KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-87 ze dne 20.12.2014
 

SPECT mozku preparátem Neuroscan u pacientky s Creutzfeldt-Jakobovu chorobu

MUDr. Milan Konvička
Oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Znojmo, přísp. org. 


Anamnéza:
Pacientka H.M., 58 let, až na lehké astma léčené dle potřeby Ventolinem dosud zdráva.
Na neurologické oddělení přijata 14.5.2013 s pouze týden trvající anamnézou poruch chování. Potíže začaly krátce po úmrtí otce a po konfliktu s matkou. Dle rodiny se počala chovat „jako blázen“. Zmateně manipuluje s předměty. Jde s manželem okopávat, neví, k čemu je motyka. Sdělí, že zapomněla zavřít slepice a nasadí si hodinky se slovy „Už to mám.“ Občasné pohledy do prázdna. Občasné zapotácení i pády, jako by zakopla. Potíže v průběhu týdne progredují.
Sama pacientka si na nic nestěžuje. 

Objektivně:
Při příjmu spolupracující. Neví, že je v nemocnici, orientována osobou i časem. Odpovídá přiléhavě, ale zpravidla jednoslovně. Vyšší TK (170/100). Ostatní interní i neurologické vyšetření bez pozoruhodností. 

V laboratorních vyšetřeních (hematologie, biochemie, rozsáhlé serologické testy, vyšetření likvoru) bez pozoruhodností.
EEG opakovaně s hrubě abnormím záznamem, nespecifické smíšené projevy (zpočátku převážně iritační, po týdnu již spíše hypofunkční) nad předními kvadranty. Kolísající vigilita, bez přesvědčivé epileptické abnormity.
Sono karotid: hemodynamicky nevýznamný nález
CT mozku nativ: drobná kalcifikace vlevo temporálně, malý tkáňový defekt v obl. capsula externa vpravo
MR mozku: bez pozoruhodností
Psychiatrické vyšetření: se závěrem v.s. smíšená disociativní porucha, dif. dg. deprese, demence.
Psychologické vyšetření: týden po přijetí již orientace jen částečně osobou (křestní jméno), místem a časem již ne, těžkosti s porozuměním řeči, těžkosti při artikulaci.

30.5.2013, dva týdny po přijetí proveden SPECT mozku
Podání 500 MBq 99mTc –HMPAO (přípravek Neuroscan firmy ROTOP Pharmaka AG). Dvouhlavá kamera Philips Axis 2000, kolimátory LEUHR-FAN. 60 kroků po 3°, 20 s/step. Zoom 1,0
Akvizice obtížná – pacientka zcela nespolupracující, se snahou hýbat se (k výraznější sedaci nebylo přistoupeno z důvodu nejasného neurologického stavu), navíc s výrazně krátkým krkem.
Před rekonstrukcí dat musela být použita korekce Raw dat na pohyb.Obr. č. 1: Je patrno mírně slabší zobrazení celé levé hemisféry.

/ Obr. č. 1: Je patrno mírně slabší zobrazení celé levé hemisféry. /Jiné přesvědčivé ložiskové či difusní změny, které by vysvětlovaly rychle progredující demenci, nalezeny nebyly. 

Další vývoj
Vysloveno podezření na chorobu ze skupiny prionóz. Pacientka objednána na superkonziliární vyšetření na neurologickou kliniku FN, do té doby propuštěna domů (30.5.2014)
4.6.2014 přijímána pro akutní dušnost – prokázána plicní embolizace. Konstatována další progrese neurologického stavu (kvadrupyramidová symptomatika akcentovaná vpravo, rigidita, rozpad řeči...). Superkonziliární vyšetření na neurologické klinice potvrzuje podezření na prionovou chorobu.
Pacientka z neurologie překládána na Oddělení pro dlouhodobě nemocné, kde 12.7.2014 umírá.
Pitva a vyšetření v Národní referenční laboratoři prionových chorob potvrzuje Creutzfeldt-Jakobovu chorobu.

Shrnutí
Kazuistik a prací týkajících se C-J choroby ve SPECT obrazu není mnoho a nelze v nich vysledovat charakteristický nález pro C-J chorobu. (Popisovány jsou difusní hypoperfuze vpravo fronto-parietálně, jindy fokální hypoperfuze vlevo fronto-parieto-temporálně...). 
Proto si dovoluji poskytnout výše uvedenou kazuistiku z našeho pracoviště, kdy při již výrazně pokročilých poruchách chování i hybnosti byl nález na SPECT mozku s HMPAO prakticky normální. (Jen nevýrazně slabší zobrazení levé hemisféry, které však s ohledem na obtíže při akvizici nelze brát jako zcela přesvědčivé).

Pracoviště:


Nemocnice Znojmo, přísp. org.
Oddělení nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Milan Konvička
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmokontakt na autora:
milan.konvicka@nemzn.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software