KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-86 ze dne 5.12.2014
 

Scintigrafie skeletu - superscan

MUDr. Pavel Širůček, Ph.D., MUDr. Martin Havel
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava


81letá pacientka s mnohočetnými osteoplastickými kostními metastázami odhalenými při CT vyšetření trupu byla v rámci došetření odeslána ke scintigrafii skeletu. Z komorbidit byla přítomna hypertneze, chronické srdeční selhávání, anamnesticky pacientka prodělala infarkt myokardu. 
Po aplikaci 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) byla za 2 hodiny provedena celotělová scintigrafie skeletu na dvoudetektorové tomografické kameře Symbia S firmy Siemens. Scintigram ukázal difúzně nehomogenně zvýšenou akumulaci radiofarmaka v axiálním skeletu – převážně v hrudní páteři a v žebrech, další ložiska byla patrna v hrudní kosti a v kalvě vpravo frontoparietálně. Apendikulární skelet byl zobrazen jen chabě, nebyl patrný žádný uptake radioindikátoru v ledvinách. Nález odpovídal masivní diseminaci maligního onemocnění do skeletu – jednalo se o tzv. „suprescan“.
CT břicha a pánve bylo provedeno den před scintigrafií skeletu. V oblasti pravostranných adnex bylo patrno smíšeně denzní, ostře ohraničené oválné ložisko velikosti 52x46x54 mm, s obsahem solidní a tekuté složky, v oblasti adnex vlevo se pak nacházelo obdobné ložisko s větší cystickou složkou velikosti 54x34x40 mm. Popsán byl dále drobný peritoneální výpotek a zejména difúzní mnohočetné osteoplastické postižení zobrazeného skeletu. 
Sonografista ve shodě s CT nálezem popsal tumorózní expanzi obou ovárií s reaktivním výpotkem.
Laboratorně byly elevovány hodnoty tumorových markerů – CA 125 na 305,3 U/ml (norma < 35 U/ml), CA 19-9 na 309,7 U/ml (norma < 37 U/ml) a CA 72-4 na 52,8 U/ml (norma < 4 U/ml). Zvýšená byla hladina alkalické fosfatázy na 16,5 ukat/l (norma 0,5-2 ukat/l), hladina vápníku v séru byla naopak snížená na 1,53 mmol/l (norma 2,1-2,65 mmol/l).
Pacientka byla analgetizována, vzhledem k masivnímu postižení skeletu byla zahájena terapie bisfosfonáty.
 Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci s nálezem difúzně zvýšené a nehomogenní akumulace radiofarmaka v oblasti axiálního skeletu - převážně v hrudní páteři a žebrech, v hrudní kosti, v kalvě frontoparietálně vpravo. Apendikulární skelet je zobrazen chabě, nejsou zobrazeny ledviny. Nález odpovídá mnohočetné diseminaci maligního onemocnění do skeletu - jedná se o tzv. „suprescan“.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci s nálezem difúzně zvýšené a nehomogenní akumulace radiofarmaka
v oblasti axiálního skeletu - převážně v hrudní páteři a žebrech, v hrudní kosti, v kalvě frontoparietálně vpravo. 
Apendikulární skelet je zobrazen chabě, nejsou zobrazeny ledviny. Nález odpovídá mnohočetné diseminaci maligního onemocnění do skeletu - jedná se o tzv. „suprescan“. /Obr. č. 2: CT Th-L páteře v sagitální rovině - difúzní mnohočetné osteoplastické postižení zobrazeného skeletu.

/ Obr. č. 2: CT Th-L páteře v sagitální rovině - difúzní mnohočetné osteoplastické postižení zobrazeného skeletu. / Diskuze:

„Superscan“ je typ scintigrafického nálezu, který poukazuje na výrazně zvýšený kostní metabolizmus. Vyznačuje se nápadným kontrastem mezi skeletem a měkkými tkáněmi, což je důsledek výrazného vychytávání osteotropního radiofarmaka ve skeletu. Někdy nemusí být patrné zobrazení apendikulárního skeletu a ledvin. Nejčastější příčinou „superscanu“ je diseminace maligního onemocnění do skeletu, tento nález se však může vyskytnout i při dalších onemocněních, jako např. při osteomalacii v reparační fázi, primárním hyperparathyreoidizmu, renální osteopatii, při myeloproliferativních chorobách atd. Laboratorně bývá přítomnost kostních metastáz doprovázena hyperkalcémií a zvýšením hodnot alkalické fosfatázy.
U naší pacientky byl nález „superscanu“ důsledkem mnohočetných kostních metastáz při nejpravděpodobněji tumorozním onemocnění ovárií, což kromě CT a ultrasonografického nálezu podporovala elevace tumorozních markerů. CT nález z oblasti dolní Th a L páteře potvrzoval osteoplastické kostní metastázy. Zvýšená aktivita alkalické fosfatázy byla ve shodě s diseminací skeletálních metastáz. Definitivní histologická diagnóza nebude pravděpodobně stanovena, jelikož pacientka vzhledem k věku, komorbiditám a pokročilosti onemocnění chirurgický zákrok nepodstoupí.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Porubakontakt na autory:
pavel.sirucek@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software