Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Bronchogenní karcinoid

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

NO: U 55letého muže byl zjištěn bronchogenní karcinoid horního laloku levé plíce s hilovou adenopatií vlevo a dle CT narušením struktury 2.žebra a prorůstáním do hrudní stěny. CT 11/2012: ložisko v S1-3 vlevo s prorůstáním do hrudní stěny a hilová adenopatie vlevo, ložisko 81x93x80 mm, dle CT nepravidelná kortika 2.žebra vlevo. Bulozní emfyzém, cysty ledvin.
Bronchoskopie 1/2013: rozšíření kariny u horního lobárního ústí vlevo, jinak bez patologie.

Provedena zevní radioterapie, která proběhla v roce 2013.

Na naší klinice jsme provedli scintigrafické vyšetření 8/2013.

Scintigrafie skeletu
Celotělový scintigram doplněný tomografickou scintigrafií (SPECT) s CT hrudníku (obr.1) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé hybridní tomografické scintilační kameře Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens.


Obr.1: Scintigrafie skeletu. Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT se zaměřením na hrudník.

/ Obr.1: Scintigrafie skeletu. Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT se zaměřením na hrudník. /Pozorujeme lehce zvýšenou osteoblastickou aktivitu v levé lopatce dorzálně (spina scapulae), v akromioklavikulárním skloubení vpravo, v pravém kolenním kloubu (patela, proximální část tibie), v levém tarzu. Nález nemá charakter metastatického postižení skeletu.

V červnu 2015 byl nemocný odeslán onkoložkou k dalšímu scintigrafickému vyšetření před zvažovanou léčbou somatostatinovými analogy. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT hrudníku za 4 hod. (obr. 2 - 3) a 24 hod. (obr. 4 - 16) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). 

 


Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.Obr.3: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Vpravo nahoře i dole zaměřeno na ložisko v levé plíci.

/ Obr.3: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Vpravo nahoře i dole zaměřeno na ložisko v levé plíci. / Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Vpravo nahoře i dole zaměřeno na ložisko v levé plíci.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Vpravo nahoře i dole zaměřeno na ložisko v levé plíci. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Koronární řez

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Koronární řez / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Koronární řez.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Koronární řez. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Koronární řez.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Koronární řez. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Koronární řez.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Koronární řez. / Obr. č. 9: CT hrudníku. Koronární řez.

/ Obr. č. 9: CT hrudníku. Koronární řez. / Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Sagitální řez.

/ Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Sagitální řez. / Obr. č. 11: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Sagitální řez.

/ Obr. č. 11: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Sagitální řez. / Obr. č. 12: CT hrudníku. Sagitální řez.

/ Obr. č. 12: CT hrudníku. Sagitální řez. / 
Obr. č. 13: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Transverzální řez.

/ Obr. č. 13: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Transverzální řez. / Obr. č. 14: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Transverzální řez.

/ Obr. č. 14: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Transverzální řez. / 

 


Obr. č. 15: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Transverzální řez.

/ Obr. č. 15: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Transverzální řez. / 

 


Obr. č. 16: CT hrudníku. Transverzální řez.

/ Obr. č. 16: CT hrudníku. Transverzální řez. / 


Kromě fyziologické depozice radioaktivity v játrech, slezině, tračníku, v ledvinách a močovém měchýři pozorujeme chabě zvýšenou depozici radiofarmaka v levém středním plicním poli, při došetření 24 hodin od aplikace RF je akumulace v levém plicním křídle zřetelněji patrná. Na tomogramech je zřejmé, že se jedná o viabilní akumulující lem kaudálně kolem rozsáhlého infiltrativního zastínění v horním plicním poli vlevo, kromě tohoto lemu je patrná ještě velmi chabě zvýšená depozice radioaktivity dorsobazálně v dolním laloku, kde v CT obraze možné sekundární zánětlivé změny? V pravém plicním křídle bez průkazu patologické akumulace RF. Závěr: Nález svědčí pro přítomnost viabilního lemu mírně zvýšené denzity somatostatinových receptorů kolem rozsáhlé patologické neakumulující léze v levém horním plicním poli (centrální fotopenická oblast). Chabě nespecificky zvýšená akumulace RF v oblasti levé plicní baze dorsálně nejspíše odpovídá chronickým zánětlivým změnám v této lokalizaci.

Závěr:
U pacienta jsme scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem prokázali lem nádorové tkáně s mírně zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů kolem rozsáhlé patologické neakumulující léze v levém horním plicním poli. Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz , havel.martin@gmail.com


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz