KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-98 ze dne 03.05.2016
 

Postupný vývoj osteolytické kostní metastázy


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

70letý pacient byl odeslán k vyšetření na naši kliniku s dg spinocelulární karcinom plic vlevo apikodorzálně, T3N0M1b, IV, verifikace z TTP pod CT. Susp. postspecifická kalcifikace vpravo.

Nemocný byl 28.3.2014 odeslán ke scintigrafii skeletu. Celotělové scintigramy (obr.1) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory LEHR, dále navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku kombinovanou s CT (obr.1)Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.  Vpravo zaměřeno na hrudník. Řezy transverzální, sagitální a koronární.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vpravo zaměřeno na hrudník. Řezy transverzální, sagitální a koronární. /


Popis: Pozorujeme pouze jen mírně vyšší depozici radioaktivity v místě přechodu kostěnné a chrupavčité části I. žebra vlevo ventrálně. Neprokazujeme přítomnost kostních metastáz.

Za půl roku 30.9.2014 byl pacient odeslán k dalšímu scintigrafickému vyšetření skeletu

Celotělové scintigramy (obr.2) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) pomocí dvoudetektorové tomografické kamery Symbia S firmy Siemens opatřené kolimátory LEHR, dále navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku (obr.2).Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci.  Vpravo SPECT se zaměřením na hrudník. Řezy transverzální, sagitální a koronární.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vpravo SPECT se zaměřením na hrudník.
Řezy transverzální, sagitální a koronární. / 

Popis: pozorujeme zvýšenou akumulaci radiofarmaka difuzně v jednom z obratlů dolní C páteře, lehce v levém akromioklavikulárním kloubu, v laterální části obratlového těla Th 3-4 vlevo, diskrétně v místě přechodu chrupavčité a kostěnné části I. žebra ventrálně vlevo.
Závěr: Zvýšená osteoblastická aktivita ve výše uvedených lokalizacích. Nález v laterální části obratlového těla Th 3-4 vlevo může souviset se základní diagnózou spinocelulárního karcinomu plic, ostatní nálezy budou nejspíše degenerativní etiologie. Ve srovnání s posledním vyšetřením z 3/2014 je nález v obratlovém těle Th 3-4 nový, ostatní nález je stacionární.

CT plic a jater 31.10.2014:
Obě plciní křídla jsou rozvinutá, oboustranně paraseptální a panlobulární změny. Výrazné bronchiektatické změny ve středním plicním laloku vpravo, oboustranně difuzně zesílení plicního intersticia, v obou apexech pachypleuritické změny, vpravo v apexu uzly s okolní fibrozní reakcí a kalcifikacemi, největší vel. 24x17 mm, nově dvě ložiska spikuloidních okrajů v S3 vpravo vel. 10 a 11 mm. Drobné skvrnité stíny ve středním plicním. laloku. V apexu levé plíce dorzálně nehomogenní spikulovité ložisko regredovalo, dnes velikosti 44x10x47 mm. V dorzální části susp. infiltruje hrudní stěnu, bez jejího kompletního prorůstání, mts 2.-3. těla Th. Pleurální dutiny bez výpotku. V mediastinu paratracheálně a peribronchiálně vpravo kalcifikované LU, v pravém hilu LU vel. 19 mm, subkarinně vel. 22 mm. Tr.pulmonalis, jeho větvení do periférie bez výraznějších defektů, bez přímých CT známek plicní hypertenze. Plicní žíly bez zjevné patologie. Aorta přiměřeného kalibru a průběhu, drobné ateromatické kalcifikované pláty v oblouku. Srdeční oddíly nejsou výrazněji větší. Degenerativní změny zachyceného osového skeletu. V zachyceném rozsahu horního abdomen bez zjevných patol. změn.
Závěr: Od poslední kontroly regrese TU levé plíce dorzoapikálně. Nově dvě ložiska v S3 vpravo. Nově metastáza těla Th2-3.

Třetí scintigrafie skeletu dne 29.4.2015:
Celotělové scintigramy (obr.3) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory LEHR, dále navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku kombinovanou s CT (obr.3).Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.  Vpravo zaměřeno na obratel Th3-4. Řezy transverzální, sagitální a koronární.

/ Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vpravo zaměřeno na obratel Th3-4.
Řezy transverzální, sagitální a koronární. / 

Popis: přetrvává mírně zvýšená depozice radioindikátoru ve ventrálním okraji I. žebra vlevo (beze změny oproti vyš. 3/14 a 9/14). Na doplněných tomografických snímcích Th páteře pozorujeme patologicky zvýšenou akumulaci radiofarmaka v zachovaném pravém laterálním okraji obratlů Th3 a Th4, v low dose CT obraze v úrovni obratlů Th3 a Th4 rozsáhlá osteolýza větší části obou obratlových těl, nevýrazný lem lehce zvýšené depozice radioaktivity patrný tomograficky v levém kostovertebrálním přechodu a v přilehlé dorsální části III. žebra vlevo.
Závěr: Nález svědčí pro přítomnost rozsáhlé, převážně osteolytické léze v úrovni obratlových těl Th3 a Th4, většina obratlů je spotřebována osteolýzou, zachován pouze laterální okraj obratlů, kde lem patologicky zvýšené osteoblastické aktivity, dále chabě zvýšená osteoblastická aktivita v levém kostovertebrálním přechodu a v dorsální části III. žebra vlevo. Ve srovnání s předchozím nálezem z 9/2014 se jedná o výraznou lokální progresi metastatického postižení skeletu v horní Th páteři, převažuje osteolýza obratlových těl, drobný ložiskový nález v I. žebru vlevo stacionární.

Závěr
V uvedeném případě scintigrafie skeletu prokázala postupný rozvoj osteolytické metastázy obratle Th3-4.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software