KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-210 ze dne 26.11.2014
 

Vyšetření přípravkem Octreoscan u polymorbidní pacientky s nádorovou triplicitou


MUDr. David Zogala1, MUDr. Petr Dvořák1, MUDr. Jozef Kubinyi1, PhD., FEBNM, MUDr. Magdalena Stefanová2, PhD
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN (1)
Interní oddělení, gastroenterologické pracoviště, Nemocnice Na Františku Praha (2)


Anamnéza

RA: rodiče zemřeli věkem, nejmladší bratr ve 41 letech na leukémii, mladší bratr v 39 letech na ca žaludku

OA:
 
- ve 14 letech myokarditida + revmatismus, 
- ICHS chron. v. s. - st. p. IM spodní stěny dle EKG 
- mitrální insuficience méně až středně významná, lehká trikuspidální insuficence, lehká aortální insuficence, 
- arteriální hypertenze II. st. dle WHO, 
- diabetes mellitus 2. typu na dietě, hypercholesterolemie, 
- vředová choroba gastroduodena před lety, t. č. v remisi, st. p. operaci žaludku v r. 1980 
- chronická žilní insuficience, 
- recidivující Ca mammy- bilat. stp. 4x operacích L prsu, hormonální ter., stp. pseudosubkutánní ablaci a exanteraci axilly l. sin 09/2003, stp. mastektomii l. sin 02/2004, st. p. hormonální terapii arimidex s parc. efektem
- invazivní adenokarcinom ascendens, stp. pravostranné hemikolektomii 04/13

AA: alergie na PNC 

PSA: dříve zdravotní sestra 

Průběh:
79-letá pacientka s anamnézou recidivujícího Ca mammy a adenokarcinomu tlustého střeva po pravostranné hemikolektomii v remisi, byla referována na naše oddělení k provedení scintigrafie somatostatinových receptorů přípravkem Octreoscan pro nově zjištěný NET G1 (Ki67 1%) sigmatu, diagnostikovaný z polypektomie při dispenzární koloskopii.
Ve dnech 6.-8.1.2014 jsme standardně provedli vyš. Octreoscanem. V oblasti břišní dutiny bez průkazu patologicky fokálně zvýšené denzity somatostatinových receptorů svědčících pro možnou tkáň NET. Překvapivý byl však nález hyperakumulujícího ložiska v oblasti pravé axilly (s intenzitou akumulace nižší než v parenchymu jater), v CT obraze zde byla patrná 26 mm kulovitá denzní expanze. Vzhledem k celkovému kontextu jsme považovali možnost metastázy NET tlustého střeva za málo pravděpodobnou, nález jsme interpretovali jako v.s. maligní infiltraci lymfatické uzliny avšak jiného origa než NET (nejspíše Ca mammy).
Na základě tohoto nálezu byl následně doplněn vyšetřovací program, bylo zjištěno tumorózní ložisko v pravém prsu, které bylo řešeno ablací pravého prsu a exenterací axilly - histologicky byl potvrzen invazivní karcinom s jednou uzlinovou metastázou (patrně korelát výše popsaného ložiska).
 
Obr. 1: Octreoscan 7.1.2013. Vyšetření bylo provedeno po i.v. aplikaci 220  MBq  111In- pentetreotidu (Octreoscan) na SPECT/low-dose CT kameře GE Infinia Hawkeye. Obr. z akvizice 24 hod. po aplikaci. Celotělová statická scintigrafie v předozadním a zadopředním pohledu. Patrné ložisko v oblasti pravé axilly.

/ Obr. 1: Octreoscan 7.1.2013. 
Vyšetření bylo provedeno po i.v. aplikaci 220 MBq 111In- pentetreotidu (Octreoscan) na SPECT/low-dose CT kameře GE Infinia Hawkeye.
Obr. z akvizice 24 hod. po aplikaci. Celotělová statická scintigrafie v předozadním a zadopředním pohledu. Patrné ložisko v oblasti pravé axilly. /
 


Obr. 2: Octreoscan 7.1.2013. V horní řadě low-dose CT, v prostřední řadě řezy SPECT, v dolní řadě fúze SPECT/CT- zleva vždy řez v rovině koronární, sagitální a axiální. Vpravo dole pak MIP rekonstrukce. Patologické ložisko v oblasti pravé axilly značeno červeným křížkem.

/ Obr. 2: Octreoscan 7.1.2013. 
V horní řadě low-dose CT, v prostřední řadě řezy SPECT, v dolní řadě fúze SPECT/CT- zleva vždy řez v rovině koronární, sagitální a axiální.
Vpravo dole pak MIP rekonstrukce. Patologické ložisko v oblasti pravé axilly značeno červeným křížkem. /
Závěr
Prezentován případ fokální hyperakumulace přípravku Octreoscan v metastáze karcinomu mammy u pac. s nádorovou triplicitou. Zvýšená exprese somatostatinových receptorů je fenoménem známým nejen u NET, ale i u řady dalších malignit, což je nutné zohlednit při interpretaci nálezů. 
Pracoviště:


Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN1
přednosta: Prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.
U Nemocnice 5
120 08 Praha 2
Interní oddělení, gastroenterologické pracoviště, Nemocnice Na Františku Praha
2

kontakt na autory:
david.zogala@centrum.cz


 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2014, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software