KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


 

UltraVent
radioaerosol delivery systemAktualizace 06/2021: Pro zařízení UltraVent včetně jednorázových hadic (UltraVent disposable kit) byly ukončeny dodávky na evropský trh včetně České republiky. Vzhledem k určitému množství zásob na pracovištích ponecháváme návod k použití i nadále zobrazen.

V tuto chvíli společnost KC SOLID, spol. s r.o. nabízí náhradní řešení v podobě zařízení SmartVent, výrobce Diagnostic Imaging Ltd., Velká Británie. Podrobnosti pro účely prezentace na těchto www stránkách připravujeme. Podrobnosti v případě potřeby poskytneme na vyžádání.

Zařízení pro provádění inhalační scintigrafie plic pomocí aerosolu
99mTc-DTPA.

Výrobce: Mallinckrodt Medical, Inc., USA


 • Hlavní charakteristika:

Provádění radioaerosolové scintigrafie plic po inhalaci aerosolu 99mTc-DTPA vytvořeného v nebulizátoru. Tryskový nebulizátor je určen k napojení na stlačený vzduch nebo kyslík. Použité radiofarmakum je běžným způsobem připravený roztok 99mTc-DTPA s aktivitou asi 1110 – 3300 MBq. Typická velikost částic vytvořeného aerosolu je 0,25 - 0,3 µm, s absencí částic větších 1 µm.

 • Výhody a nevýhody této metody:

+ Nepřetržitá dostupnost metody vzhledem ke značení techneciem(99mTc)
+ Kvalitní aerosol standardních vlastností
+ U zařízení UltraVent účinný filtr a praktické olověné stínění
+ U zařízení UltraVent relativně snadné nadechování aerosolu (nesen mírným proudem plynu)

- Nutnost zabezpečení radioaktivního odpadu
- Riziko kontaminace pracoviště a nekvalitních výsledků při špatné spolupráci pacienta
- Problematická kombinace s vyšetřením perfúze
- Malá účinnost zařízení (obecná nevýhoda zařízení tohoto typu)
- Depozice aerosolu v horních cestách dýchacích

 • Obchodní informace:

 • Cenová nabídka pro stínění, jednorázové kity TechneScan DTPA: viz aktuální ceník firmy

 • Možnost individuální dohody pro úhradu stínění event. setů

 • Možnost zapůjčení zařízení pro odzkoušení na předem dohodnutou dobu včetně jednoho setu pro inhalaci zdarma

 • Katalogové údaje:

 • DRN 4383 - UltraVent Lead Shielding: olověné stínění, do kterého je připojen set pro inhalaci. V případě potřeby možno použít také pro uschování odpadu po vyšetření

  UltraVent stínění

 • DRN 4384 - UltraVent Disposable Kit: jednorázový set pro inhalaci. Obsahuje nebulizátor, spojovací hadičky, trubice s ventily a filtrem a náústek s nosním klipsem.

  UltraVent - set pro inhalaci

 • Opatřeno CE značkou


 • Odkaz na katalogové údaje pro kit
  TechneScan DTPA (kapitola "katalog kitů")


====================================


Návod k použití:

UltraVentTM

radioaerosol delivery system Mallinckrodt Medical, Inc., St.Louis, USA

Olověné stínění a set pro inhalaci k jednorázovému užití

K aerosolové scintigrafii plic

Upozornění: Set pro inhalaci je určen pouze na jedno použití. Opakované užití může způsobit infekci. Po upotřebení je nutno při likvidaci aplikovat příslušné zásady pro manipulaci s biologicky rizikovým materiálem.

Pokyny k montáži

1. Vyjměte UltraVent Ventilation Kit z obalu. Tento set pro inhalaci obsahuje:

a) Radioaerosolový generátor (nebulizer)
b) Trubice s lapačem aerosolu /bakteriálním filtrem
c) Plastikovou hadici
d) Nosní klips
e) Hadičku se spojkou k přívodu vzduchu
f) Náústek

2. Připojte plastikovou hadici s napojeným náústkem k trubicím na opačný konec než je filtr.

3. Otevřete olověné stínění odklopením držátek a zvednutím víka. Dále vyjměte vnitřní kryt s držadlem.

4. Přiložte trubice s filtrem a hadicí na spodní stranu vnitřního krytu a upevněte západkou. Na horní straně krytu pak otočte černým pojistným kolečkem. Ověřte, zda je trubice tímto způsobem pevně připojena k vnitřnímu krytu.

5. Připojte hadičku přívodu vzduchu k trysce nebulizeru na jeho spodní straně.

6. Připojte opačný konec hadičky - spojku ke zdroji stlačeného vzduchu nebo kyslíku. K práci se zařízením UltraVent možno použít jak stlačený vzduch, tak kyslík (dále jen vzduch). Ověřte, že vedení vzduchu je bezpečně spojeno bez překážek a možnosti unikání. Prověřte všechna spojení, zda těsní.

7. Nebulizer s hadičkou vložte do jamky na dno stínění. Hadičku přitom veďte drážkami ve stínění ven. Nebulizer zatlačte, až je zřejmé, že zapadl na doraz do plastikového kroužku na dně jamky stínění. Ověřte, že je nebulizer umístěn skutečně vodorovně.

8. Vyveďte hadičku ven ze stínění (na stranu k pacientovi) a upevněte ji zatlačením do kanálku na boku stínění. Ověřte, zda je hadička spolehlivě připevněna a zda nebrání napojení trubic k nebulizeru.

9. Zkontrolujte správný proud vzduchu pomalým zapínáním průtoku v rozmezí 9-12 l/min. Plynulý proud vzduchu je možné ověřit rukou nad hrdlem nebulizeru. Pozn.: Pokud je ke zdroji vzduchu připojen zdroj vlhkosti, správná funkce přístroje vyžaduje tento zdroj odpojit!

10. Vypněte proud vzduchu.

11. Připravte 99mTc-DTPA dle příslušného návodu výrobce. Viz protokol aplikace radioaerosolu, kde je popsána i požadovaná koncentrace radiofarmaka.

12. Stíněnou injekční stříkačkou přidejte roztok 99mTc-DTPA do nebulizeru. Použijte přitom otvory v hrdle nebulizeru.

13. Okamžitě přiklopte vnitřníkryt s trubicemi tak, aby hrdlo trubice dosedlo na hrdlo nebulizeru a náústek s hadicí směřoval k pacientovi. Vnitřní kryt pak stlačte pevně dolů, až je zřejmé, že hrdlo trubice zapadlo do hrdla nebulizeru. Pozn.: Takto spojené trubice s nebulizerem nelze oddělit a zůstávají trvale vzájemně spojeny !

14. Zavřete víko stínění a zaklopte držátko stínění na straně filtru.

Protokol aplikace radioaerosolu

K dosažení požadovaného postupu lze regulovat průtok vzduchu, měnit koncentraci radiofarmaka a dobu inhalace aerosolu. Zvýšení hodnot uvedených parametrů zvýší množství zachyceného aerosolu v plicích, čímž se umožní rychlejší zobrazení na kameře, výkonnější sběr impulsů na projekci a též použití vyšetření post-perfúzně či využití SPECT. Navrhované postupy:

Pre-perfúzně:

1. Průtok vzduchu: 10-12 l/min
2. Objem radiofarmaka v nebulizeru: 2-3 ml
3. Koncentrace (objem. aktivita) radiofarmaka v nebulizeru:
4. 15-20 mCi/ml.
5. Doba inhalace: 3-5 min.

Post-perfúzně:

1. Aktivita 99mTc-MAA pro perfúzi: 1-2 mCi.
2. Post-perfúzní ventilace:
a) Průtok vzduchu: 11-12 l/min
b) Objem radiofarmaka v nebulizeru: 2-3 ml
c) Koncentrace (objem. aktivita) radiofarmaka v nebulizeru: 25-30 mCi/ml.
d) Doba inhalace: 4-10 min.

Návod k užití

1. Pacient si nasadí náústek, přičemž jazyk pacienta nesmí ucpat otvor, kterým bude aerosol vdechován!

2. Nasaďte pacientovi nosní klips.

3. Vyzvěte pacienta k vykonání 5 - 6 běžných vdechů a výdechů ze systému, než zapnete přívod vzduchu. Tím znovu ověříte, že je cesta proudu vzduchu volná a zároveň seznámíte pacienta s technikou dýchání pro tento účel.

4. Postupně zapněte proud vzduchu během max. 2 - 4 sekund až do průtoku 9 l/min. Poté průtok upravte na požadovanou konečnou hodnotu. Upozornění: Rychlé nastavení průtoku až na konečnou hodnotu může způsobit rozpojení hadičky od nebulizeru!

5. Vyzvěte pacienta, aby běžným způsobem dýchal ze systému (dokud není nashromážděna potřebná aktivita v plicích). Není nutné zadržovat dech. Upozornění: v zájmu bezpečnosti práce a ochrany zdraví před ionizujícím zářením a pro za mezení úniku radioaktivity do vyšetřovny se před zapnutím průtoku vzduchu ubezpečte, že náústek má pacient pevně a těsně v ústech. Je nutné být připraven kdykoliv vypnout proud vzduchu, jestliže pacient náústek uvolní!

6. Po nadýchání pacienta vypněte průtok vzduchu. Pacient vykoná pak asi 5 vdechů a výdechů, než vyjme náústek a tím ukončí inhalaci.

7. Pacient sejme nosní klips.

8. Snímání možno začít bezprostředně či pacienta přemístíme na jinou vyšetřovnu. Pozn.: Doporučen je all-purpose kolimátor a široké zorné pole kamery.

Pokyny k odstranění použitého materiálu

Upozornění: Set pro inhalaci má být likvidován za použití standardních metod pro odstraňování radioaktivního a biologicky rizikového materiálu.

1. Otevřete kryt stínění

2. Odpojte zdroj vzduchu

3. Zvedněte vnitřní kryt stínění s připojenými trubicemi a nebulizerem. Hadičku pro přívod vzduchu je nutno přitom vyjmout z kanálku stínění.

4.Použitý systém připevněný na vnitřním krytu umístěte nad stíněný kontejner určený pro radioaktivní odpad. Otočte černým pojistným kolečkem pod držadlem a stlačte páčku západky. Tak uvolníte použitý set. Upozornění: Použitý set vyklopte opatrně do připraveného stíněného kontejneru.

5. Je též možné zanechat použitý (radioaktivní) set v UltraVent olověném stínění, dokud není možné bezpečně set uložit následujícím způsobem:
a) Otevřete víko stínění, použitou hadičku omotejte okolo držadla vnitřního krytu. Rozpojte náústek s hadicí a tu připevněte ke svorkám na opačných rozích stínění.
b) Zavřete víko a zaklopte držátka. Takto je celá souprava uložena do chvíle, než bude odstraněna definitivně.

Katalogové číslo:

UltraVent lead shielding - Olověné stínění - DRN 4383

UltraVent disposable kit - Set pro inhalaci - DRN 4384

Výrobek byl posuzován na Centru hygieny záření SZÚ Praha a je schválen hlavním hygienikem ČR pod zn.HEM-3401-13.10.94

 

Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software