KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-186 ze dne 30.04.2013
 

Falešně pozitivní nález při vyšetření preparátem 111In-OctreoScan

MUDr. David Zogala, MUDr. Jozef Kubinyi, PhD., FEBNM, MUDr. Valérie Knotková
Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN Anamnéza:
38-letý pacient po resekci náhodně zachyceného neuroendokrinního tumoru (NET) z pravé ledviny byl referován na naše oddělení z poradny pro léčbu NET k provedení scintigrafie somatostatinových receptorů. 
Anamnesticky bez významných komorbidit.
Klinicky bez karcinoidového syndromu, stabilní hmotnost, fyzikálně krom obezity bez patologie.

Laboratorní výsledky (jen odchylky od normy):
kreatinin 115 umol/l, GMT 1,44 ukat/l, cholesterol 6,02mmol/l, TAG 3,23mmol/l, leukocyty 11,56,
chromogranin: 167,1ng/l (norma do 98) 

Scintigrafie:
19.11.-21.11.2012 jsme u pacienta provedli scintigrafii somatostatinových receptorů s přípravkem 111In-OctreoScan.
Použita hybridní kamera GE Infinia Hawkeye (vybavena low dose CT), akvizice statických scintigramů břicha 4 hod. po aplikaci, celotělových scintigramů a SPECT/CT břicha 24 a 48 hod. po aplikaci.
V oblasti pod pravou ledvinou, která je deformována při stp. resekci tumoru, jsme registrovali v čase stacionární, dobře kontrastní ložisko patologicky zvýšené akumulace radiofarmaka, které jsme interpretovali jako tkáň NET (obr. 1 a obr. 2). K přesnějšímu morfologickému posouzení jsme doporučili plnohodnotné kontrastní CT. V ostatním rozsahu byla patrná jen fyziologická akumulace (játra, žlučové cesty, slezina, střevní obsah, obě nadledviny).
Obr.č.1: Statický scintigram torza po 24 hod. v předozadním (a) a zadopředním (b) pohledu. Ložisko zvýšená akumulace radiofarmaka interpretované jako NET označeno šipkou.

/ Obr.č.1: Statický scintigram torza po 24 hod. v předozadním (a) a zadopředním (b) pohledu.
Ložisko zvýšená akumulace radiofarmaka interpretované jako NET označeno šipkou. /

Obr. č. 2: SPECT/CT břicha, v horní řadě prosté CT řezy (zleva vždy koronární, sagitální a axiální), v prostřední řadě řezy SPECT, ve spodní řadě fúze obou modalit. Vpravo nahoře pak scout CT a vpravo dole MIP rekonstrukce SPECT v zadním pohledu. Výše zmíněná suspektní léze označena červeným křížkem. Na CT řezech v místě předpokládaného uložení levé ledviny patrná jen vakovitá kolekce tekutiny, nejspíše konečný projev obstrukční nefropatie.

/ Obr. č. 2: SPECT/CT břicha, v horní řadě prosté CT řezy (zleva vždy koronární, sagitální a axiální), v prostřední řadě řezy SPECT, ve spodní řadě fúze obou modalit.
Vpravo nahoře pak scout CT a vpravo dole MIP rekonstrukce SPECT v zadním pohledu. Výše zmíněná suspektní léze označena červeným křížkem.
Na CT řezech v místě předpokládaného uložení levé ledviny patrná jen vakovitá kolekce tekutiny, nejspíše konečný projev obstrukční nefropatie. / Nezobrazila se levá ledvina, proto jsme po vymizení reziduální aktivity indiového preparátu v nejbližším možném termínu doplnili dynamickou scintigrafii ledvin pomocí 99mTc-MAG3 (přípravek Technescan MAG3) (obr. 3), kde jsme prokázali afunkci levé ledviny a atypický tvar ledviny pravé, která modifikována operačním výkonem. Výše popsané somatostatin-avidní ložisko však nejspíše odpovídá právě dolnímu pólu pravé ledviny.
Obr. č. 3: Dynamická scintigrafie ledvin. V horní sérii obrázků dynamický záznam á 2 min., vlevo dole sumace dat a vpravo dole nefrografické křivka z ROI z oblasti pravé ledviny. Výše zmíněné ložisko označeno šipkou.

/ Obr. č. 3: Dynamická scintigrafie ledvin. V horní sérii obrázků dynamický záznam á 2 min., vlevo dole sumace dat a vpravo dole
nefrografické křivka z ROI z oblasti pravé ledviny. Výše zmíněné ložisko označeno šipkou. / K definitivnímu objasnění nálezu jsme indikovali ještě statickou scintigrafii pomocí 99mTc-DMSA (Technescan DMSA), při které jednoznačně potvrzujeme, že ložisko zachycené na OctreoScanu odpovídá ledvinnému parenchymu a o nádorovou tkáň se nejedná. (obr. 4 a obr. 5). Levá ledvina nezobrazena.
Obr.č.4: Statický scintigram ledvin pomocí DMSA, šipkou označen korelát nálezu na OctreoScanu.

/ Obr.č.4: Statický scintigram ledvin pomocí DMSA, šipkou označen korelát nálezu na OctreoScanu. /
Obr. č. 5: SPECT/CT pomocí DMSA, rozložení odpovídá obr. 2. Červený křížek označuje kaudální část pravé ledviny, která byla původně považována za tkáň NET.

/ Obr. č. 5: SPECT/CT pomocí DMSA, rozložení odpovídá obr. 2. Červený křížek označuje kaudální část pravé ledviny, která byla původně považována za tkáň NET. / Závěr:

Prezentována kazuistika falešně pozitivního ložiskového nálezu při vyšetření OctreoScanem, následná vyšetření ledvin (v krátkém časovém odstupu) umožnila jeho včasnou korekci, pacientovi tedy nebyla způsobena újma.
K hodnocení scintigramů je nutno přistupovat obezřetně a korelovat je s výsledky dalších zobrazovacích metod (zde nebylo dostatečně nápomocné ani provedené low-dose CT břicha).
Pracoviště:


Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN
přednosta: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.
U Nemocnice 5
120 08 Praha 2


kontakt na autory:
david.zogala@centrum.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software