Úvodní stránka 
 
Základní informace
 
Příbalová informace, SPC
 
Kontrola kvality
 
Kazuistiky
 
Scintigramy
 
Soubory
ke stažení


Partner pro nukleární medicínu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

NÁZEV PŘÍPRAVKU
Neuroscan

 

(Kit pro přípravu 99mTc – hexamethylpropylenaminoximu ([99mTc] –HMPAO).

Registrační číslo: 88/072/04-C

 

Účinná látka: d,l - hexamethylpropylenaminoxim (HMPAO, exametazim)


KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

Diagnostický přípravek pro nukleární medicínu je určen ke značení technecistanem(99mTc) sodným. 

Lahvička obsahuje 4,5576 mg lyofilizátu, který obsahuje:

léčivé látky:

0,5 mg d,l-hexamethylpropylenaminoxim


ostatní složky
:

0,0076 mg chlorid cínatý dihydrát

4,05 mg chlorid sodný

Obsah lahvičky je chráněn dusíkovou atmosférou.

 

LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro přípravu i.v. injekčního roztoku po rozředění  sterilním izotonickým roztokem technecistanu(99mTc) sodného.

Přípravek Neuroscan je dodáván v 1 krabičce obsahující 5 lahviček s lyofilizátem.

 

držitel  rozhodnutí O registraCI A VÝROBCE
ROTOP Pharmaka AG
Bautzner Landstr. 45

D-01454 Radeberg / Spolková republika Německo

Telefon 0049 351 26 95 395 / Fax  0049 351 26 95 399

e-mail: rotop@tz-rotech.de 

 

KLINICKÉ ÚDAJE

 

Indikace

Po rozředění roztokem technecistanu(99mTc) sodného se připravený roztok používá pro vyšetřování následujících poruch: diagnostika perfuzí mozku a posuzování regionálního prokrvení mozku: planární a SPECT - scintigrafie mozku.

 

Kontraindikace

Pokud je nezbytné aplikovat radioaktivní látku ženám v reprodukčním věku, je nutno vždy pátrat po možném těhotenství. Každá žena, která vynechala menstruace, je v tomto kontextu považována za těhotnou, pokud se neprokáže opak. Kde trvá nejistota, radiační zátěž pacientky musí být minimalizována při zachování klinického přínosu vyšetření. Je nutno uvážit alternativní metodiky bez ionizujícího záření.

Aplikace radiofarmaka těhotným ženám způsobí i radiační zátěž plodu. Proto se nezbytná vyšetření provádějí v případě, že předpokládaný přinos vyšetření převáží možná rizika pro matku a plod.

Před aplikací kojícím ženám je nutné uvážit,zda je možné vyšetření odložit na dobu, kdy bude kojení ukončeno a zda je vzhledem k možnosti sekrece do mateřského mléka dané radiofarmakum vhodné. Je-li aplikace nezbytná, je nutné přerušit kojení na 12 hodin a mléko, které se v prsu vytvoří, je nutno odsát a znehodnotit.  Kojení je možné obnovit za přepokladu, že úroveň v mléku nezpůsobí radiační zátěž dítěte vyšší než 1 mSv.

 

Upozornění související s provedením vyšetření

Doporučuje se dostatečná hydratace pacienta před vyšetřením s častým močením po aplikaci, v zájmu snížení absorbované dávky pro močový měchýř.

Manipulace s radiofarmaky  je možná pouze kvalifikovaným personálem s příslušným povolením pro využívání radioizotopů.

Příprava radiofarmak musí být v souladu jak s příslušnými předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícm zářením, tak s požadavky na kvalitu IVLP. Je nutné dodržovat zásady aseptické práce a správné výrobní praxe pro radiofarmaka.

 

Interakce

Interakce nejsou známé, nicméně preparát by neměl být podáván společně s jinými léky, které by mohly ovlivnit stabilitu Neuroscanu.

 

Zvláštní upozornění

Neuroscan je kit pro přípravu radiofarmaka. Radiofarmaka smějí být aplikována pouze kvalifikovanými osobami s příslušným povolením pro využívání radiofarmak. Radiofarmaka smějí být převzata, používána a podávána a podávaný  pouze oprávněnými osobami v zařízeních, která jsou pro tyto účely určena.  Převzetí, skladování, aplikace, transport a likvidace radiofarmak podléhají zákonným ustanovením a/nebo odpovídajícím povolením příslušných úřadů. Příprava radiofarmak musí být v souladu jak s příslušnými předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícm zářením, tak s požadavky na kvalitu IVLP. Je nutné dodržovat zásady aseptické práce a správné výrobní praxe pro radiofarmaka.

 

Dávkování a způsob podání

Doporučené dávky pro dospělé 400-500 MBq, resp. 5,7-7,1 MBq/kg tělesné hmotnosti.

 

U dětí se doporučuje aplikovat 10 MBq/kg tělesné hmotnosti,  minimálně 50 MBq.

 

Aktivita pro děti jako podíl aktivity pro dospělé

(Paediatric Task Group EANM, 1990)

          3 kg = 0,1                    22 kg = 0,50                42 kg = 0,78

          4 kg = 0,14                  24 kg = 0,53                 44 kg = 0,80

          6 kg = 0,19                  26 kg = 0,56                 46 kg = 0,82

8 kg = 0,23                   28 kg = 0,58                48 kg = 0,85

10 kg = 0,27                   30 kg = 0,62                50 kg = 0,88

12 kg = 0,32                   32 kg = 0,65                52 - 54 kg = 0,90

14 kg = 0,36                   34 kg = 0,68                56 - 58 kg = 0,92

16 kg = 0,40                   36 kg = 0,71                 60 -62 kg = 0,96

18 kg = 0,44                   38 kg = 0,73                64 -66 kg = 0,98

20 kg = 0,46                   40 kg = 0,76                68 kg = 0,99

 

Aplikace se provádí intravenózně. Před a po vyšetření je pacientovi doporučeno dostatečné pití a časté vyprazdňování močového měchýře.

 

Návod ke značení a kontrola kvality

Toto radiofarmakum je připravováno bezprostředně před použitím za aseptických podmínek. Přitom je nutno striktně dodržovat platná ustanovení týkající se ochrany zdraví před ionizujícím zářením.

 

Je možné používat eluát pouze z generátoru, u kterého byla provedena eluce během předchozích 24 hodin, a použít eluát starší ne více než 4 hodiny. Dále je možné použít pouze eluát z generátoru starého maximálně jeden týden.

 

Lahvičku s lyofilizátem Neuroscan vložte do vhodného olověného stínění. Proveďte dezinfekci pryžové zátky vhodnou látkou.

Do lahvičky s lyofilizátem Neuroscan přidejte stříkačkou s tenkou jehlou roztok technecistanu(99mTc) sodného s maximální aktivitou 1 GBq v objemu 5 ml. Zamezte přístupu vzduchu do lahvičky. Po přidání roztoku odeberte stejný objem plynného obsahu lahvičky z důvodu vyrovnání tlaku. Opatrně protřepejte obsah lahvičky pro úplné rozpuštění lyofilizátu včetně obsahu na pryžové zátce. Po přidání eluátu se vytváří komplex technecium(99mTc)-exametazimu. Přípravek Neuroscan je připraven k aplikaci po 5 minutách po rozředění. V případě potřeby nařeďte roztokem chloridu sodného. Určete celkovou aktivitu lahvičky a vypočtěte objem potřebný k aplikaci.

 

Pro stanovení obsahu komplexu 99mTc-exametazimu a mesoizomeru lipofilního komplexu 99mTc-d,l-HMPAO se používá chromatografie na tenké vrstvě.

Stacionární fáze:    TLC, silikagel na skleněných vláknech

Mobilní fáze:          methyethylketon R

Množství vzorku:    cca 5 ml

Vyvíjení:               ihned pro nanesení vzorku, nejméně 2/3 plochy desky

Sušení:                 na vzduchu

Detekce:               určete rozložení aktivity ve vhodném měřícím zařízení

Hodnoty Rf:           0,8 – 1,0: lipofilní komplex 99mTc-d,l-HMPAO a mesoizomer lipofilního komplexu
                       
   99mTc-d,l-HMPAO

Požadavek:            min. 80 % aktivity s hodnotou Rf 0,8 – 1,0

 

Předávkování a jiné dávkovací  chyby

Předávkování ve farmakologickém smyslu se neočekávají z důvodu malého množství použité látky. Příliš velké zatížení zářením z důvodu předávkování radioaktivitou je možné snížit podporou diurézy a častým močením.

 

Nežádoucí účinky

Po i.v injekcích přípravku Neuroscan nebyly dosud pozorovány žádné nežádoucí účinky. 

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné v souvislosti s přínosem vyšetření. Aplikovaná aktivita musí být co nejnižší aniž je ovlivněn správný výsledek vyšetření.

Pro většinu vyšetření metodami nukleární medicíny je efektivní dávka nižší než než 20 mSv. Nicméně v daných klinických souvislostech mohou být i vyšší dávky odůvodněné.

Vystavení účinkům ionizujícího záření je vždy spojeno s rizikem vzniku nádorových procesů a s možným vznikem dědičných postižení. Pro vyšetřovací metody nukleární medicíny je frekvence těchto nežádoucích účinků nízká vzhledem k nízké radiační zátěži pacientů. Doporučuje se dostatečná hydratace pacienta před vyšetřením s častým močením po aplikaci, v zájmu snížení absorbované dávky pro močový měchýř.

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů nebyla popsána.

 

Doba použitelnosti a způsob uchovávání

Přípravek nesmí být použit po uplynutí data exspirace, které je uvedeno na štítku lahvičky a na vnějším obalu.

Značený produkt lze injekčně podat do 1 hodiny  po rozředění.

Přípravek Neurospect má být uchováván při teplotě 2-8°C. Bude-li připravený roztok použit pro několikanásobné podání, má být uchováván během doby použitelnosti značeného roztoku při teplotě 15‑25°C (obyčejná teplota). Skladování musí být zabezpečeno v souladu s národními  ustanoveními  pro radioaktivní  materiál. Radioaktivní léky  je nutno zásadně skladovat  při dodržení směrnice pro ochranu před zářením tak, aby byly zabezpečené před zásahem nepovolaných osob. Podávání radioaktivního léku skrývá rizika pro jiné osoby externím zářením nebo kontaminací rozlitím  moče, zvracením atd. Opatření pro ochranu před zářením  musí být v souladu  s národními ustanoveními pro manipulaci s radioaktivním materiálem.

 

Datum poslední revize textu

červenec 2008

 

Doplňkové informace pro odborné pracovníky

 

Status pro předpis

Pouze na lékařský předpis, určeno k aplikaci odborným zdravotnickým personálem.

 

Farmakologické a toxikologické  vlastnosti, údaje o farmakokinetice a dozimetrii záření

 

Farmakologické vlastnosti a farmakokinetika

Po intravenózním podáváním se 99mTc-HMPAO rychle z krve eliminuje. Již 30-60 vteřin po aplikaci  dosahuje jeho absorpce v mozku maximum  3,5-7 % aplikované dávky. Po dalších dvou minutách klesá ukládaná aktivita v mozku na 80-85 % a zůstává, nehledě na fyzikální poločas rozpadu technecia(99mTc), který je nutno zohlednit, přes několik hodin celkem nezměněna. Ve srovnání  s bílou mozkovou hmotou je 99mTc–HMPAO lépe absorbováno kortikální šedou mozkovou hmotou na základě lepší perfúze. Jelikož je distribuce aktivity radioaktivního léku po přechodu hematoencefalické bariéry ukončena, zachycuje SPECT rozdílně silně prokrvené mozkové struktury. Aktivitu, kterou mozek neabsorboval, se v celém organismu rozděluje a zejména bude akumulována ve svalech a měkkých tkáních. Přibližně 30 % aplikované dávky se bezprostředně po aplikaci vyloučí přes gastrointestinální trakt. Přibližně 40 % aplikované dávky (jedná se zejména o aktivitu akumulovanou ve svalech a měkkých tkáních)  se ve stejné době eliminuje renálně.

 

Toxikologické vlastnosti   

Chemotoxicita HMPAO (účinné látky neznačené radioizotopem) byla zkoumána při pokusech na zvířatech. Při zkoušce akutní toxicity (dávkování 1200násobku maximální  humánní dávky [MHD]: Obsah lahvičky à 70 kg  tělesné hmotnosti) ani při zkouškách dlouhodobé toxicity (kumulativní dávkování 14000 násobku MHD po dobu 14 dnů) nebyly pozorovány toxické příznaky. 

 

Dozimetrické údaje

Odhadnutá expozice záření (dle S. Ertl et al., Med. Nucl. 2 (1990) 224):

 

Orgány                                    absorbovaná dávka  v mGy po aplikaci 500 MBq (odhad)

 

Mozek                                                            3,3

Stěna tenkého střeva                                        8,4

Horní stěna tlustého střeva                                15,0

Spodní stěna tlustého střeva                              6,6

Játra                                                              8,5

Stěna močového měchýře

(vyprázdnění po 2 h)                                         3,6

(vyprázdnění po 4 h)                                         5,8

Vaječníky                                                        3,6                  

Varlata                                                           0,97

Celé tělo                                                         1,9

 

Fyzikální vlastnosti

Radionuklid 99mTc se získává ze sterilního 99Mo/99mTc generátoru a přeměňuje se za emise záření gama (energie 140/ 142 keV) s poločasem  6,02 hodiny na technecium(99Tc), které se dále přeměňuje na ruthenium(99Ru). Technecium(99Tc) je považované za stabilní vzhledem k poločasu 214 000 let.

 

Další upozornění

Likvidace odpadů

S prázdným obalem včetně lahviček lze nakládat jako s běžným neaktivním odpadem, není-li překročena maximální povolená aktivita (specifická aktivita nesmí překročit 0,5 Bq/g, povrchová kontaminace nesmí být vyšší než 0,5 Bq/cm²). Veškerá označení radioaktivním symbolem je nutno před uložením neaktivního odpadu odstranit.

Pokud jsou zjištěny známky radioaktivity, musí být odpad oddělen od ostatního odpadu a samostatně likvidován. Odstraňování radioaktivního odpadu musí být v souladu s příslušnými předpisy a schválenými směrnicemi daného pracoviště.

 


 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 

 

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Neuroscan

 

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Exametazimum  0,5 mg

(d,l-hexamethylpropylene amine oxime, HMPAO)

Obsah lahvičky je určen po rozředění roztokem technecistanu(99mTc) sodného k přípravě diagnostika 99mTc-exametazim (99mTc-d,l-hexamethylpropylenaminooxim, 99mTc-HMPAO.

 

Pomocné látky viz odst. 6.1.

 

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu injekčního roztoku. Bílý lyofilizát.

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1. Terapeutické indikace

Po rozředění a označení roztokem technecistanu(99mTc) sodného se přípravek Neuroscan využívá pro vyšetřování místního mozkového průtoku a při diagnostice mozkových onemocnění s omezenou perfúzí, jako je například ireverzibilní a reverzibilní ischemie, mrtvice, přechodná ischemická a neurologická postižení ale i další onemocnění jako neoplazie, epilepsie, migrény, demence nebo nádory.

 

4.2.Dávkování a způsob podání

Dospělí a starší osoby: je doporučeno 400 - 500 MBq nebo 5,7 - 7,1 MBq na 1 kg tělesné hmotnosti.

Pro děti je doporučeno 10 MBq/kg tělesné hmotnosti nebo minimálně 50 MBq.

Přípravek Neuroscan je podáván intravenózní injekcí.

Scintigrafické vyšetření je prováděno obvykle okamžitě po podání. Radiofarmakum je připravováno na oddělení NM podle Návodu ke značení bezprostředně před použitím (srovnej 6.6.1).

 

4.3. Kontraindikace

Nebyly zjištěny žádné kontraindikace

 

4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

 

4.4.1. Doporučuje se dostatečná hydratace organismu. Pacient by měl být dostatečně zavodněn před počátkem vyšetření s častým močením po aplikaci, v zájmu snížení absorbované dávky pro močový měchýř.

 

4.4.2. Manipulace s radiofarmaky je povolena pouze patřičně kvalifikovaným osobám s příslušným povolením pro používaní a manipulaci s radioizotopy.

 

4.4.3. Toto radiofarmakum může být používáno a aplikováno pouze autorizovanými pracovníky při definovaných klinických indikacích. Při předpisu, skladování a aplikaci je nutno dbát jak zásad ochrany zdraví před ionizujícím zářením vyplývajících z příslušných předpisů a vyhlášek SÚJB (Zákon č.18/1997 Sb. v platném znění a navazující vyhlášky), tak pokynů místních orgánů hygienické služby.

 

4.4.4. Příprava radiofarmak musí být v souladu  jak s příslušnými předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením tak s požadavky na kvalitu IVLP. Je nutné dodržovat zásady aseptické práce a správné výrobní praxe pro radiofarmaka.

 

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při intravenozním podání přípravku Neuroscan nejsou interakce s jinými léky a další formy interakcí očekávány.

 

4.6. Těhotenství a kojení

Pokud je nezbytné aplikovat radioaktivní látku ženám v reprodukčním věku, je nutno vždy pátrat po možném těhotenství. Každá žena, která vynechala menstruace, je v tomto kontextu považována za těhotnou, pokud se neprokáže opak. Kde trvá nejistota, radiační zátěž pacientky musí být minimalizována při zachování klinického přínosu vyšetření. Je nutno uvážit alternativní metodiky bez ionizujícího záření.

Aplikace radiofarmaka těhotným ženám způsobí i radiační zátěž plodu. Proto se nezbytná vyšetření provádějí v případě, že předpokládaný přínos vyšetření převáží možná rizika pro matku a plod.

Před aplikací kojícím ženám je nutné uvážit, zda je možné vyšetření odložit na dobu, kdy bude kojení ukončeno a zda je vzhledem k možnosti sekrece do mateřského mléka dané radiofarmakum vhodné. Je-li aplikace nezbytná, je nutné přerušit kojení na 8 hodin a mléko, které se v prsu vytvoří, je nutno odsát a znehodnotit. Kojení je možné za předpokladu, že úroveň v mléku nezpůsobí radiační zátěž dítěte vyšší než 1 mSv.

 

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nežádoucí vliv nebyl popsán.

 

4.8. Nežádoucí účinky

Nebyly popsány.

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné v souvislosti s přínosem vyšetření. Aplikovaná dávka musí být co nejnižší aniž je ovlivněn správný výsledek vyšetření

Vystavení účinkům ionizujícího záření je vždy spojeno s rizikem vzniku nádorových procesů a s možným vznikem dědičných poškození. pro vyšetřovací metody nukleární medicíny je frekvence těchto nežádoucích účinků nízká vzhledem k nízké radiační zátěži pacientů.

Pro většinu vyšetření metodami nukleární medicíny je efektivní dávkový ekvivalent nižší než 20 mSv. Nicméně v daných klinických souvislostech mohou být i vyšší dávky odůvodněné.

Doporučuje se dostatečná hydratace organismu. Pacient by měl být dostatečně zavodněn před počátkem vyšetření s častým močením po aplikaci, v zájmu snížení absorbované dávky pro močový měchýř.

 

4.9. Předávkování

Předávkování přípravkem Neuroscan v souvislosti s podávanými nízkými dávkami nelze očekávat

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

 

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po i.v. aplikaci je Neuroscan z krevního oběhu rychle eliminován. Po 30-60 sekundách po aplikaci je dosaženo maximální akumulace v mozku (3,5 – 7 % podané dávky). O dvě minuty později je radioaktivita akumulovaná v mozku snížena na 80-85% a zůstává přibližně konstantní několik hodin bez ohledu na poločas rozpadu technecia(99mTc). Neuroscan se akumuluje v šedé kůře mozkové z důvodu její vyšší  propustnosti lépe než v bílé hmotě mozkové. Když je distribuce radiofarmaka po překročení hematoencefalické bariéry ukončena, mohou být  studovány struktury v mozku s rozdílnou perfúzí s použitím SPECT kamery. Radioaktivita, která se nehromadí v mozku, je distribuována po celém těle a uložena především ve svalech a měkkých tkáních. Přibližně 30 % podané dávky je vyloučeno gastrointestinálním systémem okamžitě po aplikaci. Přibližně 40 %podané dávky -  především radioaktivita uložená ve svalech a měkkých tkáních - je souběžně vylučována ledvinami a močí.
 

5.3. Preklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Chemotoxicita HMPAO byla zkoumána při pokusech na zvířatech. Při zkoušce akutní  toxicity (dávkování 1200násobku maximální  humánní dávky [MHD]: Obsah lahvičky á 70 kg  tělesné váhy) a při zkoušce chronické toxicity (kumulativní dávkování 1400 násobku MHD po dobu 14 dnů) nebyly pozorovány toxické účinky. 

 

5.4. Dozimetrické údaje

Odhadovaná absorbovaná dávka (metodika MIRD), mGy/500 MBq:

 

mozek                                                                             3,3

stěna močového měchýře     (mikce 2 hod.)                           3,6

                                       (mikce 4 hod.)                           5,8

stěna tenkého střeva                                                         8,4

tlusté střevo, horní úsek                                                    15,0

tlusté střevo, dolní úsek                                                     6,6

játra                                                                               8,5

vaječníky                                                                         3,6

varlata                                                                            0,97

celotělově                                                                        1,9

 

Ref.: S. Ertl et al., Med. Nucl. 2 (1990) 224-229

 

Fyzikální vlastnosti

Technecium(99mTc) se získává ze sterilního generátoru 99Mo/99mTc a přeměňuje se za emise záření gama (s energií 140/142 keV) s fyzikálním poločasem rozpadu 6,02 hodiny na technecium(99Tc), které se přeměňuje na stabilní ruthenium(99Ru). Technecium(99Tc) je  považováno za stabilní díky dlouhému poločasu rozpadu - 214 000 let.

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1. Seznam pomocných látek

Chlorid sodný, dihydrát chloridu cínatého a dusík.

Balení přípravku dále obsahuje 5 lahviček s 5 ml sterilního isotonického roztoku chloridu sodného.

 

Obsah lahvičky neobsahuje konzervační látky.

 

Vlastnosti označeného produktu:

Čirý až slabě opalizující bezbarvý vodný roztok.

pH:                          5-10

účinnost značení  :    > 80 % Neuroscan

 

6.2. Inkompatibility

Významné inkompatibility nejsou známy.  Pro zabezpečení stability Neuroscanu však přípravek nemá být aplikován spolu s jinými léčivy.

 

6.3. Doba použitelnosti

Přípravek nesmí být použit po uplynutí data exspirace, které je uvedeno na štítku lahvičky a na vnějším obalu.

Označený roztok je nutné aplikovat během 1 hodiny od přípravy.

 

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuroscan je nutné uchovávat v chladničce (při teplotě 2 - 8°C).

Je-li připravený roztok použit pro více aplikací, uchovává se při teplotě 15°C až 25°C v rámci doby použitelnosti roztoku. Skladování označeného roztoku musí být v souladu s příslušnými národními předpisy pro manipulaci s radioaktivním materiálem.
 

6.5. Druh obalu

10 ml injekční lékovka typu 10 R uzavřená pryžovou zátkou a hliníkovou objímkou.

Přípravek Neuroscan je dodáván v balení s 5 lahvičkami prášku pro přípravu injekčního roztoku v krabičce.

 

6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

Obsah lahvičky je určen k rozředění roztokem technecistanu(99mTc) sodného, po 5 minutách po rozředění je přípravek připraven k použití.

Po rozředění a označení je možné přípravek použít pro jedinou aplikaci nebo aplikaci několika pacientům.

Naředění roztoku je možné provést 0,9% roztokem chloridu sodného.

 

Tvorba radiochemických nečistot je nejnižší, je-li použit eluát v nejnižším možném objemu. Značení je tedy nutné provádět s eluátem s co nejvyšší radioaktivní koncentrací. Je možné používat eluát pouze z generátoru, u kterého byla provedena eluce během předchozích 24 hodin, a eluát starší ne více, než 4 hodiny. Dále je možné použít pouze eluát z generátoru starého maximálně jeden týden.

 

6.6.1. Návod ke značení

Toto radiofarmakum je připravováno v případě potřeby podle následujícího pracovního postupu bezprostředně před aplikací:

Značení je nutné provádět za aseptických podmínek. Lahvičku s lyofilizátem Neuroscan vložte do vhodného olověného stínění. Proveďte dezinfekci pryžové zátky vhodnou látkou.

Do lahvičky s lyofilizátem Neuroscan přidejte stříkačkou s tenkou jehlou  roztok technecistanu(99mTc) sodného s maximální aktivitou 1 GBq v objemu 5 ml (objem eluátu je možné doplnit pomocí  roztoku  chloridu sodného na potřebný objem). Zamezte přístupu vzduchu do lahvičky. Po přidání roztoku odeberte stejný objem plynného obsahu lahvičky z důvodu vyrovnání tlaku. Opatrně protřepejte obsah lahvičky pro úplné rozpuštění lyofilizátu včetně obsahu na pryžové zátce. Po přidání eluátu se vytváří komplex technecium(99mTc)-exametazimu. Přípravek Neuroscan je připraven k aplikaci po 5 minutách po rozředění. V případě potřeby nařeďte roztokem chloridu sodného. Určete celkovou aktivitu lahvičky a vypočtěte objem potřebný k aplikaci.

 

6.6.2. Kontrola kvality

 

Pro stanovení obsahu komplexu 99mTc-exametazimu a mesoizomeru lipofilního komplexu 99mTc-d,l-HMPAO se používá chromatografie na tenké vrstvě.

Stacionární fáze:    TLC, silikagel na skleněných vláknech

Mobilní fáze:          methyethylketon R

Množství vzorku:    cca 5 ml

Vyvíjení:                ihned pro nanesení vzorku, nejméně 2/3 plochy desky

Sušení:                 na vzduchu

Detekce:               určete rozložení aktivity ve vhodném měřícím zařízení

Hodnoty Rf:           0,8 – 1,0: lipofilní komplex 99mTc-d,l-HMPAO a mesoizomer lipofilního komplexu
                           99mTc-d,l-HMPAO

Požadavek:            min. 80 % aktivity s hodnotou Rf 0,8 – 1,0

 

6.6.3. Další informace/opatření

Aplikace radiofarmak vytváří riziko pro další osoby způsobené vnějším ozářením anebo kontaminací  stopami moče, zvratků a pod. Protiradiační opatření musí být v souladu s příslušnými předpisy pro radioaktivní materiály.

  

6.6.4. Nakládání s odpady

Prázdné lahvičky a obaly mohou být likvidovány jako normální, neaktivní odpad, pokud není překročena přípustná míra kontaminace (specifická radioaktivita nesmí překročit 0,5 Bq/g, povrchová kontaminace nesmí být vyšší než 0,5 Bq/cm²). Úroveň aktivity je nutné určit ve vhodném měřícím zařízení. Veškerá označení radioaktivním symbolem je nutno před uložením neaktivního odpadu odstranit. 

Pokud jsou zjištěny známky radioaktivity, musí být odpad oddělen od ostatního odpadu a samostatně likvidován. Odstraňování radioaktivního odpadu musí být v souladu s příslušnými předpisy a schválenými směrnicemi daného pracoviště.

 

7. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ

ROTOP Pharmaka AG

Bautzner Landstraße 45

D-01454 Radeberg

Spolková republika Německo

           

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

88/072/04-C

 

9. DATUM REGISTRACE

31.3.2004

 

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

červenec 2008

 

Stav informací 04/2008


< zpět     ^ nahoru

 

 

 
ul. Míru 16, 337 01 Rokycany
tel.: 371 720 350, 371 720 351

objednavky@kcsolid.cz

www.kcsolid.cz

Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 bodů a vyšší. V nižším rozlišení doporučujeme stisknout klávesu F11 (pro IE).
Copyright © 2004 KC SOLID spol. s r.o.