KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEUROLOGIE  -  kazuistika NEU-10 ze dne 28.12.2004
 

SPECT regionální perfuse mozku u nemocné po ozáření 
Leksellovým gama nožem pro vaskulární malformaci

MUDr. Marie Buncová CSc.
Radioizotopové pracoviště 
IKEM
Praha 4


57 letá pacientka

Anamnéza:
- v 32 letech měla první iktový stav s bezvědomím, po něm zůstala těžká dysarthrická porucha a levostranná hemiparéza s převážným postižením dolní končetiny, byla provedena angiografie, po ní došlo k rozvoji apalického syndromu
- v 38 letech se iktová příhoda s bezvědomím a těžkou levostrannou hemiparézou opakovala
- v 48 letech provedeno angiografické vyšetření DSA, kdy zjištěna arteriovenózní malformace v Rolandické zóně mediálně v gyrus centralis vpravo, 
s dobře diferencovatelným nidem velikosti 25-30mm, zásobená z větve a. pericallosa z pravé art. cerebri ant. a částečně z art. communicans ant. zleva, s drenáží do sinus sagitalis superior, vzhledem ke stavu nemocné nebylo indikováno chirurgické řešení, zvolena byla radiochirurgická léčba, pro kterou A-V malformace byla rozsahem a lokalizací vhodná. 
Ozáření bylo provedeno Leksellovým gama nožem - velikost ozářené malformace byla 2400 mm2, průměr malformace 16,5 mm, po zákroku kvadruparéza s levostrannou převahou a dysarthrie, parésa n. II. vlevo
- od té doby průběžně opakovaně rehabilitována 

V současnosti objektivní vyšetření:
při vědomí spolupracuje, výrazná dysarthrie, vázne pohyb levého bulbu nasálně i laterálně, omezen pohyb vzhůru, vpravo naznačen konvergentní strabismus, lehká centrální paréza n.VII.vlevo, jazyk ve střední čáře, anizokorie, vpravo zornice širší, šíje volná, karotidy bez šelestu, HK reflexy bilat. vyšší, více vpravo, Mingazzini vpravo instabilita s poklesem, extenční držení prstů, palp. citlivost v oblasti loketního kloubu, ataxie vpravo, 
na DK hyperreflexie bilat. více vlevo, Mingazzini vlevo pokles, py.jevy irit. masivně vlevo, chůze hemiparetická s cirkumdukcí LDK.

Závěr: 
st.p.subarachnoidálním krvácení, rozvoj apalického syndromu po AG, odstranění A-V malformace, obj.. kvadruspasticita, porucha okohybné inervace - nález se při opakovaných kontrolách nemění, pacientka průběžně opakovaně rehabilitována.


Scintigrafické vyšetření

K scintigrafickému zobrazení regionální perfuse mozku odeslána z Vojenského rehabilitačního ústavu - Slapy. Při vyšetření byl použit preparát Neuroscan  (ROTOP Pharmaka GmbH) (99mTc-hexametylpropylenaminoxim).

Zobrazení bylo zahájeno za cca 30 min. po aplikaci 500 MBq 99mTcHMPAO Neuroscan fy ROTOP, akvizice provedena dvouhlavou rotační gamakamerou DST-XL Sopha opatřenou LEHR kolimátory, při nahrávání studie byly použity tyto parametry: orbitální dráha 360°, 128 kroků, matice 128x128, krok 30 sekund. Rekonstrukce byla provedena počítačem NXT protokoly Tomography a MultiDimCerebral SPECT. Symetrie akumulace v mozečku byla hodnocena bez subtrakce pozadí a zpracování bylo provedeno Manual processing. 

Obr. č. 1 Obr. č. 2

 
/Obr. č. 1: Defekt akumulace parasagitálně postihující kůru i podkoří
- zobrazení "
volum cube"/  

 

 
/Obr. č. 2: Snížená akumulace v kůře pravé hemisféry v oblasti vertexu snížení akumulace v podkoří pravé hemisféry, naznačená asymetrická akumulace radiofarmaka v hemisférách mozečku - transverzální řezy/  

 

Obr. č. 3
 
/Obr.č. 3 - Evidentní bilaterálně snížená akumulace radiofarmaka orbitofrontálně (orbitofrontální atrofie?), v mediálním pohledu defekt akumulace v pravé hemisféře centrálně - anatomicky normalizovaná perfusní mapa mozku/  

  

Obr. č. 4a Obr. č. 4b
 
/Obr. č. 4a a 4b:
Snížení akumulace  bilaterálně orbitofrontálně, méně výrazně i v ostatní tkáni frontálních laloků, v mediálním pohledu snížení akumulace  v kůře mediálně centrálně více v pravé hemisféře - zobrazení kůry v 3D a porovnání  s věkem odpovídající populací/  

 

Obr. č. 5 Obr. č. 6
 
/Obr. č. 5:
V pohledu na vertex patrný defekt v pravé hemisféře parasagitálně centrálně - zobrazení 3D povrchu mozku  pomocí izokontury/
   
/Obr. č. 6: Cca horizontální řezy,
z  kterých volíme vrstvy, kde je patrná aktivita v  mozečeku a které sečteme/

 

Obr. č. 7a Obr. č. 7b
 
/Obr. č. 7a a 7b: 
Superiorní a inferiorní vrstva sumačního obrazu mozečku - zobrazení volum cube/

 

Obr. č. 8 Obr. č. 9
 
/Obr. č. 8:
sumační obraz mozečku s vyznačenými ROI pravé a levé hemisféry mozečku/
   
/Obr. č. 9: porovnání četnosti v ROI pravé a levé hemisféry mozečku
- zde významně vyšší četnost v ROI z pravé mozečkové hemisféry/

 

Závěr scintigrafického vyšetření: v pravé hemisféře parasagitálně centrálně defekt perfuse postihující kůru, zasahující do podkoří, snížení akumulace bilaterálně orbitofrontálně a bilat. lehce v celém frontálním laloku, snížená akumulace v levé hemisféře mozečku - gmg. zn. zkřížené diaschízy.

Diskuse:
Scintigrafie mozku dokumentovala ložiskovou lézi v pravé hemisféře postihující kůru i podkoří, odhalila významné snížení perfuse bilaterálně orbitofrontálně a zkříženou mozečkovou diaschízu.


Pracoviště:

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY
RADIOIZOTOPOVÉ PRACOVIŠTĚ
Přednosta: MUDr. Marie Buncová, CSc.
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4 - Krč

kontakt na autora:
tel.: 2/6108-3290 nebo 3646
email: mabn@medicon.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software