KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT

 
 
 
 Indium (In111) Oxinate

DRN 4908 


Katalogový list  |  Souhrn údajů o přípravku  |  Kazuistiky  |  Foto  |Katalogový list

SOUHRN ÚDAJÚ O PŘÍPRAVKU

Souhrn údajů o přípravku

 

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Indium (In111) Oxinate

Katalogové číslo Mallinckrodt Medical: DRN 4908

 

2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

Obsah lahvičky k datu a hodině kalibrace / ml:

 

111In Indii oxinum          37 MBq

8-hydroxyquinolonum   0,025 mg

 

111In se přeměňuje elektronovým záchytem s poločasem asi 67 hodin (2,8 dne) za emise záření gama s energií 172 keV (91 %) a 246 keV (94 %). Vnitřní konverzí vzniká záření rentgenové s energií 23 keV a 26 keV.

 

3. LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro značení.

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1. Indikace

Indium(111In) oxin je využíván pro značení separovaných krevních elementů in vitro. Po následné intravenózní aplikaci je možné označené krevní elementy využít pro vyšetřování na rozličné účely za použití patřičných zobrazovacích nebo měřících metod.

 

Vyšetřování pomocí značených krevních elementů indiem(111In):

 

111In-značené leukocyty nebo granulocyty: vyšetřování zánětlivých ložisek a abscesů jako doplněk k ostatním zobrazovacím metodikám, např. lokalizace fokální infekce - abdominální absces, potvrzení infekce kosti po protéze, vyšetřování při horečce neznámé etiologie a hodnocení neinfekčních zánětlivých procesů, např. zánětlivé onemocnění střev. V oblasti červené krevní dřeně skeletu může přítomná osteomyelitida způsobit ložiskové snížení vychytání leukocytů značených indiem(111In). Difúzní nebo lokální vychytání leukocytů značených indiem(111In) v plících je nutné pečlivě hodnotit vzhledem k možnosti fyziologického vychytání v okrajových oblastech plic.

 

Trombocyty značené 111In: určování přežívání trombocytů a jejich biodistribuce, zejména zjišťování vychytání ve slezině a játrech v případě trombocytopenie; arteriální nebo cévní trombóza, aneurysmata a zánětlivá ložiska při rejekci transplantovaných orgánů (např. ledvin a slinivky břišní).

 

Erytrocyty značené 111In: Zjišťování lokalizace gastrointestinálního krvácení.

 

4.2. Dávkování a způsob podání

Lahvička obsahuje sterilní izotonický roztok pro in vitro značení krevních elementů, které se následně aplikují intravenózně.

 

Leukocyty nebo granulocyty značené 111In:

Doporučená aktivita pro dospělé a starší osoby je 7,4 - 30 MBq intravenózní aplikací.

Scintigrafické zobrazení pro určení ložiskové akumulace značených leukocytů je možné provést již za 3 - 6 hodin po aplikaci. Nejvýhodnější pro zobrazení akumulace je však scintigrafie za 24hodin od aplikace.

 

Trombocyty značené 111In:

Doporučená aktivita pro dospělé a starší osoby je 1,85 - 3,7 MBq pro studie přežívání trombocytů a 3,7 - 18,5 MBq pro studie biodistribuce trombocytů. V obou případech se označené trombocyty aplikují intravenózně.

 

Intervaly a počet odebíraných vzorků pro určování přežívání trombocytů závisí na účelu vyšetření a předpokládané průměrné hodnotě přežívání. Doporučuje se provádět odběr vzorků nejméně po 20 minutách, dále za 2, 3 a 4 hodiny a poté denně po dobu 10 dní od aplikace.

 

Scintigrafické vyšetření depozice značených trombocytů je možné provádět za 2 - 6 hodin od aplikace. Doporučuje se provádět zobrazení opakovaně až do 48 nebo 72 hodin od aplikace.

 

Erytrocyty značené 111In

Doporučená aktivita pro dospělé a starší osoby je 3,7 - 18,5 MBq intravenózní aplikací.

 

Aplikace dětem:

Dávku k aplikaci dětem je možné určit na základě dávky pro dospělého upravenou podle tělesné hmotnosti, povrchu těla nebo věku dítěte. V případě novorozence nebo dítěte mladšího 1 roku je nutno vzít v úvahu také velikost sledovaného orgánu vzhledem

kvelikosti těla.

 

U dětí mladších 1 roku se doporučuje minimální aktivita ve výši 10 % aktivity pro dospělého v zájmu zabezpečení potřebné kvality zobrazení (viz bod Dozimetrické údaje).

 

4.3. Kontraindikace

Nejsou známy.

 

4.4. Zvláštní upozornění

Obsah lahvičky přípravku Indium (In111) Oxinate je určen pouze ke značení separovaných krevních elementů a není možné ho aplikovat přímo pacientovi !

 

Manipulace s radiofarmaky je možná pouze kvalifikovaným personálem s příslušným povolením pro využívání radioizotopů.

 

Manipulace s radiofarmaky a jejich aplikace je možná pouze osobami patřičně kvalifikovanými na pracovištích k tomu určených. Při skladování, přípravě a aplikaci radiofarmak a likvidaci odpadu je nutno dbát jak zásad ochrany zdraví před ionizujícím zářením vyplývajících z příslušných předpisů a vyhlášek, tak pokynů místních orgánů hygienické služby.

 

Odkazy odborné literatury ohledně klinického využití krevních elementů značených 111In se téměř vždy týkají studií s aplikaci značených autologních krevních elementů. Rizika při aplikaci buněk dárce jsou zřejmá.

 

 

 

 

4.5. Interakce

Byl hlášen vliv kortikoidů a antibiotik způsobující snížení vychytání značených trombocytů v abscesu, ale tento účinek není dosud uspokojivě zdokumentován. U terapeuticky účinnýchantibiotik je možné očekávat snížení migrace leukocytů vlivem snížené chemotaxe.

 

4.6. Těhotenství a laktace

Pro krevní elementy značené indiem(111In) a připravované pomocí indium oxinu nejsou k dispozici údaje o použití v těhotenství. Podle zkoušek na zvířatech existují určité poznatky

oteratogenitě india.

 

Pokud je nezbytné aplikovat radioaktivní látku ženám v reprodukčním věku, je nutno vždy pátrat po možném těhotenství. Každá žena, které vynechala menstruace, je v tomto kontextu považována za těhotnou pokud se neprokáže opak. Kde trvá nejistota, radiační zátěž pacientky musí být minimalizována při zachování klinického přínosu vyšetření. Je nutno uvážit alternativní metodiky bez ionizujícího záření.

 

Aplikace radiofarmaka těhotným ženám způsobí i radiační zátěž plodu. Proto se nezbytná vyšetření provádějí v případě, že předpokládaný přínos vyšetření převáží možná rizika pro matku a plod. Aplikace 30 MBq leukocytů značených indiem(111In) způsobí radiační zátěž dělohy ve výši 3,6 mGy. Aplikace 18,5 MBq trombocytů značených indiem(111In) způsobí radiační zátěž dělohy ve výši 1,8 mGy. Dávky 0,5 mGy jsou již považovány za potenciálně rizikové pro plod.

 

Ženám v reprodukčním věku se těhotenství nedoporučuje do té doby, než vypočtená dávka pro dělohu není nižší než 0,5 mGy.

 

Před aplikací kojícím ženám je nutné uvážit, zda je možné vyšetření odložit na dobu, kdy bude kojení ukončeno a zda je vzhledem k možnosti sekrece do mateřského mléka dané radiofarmakum vhodné. Je-li aplikace nezbytná, je nutné kojení přerušit a mléko, které se v prsu vytvoří, je nutno odsát a znehodnotit. Kojení je možné obnovit za předpokladu, že úroveň v mléku nezpůsobí radiační zátěž dítěte vyšší než 1mSv.

 

4.7. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

Nejsou známy.

 

4.8. Nežádoucí účinky

Bylo hlášeno minimální množství nežádoucích účinků po aplikaci krevních elementů značených 111In, které zahrnovaly hypersenzitivní reakci spočívající v kožních projevech a v celkových účincích anafylaktické povahy. Je nutné upozornit na skutečnost, že hypersenzitivní reakce mohou být způsobeny i pomocnými látkami použitými při separaci buněk. Před zpětnou aplikací je nutné zabezpečit důkladné promytí buněk pro odstranění všech pomocných látek přítomných v sedimentu.

 

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné v souvislosti s přínosem vyšetření. Aplikovaná aktivita musí být co nejmenší aniž je ovlivněn správný výsledek vyšetření.

 

Vystavení účinkům ionizujícího záření je vždy spojeno s rizikem vzniku nádorových procesů a s možným vznikem dědičných poškození. Pro vyšetřovací metody nukleární medicíny je frekvence těchto nežádoucích účinků nízká vzhledem k nízké radiační zátěži pacientů.

 

Pro většinu vyšetření metodami nukleární medicíny je efektivní dávkový ekvivalent nižší než 20 mSv. Nicméně v daných klinických souvislostech mohou být i vyšší dávky odůvodněné.

 

4.9. Předávkování

V případě předávkování krevními elementy značenými 111In jsou možnosti léčby velmi omezené, eliminace radionuklidu z těla je závislá na přirozeném zániku buněk.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

V rámci běžně aplikovaných aktivit nevykazují krevní elementy značené indiem(111In) žádný farmakologický účinek.

 

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Indium vytváří saturovaný komplex (1:3) s 8-hydroxychinolonem (oxinem). Komplex je neutrální a jeho lipofilita umožňuje průchod přes buněčnou membránu. Uvnitř buňky se indium pevně váže na složky cytoplasmy a uvolněný hydroxychinolon se uvolňuje z buňky. Předpokládá se, že mechanismus značení buněk pomocí indium(111In) oxinu spočívá pravděpodobně ve výměnné reakci mezi nosičovým hydroxychinolonem a subcelulárními složkami, které vytvářejí s indiem pevnější chelátovou vazbu. Tuto teorii potvrzuje i nízká konstanta stability pro komplex india s oxinem (asi 1010).

 

Krevní elementy značené indiem(111In) jsou po aplikaci distribuovány v organismu způsobem shodným jako elementy neznačené a tím umožňují zobrazení ložisek s akumulací.

 

Značené leukocyty jsou po aplikaci dobrovolníkům asi ze 60 % ihned vychytány v játrech, slezině, kostní dřeni a ostatních tkáních. Akumulace v plících je přechodná a velmi krátká. Zbytek je odstraňován z krevního oběhu clearance exponenciálního charakteru s poločasem 5 - 10 hodin. Konečná akumulace je asi 20% v játrech, 25% ve slezině, 30% v kostní dřeni a 25% v ostatních orgánech.

 

Clearance z krevního oběhu a biodistribuce může významným způsobem kolísat podle daného pacienta, stavu označených buněk a použitých metodách pro značení.

 

Leukocyty značené indiem(111In) se akumulují v zánětlivých ložiskách a v abscesech.

 

Erytrocyty značené indiem(111In) jsou velké buňky a po aplikaci se chovají jako neznačené erytrocyty. Zůstávají v krevním oběhu a jsou odstraněny pouze z důvodu poškození nebo vlivem ztráty během krvácení. Indium(111In) se pevně váže na erytrocyty a za normálních okolností prakticky nedochází k žádnému uvolňování do střeva a tím umožňuje zobrazení krevního oběhu až do 72 hodin po aplikaci. Značené erytrocyty zobrazí přítomnost a/nebo ložisko okultního gastrointestinálního krvácení.

 

Po intravenózní aplikaci trombocytů značených indiem(111In) je část rychle vychytána v játrech a slezině v souladu fyziologicky vysokou koncentrací trombocytů. Zbývající část zůstává v krevním oběhu po dobu danou životností trombocytů.

Asi 30 % aplikované dávky je ihned uloženo ve slezině a asi 10 % v játrech. Zbývající aktivita je z krevního oběhu odstraňována s poločasem asi 4dny a je distribuována s asi 5 % ve slezině, 20 % v játrech, 25 % v kostní dřeni a 10 % v ostatních tkáních.

 

 

 

Za normálních okolností je přežívání trombocytů asi 9 dní a dále dochází k jejich odstranění v závislosti na stáří, zejména ve slezině a kostní dřeni. Kratší doba přežívání je spojena

s různými onemocněními, jako např. trombocytopenie.

 

Trombocyty značené indiem(111In) se také akumulují v ložiskách aktivní tvorby trombů a při počínající rejekci po transplantaci.

 

Clearance aktivity z jater a sleziny pro značené leukocyty a trombocyty je velmi pomalá. Exkrece aktivity močí i stolicí je velmi nízká. Eliminace z organismu spočívá pravděpodobně zejména v přeměně radioizotopu na stabilní kadmium. Pro účely dozimetrických výpočtů se však předpokládá analogie celotělové clearance s indiem v iontové formě (poločas 70 dní).

 

5.3. Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku

Bylo zjištěno, že krevní elementy značené indiem(111In) a připravované pomocí 111In-oxinu jsou po označení viabilní a jsou fyziologickými cestami distribuovány v organismu. Byly hlášeny určité chromozomové aberace pro leukocyty značené indiem(111In) a připravované pomocí 111In-oxinu.

 

Předpokládá se, že následně po označení je 8-hydroxychinolon uvolňován z buněk a je spolu s volným 111In odstraněn během procesu čištění před aplikací.

Na provedených studiích nebyly nicméně zaznamenány žádné známky toxicity v souvislosti s aplikací indium(111In) oxinu krysám v množství 0,3 mg oxinu/kg.

 

5.4. Dozimetrické údaje

Údaje jsou převzaty z ICRP 53, International Commission on Radiological protection: "Radiation dose to Patients from Radiopharmaceuticals", Pergamon Press, 1988, (Annals of ICRP, vol.18, 1-4, 1987).

 

Leukocyty značené 111In:

 

Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):

 

orgán                                 dospělý       15 let          10 let          5 let            1 rok

 

Nadledviny                         3,1E-01      4,0E-01      5,9E-01      8,2E-01      1,4E+00

Stěna moč. měchýře         7,2E-02      1,0E-01      1,6E-01      2,4E-01      4,1E-01

Povrch kostí                       3,5E-01      5,0E-01      8,0E-01      1,4E+00     2,9E+00

Prsní žlázy                         9,0E-02      9,0E-02      1,5E-01      2,3E-01      3,9E-01

GIT:

stěna žaludku                  2,8E-01      3,3E-01      4,9E-01      6,8E-01      1,1E+00

tenké střevo                    1,6E-01      1,9E-01      2,9E-01      4,3E-01      7,1E-01

tlusté střevo

horní část                      1,6E-01      1,9E-01      3,0E-01      4,7E-01      7,8E-01

dolní část                      1,3E-01      1,6E-01      2,4E-01      3,3E-01      5,4E-01

Srdce                                 1,7E-01      2,1E-01      3,0E-01      4,3E-01      7,3E-01

 

Ledviny                              3,3E-01      3,9E-01      6,0E-01      8,7E-01      1,4E+00

Játra                                   7,1E-01      8,8E-01      1,3E+00     1,8E+00     3,2E+00

Plíce                                   1,6E-01      2,1E-01      3,1E-01      4,6E-01      8,1E-01

Vaječníky                           1,2E-01      1,7E-01      2,4E-01      3,5E-01      5,6E-01

Slinivka břišní                     5,2E-01      6,1E-01      9,1E-01      1,3E+00     2,1E+00

 

Červená kostní dřeň          6,9E-01      8,8E-01      1,3E+00     2,3E+00     4,5E+00

Slezina                               5,5E+00     7,6E+00     1,1E+01     1,7E+01     3,0E+01

Varlata                               4,5E-02      6,4E-02      9,9E-02      1,5E-01      2,8E-01

Štítná žláza                        6,1E-02      9,0E-02      1,3E-01      2,1E-01      3,8E-01

Děloha                               1,2E-01      1,4E-01      2,1E-01      3,0E-01      5,0E-01

 

Ostatní tkáně                     1,1E-01      1,4E-01      2,0E-01      3,0E-01      5,3E-01

 

Efektivní dávkový           5,9E-01      7,9E-01      1,2E+00     1,8E+00     3,2E+00

ekvivalent (mSv/MBq)

 

Trombocyty značené 111In:

 

Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):

 

orgán                                 dospělý       15 let          10 let          5 let            1 rok

 

Nadledviny                         3,7E-01      4,7E-01      7,2E-01      1,0E+00     1,8E+00

Stěna moč. měchýře         6,6E-02      9,2E-02      1,4E-01      2,2E-01      3,9E-01

Povrch kostí                       2,3E-01      3,2E-01      5,1E-01      8,7E-01      1,8E+00

Prsní žlázy                         1,0E-01      1,1E-01      1,8E-01      2,9E-01      4,9E-01

GIT:

stěna žaludku                  3,5E-01      4,1E-01      6,0E-01      8,3E-01      1,4E+00

tenké střevo                    1,4E-01      1,7E-01      2,7E-01      4,2E-01      7,4E-01

tlusté střevo

horní část                      1,4E-01      1,8E-01      2,9E-01      4,7E-01      8,0E-01

dolní část                      9,7E-02      1,3E-01      2,0E-01      2,9E-01      5,0E-01

Srdce                                 3,9E-01      4,8E-01      7,1E-01      1,0E+00     1,8E+00

 

Ledviny                              4,1E-01      5,0E-01      7,6E-01      1,1E+00     1,8E+00

Játra                                   7,3E-01      9,1E-01      1,3E+00     1,9E+00     3,4E+00

Plíce                                   2,8E-01      3,6E-01      5,5E-01      8,5E-01      1,5E+00

Vaječníky                           9,8E-02      1,3E-01      2,0E-01      3,1E-01      5,3E-01

Slinivka břišní                     6,6E-01      7,5E-01      1,1E+00     1,6E+00     2,6E+00

 

Červená kostní dřeň          3,6E-01      4,6E-01      6,8E-01     1,1E+00      2,1E+00

Slezina                               7,5E+00     1,0E+01     1,5E+01     2,3E+01     4,1E+01

Varlata                               4,3E-02      6,0E-02      9,1E-02      1,4E-01      2,7E-01

Štítná žláza                        8,1E-02      1,1E-01      1,8E-01      2,9E-01      5,4E-01

Děloha                               9,5E-02      1,2E-01      1,8E-01      2,8E-01      4,9E-01

 

Ostatní tkáně                     1,2E-01      1.4E-01      2,1E-01      3,1E-01      5,6E-01

 

Efektivní dávkový           7,0E-01      9,3E-01      1,4E+00     2,1E+00     3,7E+00

ekvivalent (mSv/MBq)

 

Efektivní dávkový ekvivalent po aplikaci 30 MBq leukocytů značených 111In je 17,7 mSv.

 

Efektivní dávkový ekvivalent po aplikaci 18,5 MBq trombocytů značených 111In je 13 mSv.

 

Uvedené efektivní dávkové ekvivalenty jsou přibližně stejné jako v případě provedení běžných radiologických vyšetření.

 

Aplikace 3 MBq značených leukocytů velmi malým dětem (mladším než 1 rok) způsobí absorbovanou dávku pro slezinu 90 mGy a efektivní dávkový ekvivalent 9,6 mSv. Aplikace trombocytů značených 111In způsobí ve stejném případě absorbovanou dávku pro slezinu 76 mGy a efektivní dávkový ekvivalent 6,8 mSv.

 

Jako radionuklidová nečistota 111In může být přítomen izotop india(114mIn). Má delší poločas rozpadu (49,5 dne) než 111In a může proto s časem zvyšovat příspěvek k celkové radiační zátěži. Krevní elementy značené 111In mají být aplikovány nejpozději 1 den po referenčním datu 111In-oxinu, tehdy je zabezpečeno, že množství india(114mIn) je nižší než 0,2 %.

 

Efektivní dávkový ekvivalent pro leukocyty a trombocyty značené indiem(114mIn) podle ICRP je následující:

 

Efektivní dávkový ekvivalent (mSv/MBq): 

 

                                           dospělý       15 let          10 let          5 let            1 rok

 

114mIn-leukocyty                 6,9E+01     9,3E+01     1,5E+02     2,5E+02     4,9E+02

114mIn-trombocyty              8,3E+01     1,2E+02     2,0E+02     3,2E+02     6,2E+02

 

 

Nejsou k dispozici dozimetrické údaje pro erytrocyty značené 111In. Při použití obdobné metodiky je vypočtený efektivní dávkový ekvivalent následující:

 

Efektivní dávkový ekvivalent (mSv/MBq):                                                        

 

                                           dospělý       15 let          10 let          5 let            1 rok

                                           4,0E-01      4,0E-01      7,0E-01      1,1E+00     2,0E+00

 

 

Po aplikaci 18,5 MBq erytrocytů značených indiem(111In) je efektivní dávkový ekvivalent 7,4 mSv.

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1. Seznam všech pomocných látek

Indium(111In) Oxinate:

Octan sodný, chlorid sodný, železo, kyselina chlorovodíková, voda pro injekce.

pH = 2,5 - 3,5

 

Tlumivý roztok::

Tris(hydroxymethyl)aminomethan, kyselina chlorovodíková, voda pro injekce.

pH = 7,9 - 8,1

 

6.2. Inkompatibility

Indium(111In) oxin je nespecifická látka pro značení krevních elementů a v přítomnosti plné krve rychle vytváří 111In značený transferin. Proto je nutné zajistit odstranění všech nežádoucích elementů a krevních proteinů při procesu separace.

 

Veškeré laboratorní sklo použité při přípravě reagencií pro značení musí být dokonale čisté bez přítomnosti kovových nečistot.

 

6.3. Doba použitelnosti

Doba použitelnosti přípravku Indium (111In) oxinate je 1 den od data a hodiny kalibrace. Datum exspirace je uvedeno na obalu každé lahvičky a na vnějším obalu. Doba použitelnosti tlumivého roztoku  je 3 roky od data výroby.

 

6.4. Skladování

Přípravek se skladuje při teplotě 15 - 25oC (obyčejná teplota).

 

Přípravek neobsahuje žádnou antimikrobiální přísadu.

 

Skladování musí být v souladu s příslušnými předpisy pro manipulaci s radioaktivním materiálem.

 

 

 

6.5. Druh obalu

Injekční 10 ml lékovka, uzavřená pryžovou zátkou a kovovou objímkou, vložená do olověného stínění.

Tři skleněné lékovky tlumivého roztoku.

 

6.6. Návod k použití

Příprava radiofarmak musí být v souladu jak s příslušnými předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením, tak s požadavky na kvalitu IVLP. Je nutné dodržovat zásady aseptické práce a správné výrobní praxe pro radiofarmaka v zájmu zajištění sterility procesu značení a zajištění sterility roztoku 111In-oxinu.

 

Vzhledem k nízkému množství chemických látek přítomných ve výrobku nejsou s výjímkou patřičných zásad farmaceutického a radiohygienického charakteru doporučeny žádné zvláštní pokyny pro práci.

 

Je nutné dodržovat běžné zásady pro práci s radioaktivním materiálem.

 

Po ukončení práce je veškerý použitý materiál včetně nevyužitých částí výrobků a kontejnerů považován za radioaktivní a jeho likvidace musí být plně v souladu s příslušnými předpisy. Kontaminované předměty musí být odstraňovány jako radioaktivní odpad v souladu s příslušnými předpisy.

 

Návod ke značení leukocytů

 

1. Do 50 ml stříkačky přidejte 4,5 ml ACD, 30 ml krve a 3 ml hydroxyethylškrobu.

2. Opatrně promíchejte a nechte sedimentovat na stojánku po dobu 45 - 60 minut.

3. Přemístěte plasmu bohatou na trombocyty (PLRP) do sterilní zkumavky nebo lahvičky pomocí trojcestného kohoutu. Je nutné zamezit kontaktu s erytrocyty.

4. Proveďte centrifugaci PLRP při 130 - 170 g po dobu 5 - 10 minut.

5. Přemístěte veškerý supernatant do sterilní zkumavcky nebo lahvičky.

6. Resuspendujte peletku ve 2 ml (v PBS nebo 0,9 % roztoku chloridu sodného.

7. Proveďte centrifugaci supernatantu při 1000 g po dobu 10 minut.

8. Přemístěte supernatant do sterilní lahvičky.

9. Přidejte 10,4 ml Tris pufru do 1 ml In-oxinu

10. Nechte reagovat 4 - 37 MBq In-oxinu se supernatantem po dobu 15 minut

11. Proveďte úpravu plasmy na pH 6,5 (0,8 ml ACD / 10 ml plasmy)

12. Přidejte 5 ml ACD-plasmy do znhačené směsi

13. Proveďte centrifugaci při 170 g po dobu 5 minut a uschovejte supernatant pro změření aktivity (=A)

14. Resuspendujte ve 2 - 5 ml ACD-plasmy a změřte aktivitu (=B)

15. Vypočtěte účinnost značení (=B/A+B)

 

Návod ke značení trombocytů

K 7,5 ml ACD přidejte 42,5 ml krve a proveďte centrifugaci při 200 g po dobu 15 minut. Supernatant - plasmu bohatou na trombocyty (PRP) odeberte pomocí stříkačky a proveďte acidifikaci pomocí ACD v množství 0,1 ml/ml PRP. Poté prveďte centrifugaci při 640 g.

Odstraňte supernatant - plasmu chudou na trombocyty (PPP) a resuspendujte peletku v 3 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného.

Přidejte 0,4 ml Tris pufru k 1 ml In-oxinu. Do suspenze trombocytů přidejte 4 - 37 MBq 111In-oxinu ke značení. Nechte reagovat při obyčejné teplotě po dobu 20 minut. Poté doplňte PPP do objemu 5 ml a určete aktivitu.

Volné nenavázané indium(111In) je možné oddělit jako supernatant centrifugací při 1000 g po dobu 15 minut. Tromboycyty jsou resuspendovány při v 3 ml PPP.

 

Další PPP přidejte do objemu 5 ml a určete aktivitu pro výpočet účinnosti označení. Suspenze označených trombocytů je poté možno aplikovat pacientovi.

 

7. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 LE PETTEN

Nizozemsko

 

8. ČÍSLO REGISTRACE

88/381/93-C

 

9. DATUM REGISTRACE

12.5.1993

 

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

25.6.2003

 


 <<ZPĚTCopyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software