záření                               20,5

135 keV záření gama                                       2,7

166 keV záření gama                                       1,6

167 keV záření gama                                     10,0

 

3. LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro injekční aplikaci.

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1. Indikace

-    Scintigrafie myokardu v rámci hodnocení koronární perfúze a viability buněk: ischemická choroba srdeční, kardiomyopatie, myokarditidy, zhmožděniny myokardu a sekundární poškození srdce

-    Scintigrafie svalů: perfúze svalů při periferních vaskulárních poruchách

-    Scintigrafie příštítných tělísek

-    Zobrazení tumorů různých orgánů s afinitou k thalliu, zvláště tumorů mozku a tumorů štítné žlázy a metastáz

 

4.2. Dávkování a způsob podání

-    Pro dospělé a starší osoby 0,74 - 1,11 MBq/kg intravenózní injekcí. Je-li prováděno vyšetření SPECT, aktivita může být zvýšena o 50 % až do výše 110 MBq.

 

Aktivitu pro aplikaci dětem je možné určit dle tělesné hmotnosti jako podíl dávky pro dospělé podle následující tabulky:

 

           3 kg = 0,1                     4 kg = 0,14                    6 kg = 0,19                    8 kg = 0,23

         10 kg = 0,27                  12 kg = 0,32                  14 kg = 0,36                  16 kg = 0,40

         18 kg = 0,44                  20 kg = 0,46                  22 kg = 0,50                  24 kg = 0,53

         26 kg = 0,56                  28 kg = 0,58                  30 kg = 0,62                  32 kg = 0,65

         34 kg = 0,68                  36 kg = 0,71                  38 kg = 0,73                  40 kg = 0,76

         42 kg = 0,78                  44 kg = 0,80                  46 kg = 0,82                  48 kg = 0,85

         50 kg = 0,88                52-54kg= 0,90               56-58kg= 0,92               60-62kg= 0,96

        64-66kg= 0,98                68 kg = 0,99

 

U dětí mladších než 1 měsíc je minimální aktivita 18,5 MBq, což zabezpečí potřebnou kvalitu zobrazení.

 

a) Scintigrafie myokardu:

Vyšetření se doporučuje provádět po 4 hodinové výluce potravy. Aplikace chloridu thalného(201Tl) se provádí v klidu nebo při zátěžových testech: obvykle fyzická zátěž popřípadě podobné testy jako je elektrostimulace nebo farmakologické testy.

 

První sadu snímků je možné získat několik minut po aplikaci.

 

Za 3 až 24 hodiny po aplikaci je možné získat další soubor snímků zobrazujících redistribuci thallia. V určitých případech, namísto studie redistribuce nebo po ní, je možné provést hodnocení viability myokardu po opětovné aplikaci 37 MBq thallia.

 

b) Indikace mimo myokard:

Zobrazení se provádí během několika minut nebo za několik minut po aplikaci (zobrazení průtoku) a/nebo později (zobrazení nahromadění v buňkách)

 

4.3. Kontraindikace

- Injekce chloridu thalného(201Tl) nesmí být aplikována těhotným nebo kojícím ženám

- Je nutné zvážit kontraindikace pro použité metodiky při provádění zátěžových testů

 

4.4. Zvláštní upozornění

U mladších dětí je vhodné dát přednost aplikaci radiofarmak pro perfúzi myokardu značených techneciem(99mTc) vzhledem k nižší radiační zátěži.

 

Je zásadně nezbytné monitorovat srdeční funkce a mít k dispozici prostředky pro léčbu možných komplikací při provádění zátěžových testů. Aplikace musí být provedena přísně intravenózní injekcí v zájmu zamezení lokální depozice aktivity 201Tl a ozáření okolních tkání.

 

Manipulace s radiofarmaky a jejich aplikace je možná pouze osobami patřičně kvalifikovanými na pracovištích k tomu určených. Při skladování, přípravě a aplikaci radiofarmak a při likvidaci odpadu je nutno dbát jak zásad ochrany zdraví před ionizujícím zářením vyplývajících z příslušných předpisů a vyhlášek, tak pokynů místních orgánů hygienické služby.

 

Příprava radiofarmak musí být v souladu jak s příslušnými předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením, tak s požadavky na kvalitu IVLP. Je nutné dodržovat zásady aseptické práce a správné výrobní praxe pro radiofarmaka.

 

4.5. Interakce

Některé léčivé látky mohou způsobit změny ve vychytávání thallia(201Tl) v myokardu.

 

Tento účinek může být způsoben třemi mechanismy:

 

Při přímém nebo nepřímém ovlivnění koronárního krevního průtoku (dipyridamol, adenosin, isoprenalin, dobutamin, nitráty);

Interakcí se zátěžovým vyšetřením (interakce betablokátorů se zátěžovým testem, methylxantinů - např.theofylinu - s dipyridamolem);

Změnou vychytávání thallia v buňkách (jako příklad se uvádí analoga digitalisu a inzulín), bližší údaje nejsou dosud známy.

 

 

4.6. Těhotenství a laktace

Nejsou k dispozici údaje o aplikaci přípravku Thallous (Tl201) Chloride Injection

v těhotenství. Vzhledem k vysoké radiační zátěži dělohy je aplikace přípravku během těhotenství kontraindikována.

 

Pokud je nezbytné aplikovat radioaktivní látku ženám v reprodukčním věku, je nutno vždy pátrat po možném těhotenství. Každá žena, které vynechala menstruace, je v tomto kontextu považována za těhotnou pokud se neprokáže opak. Kde trvá nejistota, radiační zátěž pacientky musí být minimalizována při zachování klinického přínosu vyšetření. Je nutno uvážit alternativní metodiky bez ionizujícího záření.

 

Před aplikací kojícím ženám je nutné uvážit, zda je možné vyšetření odložit na dobu, kdy bude kojení ukončeno a zda je vzhledem k nedostatku údajů o vylučování thallia(201Tl)

do mléka dané radiofarmakum vhodné. Je-li aplikace nezbytná, je nutné kojení přerušit.

 

4.7. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

Vliv na pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů nebyl popsán.

 

4.8. Nežádoucí účinky

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné v souvislosti s přínosem vyšetření. Aplikovaná aktivita musí být co nejmenší aniž je ovlivněn správný výsledek vyšetření.

 

Vystavení účinkům ionizujícího záření je vždy spojeno s rizikem vzniku nádorových procesů

a s možným vznikem dědičných poškození. Pro vyšetřovací metody nukleární medicíny je frekvence těchto nežádoucích účinků nízká vzhledem k nízké radiační zátěži pacientů.

 

Pro většinu vyšetření metodami nukleární medicíny je efektivní dávkový ekvivalent nižší než 

20 mSv. Nicméně v daných klinických souvislostech mohou být i vyšší dávky odůvodněné.

 

-    Zřídka byly popsány alergické reakce a vasovagové reakce, aniž je frekvence těchto nežádoucích účinků podrobněji známa

-    Po paravenózním podání byly popsány lokální radiační nekrózy

 

4.9. Předávkování

V případě předávkování chloridem thalným(201Tl) je možné snížit absorbovanou dávku zvýšením eliminace radionuklidu z organismu podporou diurézy s častým močením a stimulací průchodu GIT.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

V rámci použitého množství a aktivity chloridu thalného(201Tl) k diagnostickým účelům nebyl pozorován žádný farmakodynamický účinek.

 

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenózní aplikaci chloridu thalného(201Tl) thallium rychle z krve uniká a po prvním průchodu je odstraněno asi 90 %. Vychytání závisí na regionální perfúzi a na extrakční kapacitě buněk daných orgánů. Extrakční frakce myokardu je asi 85 % po prvním průchodu a nejvyšší kumulace v myokardu je asi 4 - 5 % podané dávky a zůstává téměř konstantní

po dobu 20 - 25 minut. Přesný mechanismus vychytávání v buňkách dosud není objasněn.

 

Pravděpodobně je v tomto mechanismu zahrnuta alespoň částečně i účast sodno-draselné

ATP-asy. Vychytávání ve svalech je závislé na jejich zátěži. Při zátěži je vychytání v myokardu a svalech zvýšeno 2 - 3 krát ve srovnání s klidovým stavem a zároveň je tím vychytání v orgánech ostatních přiměřeně sníženo.

Thallium je vylučováno zejména stolicí (80 %) a močí (20 %). Efektivní poločas je asi

60 hodin a biologický poločas asi 10 dní.

 

5.3. Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku

Thallium je jedním z nejvíce toxických prvků se smrtelnou dávkou pro člověka okolo 500 mg. Toxikologické studie na zvířatech při intravenózní aplikaci solí thallia prokázaly letální dávku v rozmezí 8 - 45 mg/kg tělesné hmotnosti. Množství používané u pacientů je 10 000 krát nižší než uvedená toxická množství. Studie na myších a krysách prokázaly významný průchod thallia přes placentu.

 

5.4. Dozimetrické údaje

Po aplikaci 78 MBq chloridu thalného(201Tl) je efektivní dávkový ekvivalent 18 mSv

(70 kg pacient). V takovém případě je absorbovaná dávka pro cílový orgán (myokard)

18 mGy a absorbovaná dávka pro orgány s nejvyšší radiační zátěží (ledviny a sestupný tračník) je 42 mGy, resp. 28 mGy.

 

Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):

 

orgán                                 dospělý       15 let          10 let          5 let            1 rok

 

Nadledviny                         5,1E-02      6,6E-02      9,9E-02      1,4E-01      2,5E-01

Stěna moč. měchýře         3,6E-02      4,8E-02      7,1E-02      1,0E-01      2,0E-01

Kosti                                  3,4E-01      4,5E-01      7,3E-01      1,3E+00     2,9E+00

Hrudník                              2,8E-02      2,5E-02      4,1E-02      6,4E-02      1,2E-01

Žaludek                              1,2E-01      1,6E-01      2,4E-01      4,0E-01      7,8E-01

Tenké střevo                      1,6E-01      2,1E-01      3,6E-01      5,7E-01      1,1E+00

Tlusté střevo

horní část                           1,9E-01      2,3E-01      4,0E-01      6,5E-01      1,2E+00

dolní část                           3,6E-01      4,5E-01      7,8E-01      1,3E+00     2,5E+00

 

Srdce                                 2,3E-01      2,5E-01      3,9E-01      1,2E+00     2,1E+00

Ledviny                              5,4E-01      6,6E-01      9,4E-01      1,4E+00     2,5E+00

Játra                                   1,8E-01      2,2E-01      3,4E-01      5,1E-01      9,6E-01

Plíce                                   1,2E-01      1,8E-01      2,6E-01      4,1E-01      7,9E-01

Vaječníky                           1,2E-01      1,3E-01      3,2E-01      5,4E-01      1,2E+00

Slinivka břišní                     5,4E-02      6,5E-02      1,0E-01      1,5E-01      2,6E-01

 

Kostní dřeň                        1,8E-01      2,4E-01      3,9E-01      6,9E-01      1,4E+00

Slezina                               1,4E-01      1,9E-01      2,9E-01      4,6E-01      8,3E-01

Varlata                               5,6E-01      1,2E+00     9,7E+00     1,1E+01     1,5E+01

Štítná žláza                        2,5E-01      4,0E-01      6,2E-01      1,4E+00     2,7E+00

Děloha                               5,0E-02      5,6E-02      9,1E-02      1,3E-01      2,4E-01

 

Ostatní tkáně                     5,6E-02      5,7E-02      9,1E-02      1,5E-01      2,8E-01

 

Efektivní dávkový           2,3E-01      3,6E-01      1,5E+00     2,0E+00     3,0E+00

ekvivalent (mSv/MBq)

 

Efektivní dávkový ekvivalent vzhledem k nečistotám (mSv/MBq):

 

200Tl (26,1 hod)                  3,1E-01      4,7E-01      1,2E+00     1,5E+00     2,3E+00

202Tl (12,23 dní)                 8,1E-01      1,1E+00     3,1E+00     4,2E+00     6,5E+00

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1. Seznam všech pomocných látek

Chlorid sodný a voda pro injekce. pH roztoku je 5,0 - 7,0.

 

6.2. Inkompatibility

Inkompatibility nejsou známy.

 

6.3. Doba použitelnosti

Doba použitelnosti přípravku Thallous(201Tl) Chloride Injection je 7 dní od referenčního data. Datum a hodina kalibrace a datum exspirace jsou uvedeny na štítku olověného stínění

a v průvodních dokladech.

 

6.4. Skladování

Přípravek uchovávejte při teplotě 15 - 25°C (obyčejná teplota).

 

Výrobek neobsahuje konzervační látky. Je-li obsah lahvičky použit k více aplikacím, každou dávku je nutno odebrat za aseptických podmínek a během jediného pracovního dne. Po odebrání první dávky se přípravek uchovává při teplotě 2 - 8°C.

 

6.5. Druh obalu

Injekční lékovka 10 ml uzavřená pryžovou zátkou a hliníkovou objímkou.

 

Přípravek Thallous (201Tl) Chloride Injection je dodáván v následujících aktivitách k datu a hodině kalibrace:

 

63 MBq v 1,7 ml

85 MBq ve 2,3 ml

213 MBq v 5,8 ml

370 MBq v 10,0 ml

 

6.7. Návod k použití

Aplikace radiofarmak představuje riziko pro personál jak z hlediska vystavení radiaci, tak kontaminace stopami moči, zvratků a pod. Při používání radiofarmak a odstraňování odpadu je nutné dodržovat příslušné předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením.

 

7. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 ZG Petten

Nizozemsko

 

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

88/211/93-C

 

9. DATUM REGISTRACE

10.3.1993

 

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

25.6.2003

 Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
www.kcsolid.cz