KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-4 ze dne 19.01.2000
 

Perfúzní scintigrafie myokardu: normální nález

MUDr. Milan Kamínek
Klinika nukleární medicíny
FN Olomouc


Úvodní metodické poznámky:

201Tl protokol (stress-redistribuce-reinjekce): Aplikace 70-100 MBq 201Tl (podle váhy pacienta) na vrcholu zátěže (bicyklová ergometrie nebo dipyridamol i.v. 0,56 mg/kg), SPECT za 5 min. (zátěž) a za 3 - 4 hod. (redistribuce). Při nálezu fixního defektu perfúze aplikována reinjekce 30-40 MBq 201Tl a provedeno zobrazení SPECT za 15 minut.

Vyšetření se provádělo pomocí dvouhlavé scintilační tomografické kamery Apex Helix fy Elscint, pro SPECT myokardu byla používána 1 hlava s paralelním kolimátorem typu LEAP, úhel rotace 180°, 30 projekcí po 6° z pravé přední šikmé projekce 45° do levé zadní šikmé projekce 45°. Rekonstrukce byla provedena filtrovanou zpětnou projekcí (filtr Butterworth, cutoff frekvence 0,35 a order 5).

Nález byl hodnocen vizuálně na zobrazených tomografických řezech ve vertikální dlouhé ose (VLA), horizontální dlouhé ose (HLA) a v horizontální krátké ose (HSA) (obr.1) . Dále byla kvantifikována distribuce radiofarmaka na polárních mapách schematické znázornění vytváření polárních map (A,B). Povodí hlavních koronárních tepen: LAD = left anterior descending artery (ramus interventricularis anterior), Cx = left circumflex artery (ramus circumflexus), RCA = right coronary artery (arteria coronaria dextra) (C) (obr.2) .

Schematické znázornění tomografických řezů při SPECT vyšetření myokardu: VLA (vlevo) – řez ve vertikální dlouhé ose (sagitální), HLA (uprostřed) – řez v horizontální dlouhé ose (transverzální), HSA (vpravo) – řez v horizontální krátké ose (koronální).

řezy myokardu
/ Obrázek č.1: schematické znázornění tomografických řezů: VLA, HLA, HSA /

 

polární mapy perfúze myokardu
/ Obrázek č.2: schematické znázornění vytváření polárních map /

Normální nález:

44 letá žena s námahovou anginou pectoris odeslaná k detekci ICHS. Normální nález na zátěžové scinigrafii myokardiální perfuze (obr.3). Homogenní distribuce radiofarmaka (přípravek Thallous(Tl201) Chloride Injection) na tomografických řezech v zátěži (vlevo) a v klidu (vpravo). Pacientka měla provedenu koronarografii bez průkazu významné stenózy.

201Tl: perfúze myokardu
/ Obrázek č.3: SPECT myokardu pomocí 201Tl-chloridu, vlevo zátěž,
vpravo klidové zobrazení - redistribuce /

 

201Tl: perfúze myokardu-polární mapy
/ Obrázek č.4: Zobrazení formou polárních map /

Polární mapy u téže pacientky, normální nález (obr.4). Vlevo nahoře distribuce radiofarmaka v zátěži, vpravo nahoře v klidu. Vlevo dole rozdílová mapa. Vpravo dole orientační schéma povodí koronárních tepen.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
Klinika nukleární medicíny
přednosta: Doc.MUDr. Miroslav Mysliveček
I.P.Pavlova 6
775 20 OLOMOUC

kontakt na autora:
tel. 068-5854284, fax: 068-5852519
e-mail:
milan.kaminek@fnol.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software