KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  GIT, JÁTRA A ŽLUČOVÉ CESTY  -  kazuistika GIT-25 ze dne 05.02.2019
 

Dynamická scintigrafie slinných žláz s 99mTc pertechnetátem


MUDr. Maroš Zozuľak
Oddělení nukleární medicíny
Masarykova městská nemocnice v Jilemnici
Úvod:

Dynamická scintigrafie slinných žláz je jednoduché, dobře reprodukovatelné neinvazivní vyšetření, které podává informaci o funkčním stavu velkých slinných žláz na základě úrovně a rychlosti vychytávání indikátoru a také o jejich drenáži. Mechanizmus akumulace a exkrece je nejspíš založený na skutečnosti, že vyšetřovací látka má podobné fyzikálně-chemické vlastnosti jako chlor a využívá stejných transportních mechanizmů. 

Funkční vyšetření je prováděno jako dynamická studie ihned po i.v. aplikaci vyšetřovací látky, přičemž se sleduje a srovnává úroveň akumulace indikátoru v jednotlivých žlázách a rychlost jeho vyplavování po podání salivačního podnětu (standardně citronová šťáva) včetně výpočtu ejekční frakce. Vyšetření je možné doplnit statickým snímkem hlavy a krku po skončení dynamické studie k posouzení eventuální retence radiofarmaka ve žlázách. 

Hodnocení vyšetření je jednak vizuální, ale především spočívá v hodnocení křivek průběhu radioaktivity v čase konstruovaných z oblastí zájmu vyznačených nad čtyřmi velkými slinnými žlázami, to znamená nad žlázami příušními a podčelistními. V literatuře se uvádí řada semikvantitativních matematických parametrů vztažených k fyziologickému průběhu křivek. Rozptyl těchto hodnot je ale značný a u jednotlivých autorů se liší. U jednostranných patologií má především význam vzájemné srovnání a průkaz funkční asymetrie.

Metoda je užitečná v diagnostice Sjögrenova syndromu, xerostomie, sialoadenitíd (včetně postiradiační sialoadenitídy), sialolitiázy a nádorů slinných žláz, pokud jsou spojené s poruchou funkce či drenáže žlázy.


Kazuistika:

77-letá pacientka po strumektomii před léty s následnou substituční terapií, hypertonička a diabetička 2. typu přichází k lékaři pro víc než dva měsíce trvající edém a intermitentní silné bolesti v oblasti pravého temporomandibulárního kloubu.

Potíže začaly po extrakci premoláru vpravo nahoře, od té doby přeléčená bez valného efektu čtyřmi typy antibiotik. Na naše oddělení odeslána ke scintigrafii slinných žláz k vyloučení jejich patologie.

V laboratoři je přítomná vyšší sedimentace (15/43) a lehká eozinofilie a bazofilie v krevním obrazu, CRP je nízké, screening řady autoimunitních protilátek je v normě.

Dle sdělení klinika provedené zobrazovací metody potíže neozřejmily (výsledky nemáme k dispozici).


Vyšetření:

Provedli jsme dynamické vyšetření zaměřené na oblast hlavy a krku ihned po aplikaci 400 MBq 99mTc technecistanu sodného (99Mo/99mTc-generátor UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical). Cílová oblast byla snímána po dobu 40 minut, ve 30. minutě byla podána citronová štáva jako salivační podnět. Po skončení vyšetření jsme doplnili statický snímek oblasti. Nad příušními a podčelistními žlázami jsme vyznačili oblasti zájmu, z nich byly zkonstruovány křivky průběhu radioaktivity v čase:

1. Křivky konstruovány z oblastí zájmů nad pravou a levou příušní žlázou.


Obr. č. 1: Křivky jsou tvarem i výškou asymetrické. Křivka levé příušní žlázy je vyšší, v akumulační fázi  strmě stoupá. Křivka příušní žlázy pravé je nápadně nižší a má plošší akumulační fázi. Reakce na salivační  podnět je oboustranně normální. Ejekční frakce levé příušní žlázy je 59% a pravé 46%.

/ Obr. č. 1:
Křivky jsou tvarem i výškou asymetrické. Křivka levé příušní žlázy je vyšší, v akumulační fázi strmě stoupá.
Křivka příušní žlázy pravé je nápadně nižší a má plošší akumulační fázi. Reakce na salivační podnět je oboustranně normální.
Ejekční frakce levé příušní žlázy je 59% a pravé 46%.
/2. Křivky konstruovány z oblastí zájmů nad pravou a levou podčelistní žlázou.


Obr. č. 1: Křivky mají podobnou výšku a tvar, jejich průběh je fyziologický, reakce na salivační podnět je normální. Ejekční frakce levé podčelistní žlázy je 69% a pravé 65%.

/ Obr. č. 2: Křivky mají podobnou výšku a tvar, jejich průběh je fyziologický, reakce na salivační podnět je normální.
Ejekční frakce levé podčelistní žlázy je 69% a pravé 65%.
/


Závěr:

Výsledek vyšetření svědčí pro významně sníženou funkční zdatnost pravé příušní žlázy, funkce ostatních žláz je normální. Drenáž všech slinných žláz je volná. 
Indikující lékař stav uzavřel jako subakutní sialoadenitídu pravé příušní žlázy. 


Diskuze:

Scintigrafie slinných žláz je málo frekventované, ale přesto v některých případech užitečné vyšetření.
Mezi jeho hlavní přednosti patří neinvazivnost, nenáročnost pro pacienta a posouzení funkce všech velkých slinných žláz současně při jednom podání radiofarmaka.

Nevýhodou je nespecifita vyšetření, které odhalí funkční poruchu, ale nestanoví její příčinu. 

Přínos vyšetření jsme demonstrovali na příkladu naší pacientky, u které scintigrafie výrazně přispěla k diagnóze.Literatura:

1. FOGELMAN, Ignac, Susan CLARKE, Gary COOK a Gopinath GNANASEGARAN. An atlas of clinical nuclear medicine. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, c2014, s. 1245-1255. ISBN 978- 1841846538.

2. KLUTMANN, S., K.H. BOHUSLAVIZKI, S. KRÖGER, C. BLECKMANN, W. BRENNER, J. MESTER a M. CLAUSEN. Quantitative Salivary Gland Scintigraphy. J. Nucl. Med. Technol. [online]. 1999, (March 1 vol. 27 no. 1), 20-26 [cit. 2018-11-07]. Dostupné z: http://tech.snmjournals.org/content/27/1/20

3. URBÁNEK, Jan. Nukleární medicína: učební text. 3., zcela přepracované vydání. Jilemnice: Gentiana Jilemince, 2000, s. 88. ISBN 80-902133-9-1.

4. VAN DEN AKKER, Hans Pieter. ASPECTS OF SALIVARY GLAND SCINTIGRAPHY WITH 99mTc -PERTECHNETATE [online]. Amsterdam, 1988 [cit. 2018-12-07]. Dostupné z: https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/20/026/20026566.pdf. Disertace. Universiteit van Amsterdam.

Pracoviště:

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici
Oddělení nukleární medicíny
Primář: MUDr. Lenka Tylová
Metyšova 465
514 15 Jilemnice 


kontakt na autora:
MUDr. Maroš Zozuľak
481 551 322

zozul.m@gmail.com

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software