KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


 

Pokyny pro autory kazuistik

pro účely publikování na stránkách společnosti KC SOLID, spol. s r.o., 
klinická kapitola - klinika.kcsolid.cz

(aktualizace duben 2024)


proč publikovat na internetu ?
 


 • prezentace významu metod nukleární medicíny pro ostatní lékařské specializace

 • prezentace výrobků z nabídky firmy KC SOLID, spol. s r.o. a jejích dodavatelů (Curium, CIS)

 • prezentace daného pracoviště a jeho výsledků

 • výměna zkušeností pro oddělení nukleární medicíny

 • všeobecně podpora nukleární medicíny jako oboruvýběr kazuistik


 • přednotně přivítáme kazuistiky nově zaváděných a náročnějších metodik typu OctreoScan, Scintimun, CEA-Scan apod.

 • doporučujeme autorům orientovat se při výběru nálezů ke zpracování také již publikovanými kazuistikami - je patrné, co nám v Klinické kapitole chybí úplně, co nám chybí zčásti a jakých nálezů je relativně dostatek

 • výběr je mj. také podmíněn souladem s námi navrhovaným obsahem (dostupnost anamnestických údajů pacienta, verifikace NM nálezu, dalšího sledování pacienta)

 • přijetí kazuistiky na naší www stránku podmiňujeme využitím přípravku z nabídky KC SOLID, spol. s r.o.: dostatečně široká nabídka přípravků nicméně jistě umožní uplatnění Vašich metod a zkušeností

  poznámky:


  - přípravkem z nabídky se rozumí konkrétní výrobek, nikoliv generikum odebírané od jiného dodavatele
  - ve stejném smyslu není náš výrobek radiofarmakum mimo naši nabídku, přestože je značeno radionuklidem 99mTc z našeho generátoru UltraTechneKow FM
  - určitá výjimka je vyhrazena pro kombinovaná vyšetření (např. 201Tl/MIBI), a značení kitů uvařených na oddělení
 • veškeré informace chceme zajišťovat z tuzemských zdrojů

struktura a obsah kazuistiky

 • viz přílohy (struktura)
 • tato navrhovaná struktura je rámcová, obsah a rozsah kazuistiky závisí mj. na typu vyšetření, dostupných informacích a posouzení autorů
 • doporučujeme však v zájmu přehlednosti a jednotné úpravy tuto strukturu podle možností respektovat

způsob předání podkladů

 • textová část: přednostně v elektronické formě v textovém editoru typu Microsoft Word, text není nutné nijak speciálně formátovat. Možno předat e-mailem (olga@kcsolid.cz), v případě většího objemu dat lze využít úschovnu.

 • obrazová část: velmi přivítáme předání v elektronické formě v podstatě libovolném obrázkovém formátu; neumožňuje-li toto Váš vyhodnocovací systém, pak je nejlepší tisková forma v dostatečné kvalitě (skenování zajistíme sami); k dispozici je i zařízení pro sejmutí z diapozitivu

 • přivítáme označení nálezu či patologického ložiska na obrázku šipkou (zejména ve složitějších případech), event. doplníme v rámci naší redakční úpravy


 • máte-li obrázky v elektronické formě, je vhodnější nevkládat do wordovského textu, ale připojit jako samostatný soubor !

 • předanou obrazovou popř. textovou dokumentaci vracíme pouze na vyžádání !
uvedení autorů

 • součástí každého příspěvku by mělo být jméno autora, pracoviště, adresa a další kontakt (telefon, e-mail), jméno autora (autorů) bude zařazeno do vyhledávání v kazuistikách v rámci klinické kapitoly

 • v rámci kazuistiky on-line bude vždy autor uveden v úvodu a jeho pracoviště a kontakt v závěru

 • přivítáme, bude-li také uveden spolupracující lékař indikující vyšetření a kontakt na něj

zajištění důvěrnosti publikovaných kazuistik

 • v předané dokumentaci prosíme o odstranění jakýchkoliv osobních údajů pacienta

 • budou-li přesto pracovištěm v předaných podkladech ponechány osobní údaje pacienta např. na snímcích z gamakamery, garantujeme jejich úplné odstranění, včetně iniciál jména pacienta
komerční aspekty

 • autor souhlasí s uvedením obchodního názvu přípravku z nabídky KC SOLID, spol. s r.o., s odkazem na katalogový článek
  , (event. včetně odkazu na výrobce nebo jiné související odkazy)
redakční úprava

 • firma KC SOLID, spol. s r.o., si vyhrazuje právo provedení redakční úpravy předaných informací do potřebné struktury, formátu a objemu

 • navrhovaná finální úprava bude před definitivním publikováním na www předložena autorům k autorizaci, způsob předání podle dohody a možností, v časovém termínu dle kapacity a možností společnosti KC SOLID, spol.s r.o.

 • autorizované kazuistiky se většinou objeví na stránce online cca do jednoho týdne (provádíme ještě technické dopracování a kontroly) - termín bez záruky !
Příloha k „Pokynům pro autory”: struktura


Struktura a obsah kazuistik
pro publikování na www.kcsolid.cz


 • nadpis
  (pro obecnější zařazení do spektra vyšetření), jméno autora, nadpis bude takto uveden v úvodním přehledu Klinické kapitoly, je proto vhodné, aby vyjadřoval výstižně, o co jde

 • anamnéza pacienta
 • základní osobní údaje (věk, pohlaví), důležité údaje RA, OA …
 • nynější obtíže
 • subjektivní obtíže pacienta
 • výsledky ostatních vyšetření
 • nálezy základních vyšetření, laboratoř, KO, ...
 • nálezy ostatních zobrazovacích metod (vhodné uvést přibližné datum vyšetření), snímky vyšetření (jsou-li k dispozici)
 • scintigrafie
 • datum vyšetření, použitá metodika (zejména u složitějších metod nebo nových diagnostik - příprava pacienta, akvizice SPECT, projekce, radiofarmakum, aktivita ...)
 • popis scintigrafického nálezu
 • obrazová dokumentace
 • důležitý je popisek předávaných snímků, jak by měly být uveden přímo u obrázku - co je zobrazeno, jaké projekce, doba od aplikace atd.
 • diskuse
 • přínos NM vyšetření pro další osud pacienta, verifikace nálezu, další komentáře
 • kontakt na autora či autory
 • pracoviště, adresa, telefony ...
Copyright © 1999-2024, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software