KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-6 ze dne 19.01.2000
 

Perfúzní scintigrafie myokardu: Inkompletní revaskularizace
 
MUDr. Milan Kamínek
Klinika nukleární medicíny
FN Olomouc


63 letý muž po anteroseptálním IM non Q typu s výraznou anginou pectoris (AP), v květnu 1996 provedeno vyšetření perfúze myokardu pomocí chloridu thalného(201Tl) (přípravek Thallous(Tl201) Chloride injection).

201Tl protokol (stress-redistribuce): úvodní metodické poznámky viz kazuistika KAR-4, aplikace 100 MBq 201Tl na vrcholu zátěže.

Nález byl hodnocen vizuálně na zobrazených tomografických řezech ve vertikální dlouhé ose (VLA), horizontální dlouhé ose (HLA) a v horizontální krátké ose (HSA).

Na 201Tl SPECT vyšetření (obr.1) je po zátěži (vlevo) zobrazena těžká porucha perfuze přední stěny, septa, hrotu a spodní stěny (normálně je zobrazena pouze bočná stěna). V klidu za 4 hod. po zátěži (vpravo) je patrná úplná úprava perfuze. Kromě defektu perfuze je patrná výrazná tranzientní dilatace levé komory, která svědčí pro závažnou ischémii myokardu po zátěži.

201Tl: perfúze myokardu
/ Obrázek č.1: SPECT myokardu pomocí 201Tl-chloridu, vlevo zátěž,
vpravo klidové zobrazení. Řezy VLA, HLA a HSA /

Na koronarografii byly poté zjištěny významné stenózy všech tří hlavních tepen a byl proveden čtyřnásobný aortokoronární bypass (CABG). Po operaci došlo k výraznému klinickému zlepšení a pacient byl zcela bez AP. Vzhledem k mnohočetným stenózám tepen, které se nepodařilo při CABG přemostit, byla vyžádána kontrolní zátěžová studie k upřesnění rozsahu reziduální ischémie (listopad 1996). Na tomografických řezech (obr. 2) po zátěži (vlevo) zobrazen drobný perfuzní defekt ve střední třetině přední stěny, klidová perfuze (vpravo) je normální. Bez známek zátěží navozené tranzientní dilatace levé komory srdeční. Ve srovnání s vyšetřením před revaskularizací je zřejmé výrazné zlepšení perfuze myokardu. Je patrná jen nevelká reziduální ischémie (revaskularizace nebyla kompletní), ta však nečiní pacientovi výraznější obtíže. Pacient byl nadále léčen konzervativně.

201Tl: perfúze myokardu
/ Obrázek č.2: SPECT myokardu pomocí 201Tl-chloridu, vlevo zátěž,
vpravo klidové zobrazení. Řezy VLA, HLA a HSA /

Pozn.: Po 2,5 letech po CABG ataka výrazné bolesti na hrudi, pro kterou byl tentýž pacient opět vyšetřen 201Tl scintigrafií myokardu. Nález se však nezměnil co do velikosti i závažnosti - byla patrná drobná reverzibilní ischémie ve stejné lokalizaci. Po úpravě medikamentózní léčby se stav stabilizoval a v dalším průběhu sledování je pacient již bez obtíží.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
Klinika nukleární medicíny
přednosta: Doc.MUDr. Miroslav Mysliveček
I.P.Pavlova 6
775 20 OLOMOUC

kontakt na autora:
tel. 068-5854284, fax: 068-5852519
e-mail:
milan.kaminek@fnol.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software